Exploitatieovereenkomst

U kunt als grondeigenaar, bouwondernemer, woninginstelling of projectontwikkelaar met de gemeente afspraken maken over de verkoop van bouwgrond, realisatie van projecten en bouw van onder meer woningen in de koop- en huursector. De gemeente is eindverantwoordelijke voor de aan te leggen voorzieningen zoals riolering, wegen, verlichting e.d ofwel het bouwrijp en/of woonrijp maken van de grond. De afspraken over verhaal van door de gemeente te maken kosten kunnen worden gekoppeld aan nadere afspraken over de aard, omvang en doelstelling van de te realiseren bebouwing. De gemeente legt de gemaakte afspraken met partners in een overeenkomst vast. Als geen overeenstemming kan worden bereikt over de af te sluiten overeenkomst kan de gemeente zonodig de kosten verhalen bij de afgifte van de bouwvergunning.