Inzameling geld of goederen voor goed doel

Wilt u geld (collecte) of goederen inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u daar meestal geen vergunning voor nodig. Onder het inzamelen van geld of goed wordt ook verstaan: het aanbieden van goederen of diensten waarbij de opbrengst geheel of ten dele voor een goed doel bestemd is. (bijvoorbeeld koek-, snert-, worstactie).

Bijzonderheden

 

Wetten

Geen vergunning nodig

U heeft geen vergunning nodig als:

  • een inzameling in besloten kring wordt gehouden;
  • een inzameling gehouden wordt voor een instelling die is opgenomen in het rooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving en de collectanten beschikken over een legitimatiebewijs van de instelling waarvoor gecollecteerd wordt;
  • de inzameling wordt gehouden voor een instelling, organisatie of vereniging van ideele, liefdadige, recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard en de collectanten beschikken over een bewijs van lidmaatschap of legitimatiebewijs van de instelling, organisatie of vereniging waarvoor wordt gecollecteerd;
  • de inzameling gehouden wordt in verband met een ramp die heeft plaatsgevonden en landelijke bekendheid heeft.

Collecterooster

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wijst het CBF aan grote landelijke collecterende fondsen een periode voor hun collecte toe.

Aanvraag vergunning

Heeft u toch een vergunning nodig? Dan moet u die schriftelijk aanvragen. Vermeld hierbij de naam van de organisatie die de inzameling gaat organiseren. Geef ook aan naar welk doel de opgrnegst gaat.

U kunt gebruik maken van het aanvraagformulier inzamelingsactie.