Bestemmingsplannen

Ter inzage

 

Niet ter inzage

 

Bestemmingsplan plus industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen

 

Wet voorkeursrecht gemeenten tot definitieve aanwijzing percelen grond met opstallen in plangebied "Othene Zuid"

 

Bestemmingsplannen in voorbereiding

De hieronder vermelde bestemmingsplannen worden voorbereid:

  • Bestemmingsplan Buitengebied, 150-Kv kabelverbinding;
  • Voorbereidingsbesluit glastuinbouwgebied Kanaalzone Terneuzen | vaststellingsbesluit | gebiedsaanwijzing | bekendmaking
  • Bestemmingsplan Othene Oost (betreft een gedeeltelijke consoliderende herziening van het bestemmingsplan Othene Zuid);
  • Bestemmingsplan Laan van Othene (aanleg rotonde N290, doortrekken Laan van Othene en afronding project 'Rondje Kreek');
  • Bestemmingsplan Buitengebied, Lovenpolderstraat 18 te Hoek (reparatie bestemmingsregeling);
  • Bestemmingsplan Buitengebied, Knol 7 Hoek (het slopen van een schuur, het realiseren van een nieuwe woning en de bestaande woning als Nieuwe Economische Drager voor verblijfsrecreatie);
  • Bestemmingsplan Sas van Gent, Canadalaan (bouwen van een zorgcentrum en verplaatsen speeltuin);
  • een gebied gelegen aan de Emmabaan (Emmahof ) te Koewacht;
  • de industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen.

Van deze plannen is nog geen ontwerpplan beschikbaar. Zodra de procedure wordt
gestart dan wordt dit gepubliceerd. Dan kunt u het plan inzien en indien nodig een
zienswijze indienen. Als u bij voorbaat al een reactie wilt kenbaar maken dan kan dit.
U kunt contact opnemen met het team Planvorming (tel. 14 0115 of e-mail wro@terneuzen.nl)

 

Definitieve ruimtelijke plannen

 

Archeologie

 

Cultuurhistorie

 

Wilt u meer weten over ruimtelijke plannen en de procedures?