Verhuizen

Gaat u verhuizen? Dan moet u dat binnen vijf dagen na de verhuizing doorgeven aan de gemeente. Als u van te voren uw verhuizing wilt doorgeven, dan kan dit vanaf vier weken voor de verhuisdatum. Dit kunt u doen in de gemeente waar u gaat wonen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen.

Verhuizen binnen de gemeente Terneuzen

Wanneer u verhuist binnen de gemeente Terneuzen dan moet u dat binnen vijf dagen na de verhuizing melden. Als u van te voren uw verhuizing wilt doorgeven, dan kan dit vanaf vier weken voor de verhuisdatum. Als u bij iemand gaat inwonen dan moet u een formulier inleveren waaruit blijkt dat u toestemming heeft voor inwoning.
U kunt uw verhuizing digitaal doorgeven via het formulier binnengemeentelijke verhuizing. Het toestemmingsformulier kunt u hierin bijvoegen als bijlage.

Verhuizen binnen Nederland

Wanneer u verhuist vanuit een andere gemeente naar de gemeente Terneuzen, dan moet u dat binnen vijf dagen na de verhuizing melden. Als u van te voren uw verhuizing wilt doorgeven, dan kan dit vanaf vier weken voor de verhuisdatum. Als u bij iemand gaat inwonen dan moet u een formulier inleveren waaruit blijkt dat u toestemming heeft voor inwoning.
U kunt uw verhuizing digitaal doorgeven via het formulier vestiging in de gemeente. Het toestemmingsformulier kunt u hierin bijvoegen als bijlage.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Afspraak

Lukt het u niet om uw verhuizing digitaal door te geven? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

Wat moet u meenemen bij een afspraak?

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs.

Bevestiging verhuizing

Na het verwerken van uw verhuizing ontvangt u een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres. Dit is een belangrijk controlemiddel. Hiermee controleert de gemeente de juistheid van de aangifte.  Als de verhuizing niet juist is, moet u de schriftelijke bevestiging terugsturen. De afdeling Burgerzaken zal dan onderzoeken waar het mis is gegaan.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden;
  • De directeur van een instelling, als u verhuist naar een instelling (bijvoorbeeld verzorgingstehuis)
  • Een meerderjarig persoon die schriftelijk is gemachtigd. De gemachtigde moet zijn identiteitsbewijs en het (gekopieerde) identiteitsbewijs van de machtiginggever meenemen. Daarnaast moet hij de ondertekende machtiging en een kopie van het huur- of koopcontract meenemen.

Bijzonderheden

Briefadres
Heeft u geen woonadres en wilt u in aanmerking komen voor een briefadres? Dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Burgerzaken. Hierbij moet u ook aangeven waarom u een briefadres wilt.

 

Sloop en renovatie
Bij sloop verdwijnt uw woning. U moet in dit geval tijdig uw verhuizing doorgeven.

Een renovatie betekent dat uw woning ingrijpend wordt verbouwd. Mogelijk moet u daarom tijdelijk uw woning verlaten om naar een wisselwoning te gaan. De gemeente beschouwt uw verblijf in een wisselwoning als een verhuizing. U moet in dit geval uw tijdelijke nieuwe adres aan de gemeente doorgeven. Hierbij gelden dezelfde regels als bij een verhuizing.

 

Geheimhouding
U hebt de mogelijkheid om geheimhouding van uw adresgegevens aan te vragen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Burgerzaken.