Privacystatement

Bij de gemeente Terneuzen vinden wij uw privacy belangrijk. Wij gaan veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daar kunt u op vertrouwen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets vertellen over u. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer, of gegevens over uw inkomen of gezondheid. U deelt persoonsgegevens als u bijvoorbeeld cliënt bij ons bent of contact met ons heeft.

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente?  

De gemeente verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen en publiekrechtelijke taken. Deze persoonsgegevens ontvangen wij direct van u, of van organisaties en bedrijven die verplicht zijn op basis van de wet deze aan de gemeente te verstrekken. Wij verwerken onder andere de volgende gegevens:

 1. Burgerservicenummer;
 2. Geslacht;
 3. Voorletter(s);
 4. Tussenvoegsel(s);
 5. Achternaam;
 6. Adresgegevens;
 7. Telefoonnummer;
 8. Emailadres;
 9. Geboortedatum;
 10. Bankrekeningnummer/IBAN;
 11. Financiële gegevens;
 12. Burgerlijke staat;
 13. Samenstelling gezin.

De gemeente verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens:  

 1. Medische gegevens, deze gegevens heeft de gemeente bijvoorbeeld nodig voor de beoordeling van een aanvraag van een Wmo voorziening of gehandicaptenparkeerkaart;  
 2. Strafrechtelijk verleden, deze gegevens heeft de gemeente bijvoorbeeld nodig wanneer u een exploitatievergunning aanvraagt.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Binnen de gemeente werken we veel met persoonsgegevens van burgers en medewerkers. We verzamelen en gebruiken (dat noemen we verwerken) persoonsgegevens voor allerlei activiteiten. Meestal om onze wettelijke taak als gemeente uit te voeren of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Zoals:

 • uitkeringen verstrekken;
 • identiteitsbewijs uitgeven;
 • vergunningaanvragen/meldingen in behandeling nemen;
 • fraude opsporen en de openbare veiligheid bewaren;
 • u te kunnen bereiken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • een overeenkomst uitvoeren;
 • activiteiten organiseren.  

Ook ontvangt de gemeente persoonsgegevens van u als u deze aan ons verstrekt door gebruik te maken van de contact- en/of aanvraagformulieren op onze website.  
We informeren u wanneer we uw persoonsgegevens verwerken. Of we ze nu direct van u krijgen of op een andere manier verzamelen. Soms vragen we u om toestemming om deze gegevens te gebruiken. Maar meestal is dat niet nodig omdat we als gemeente veelal persoonsgegevens verwerken voor wettelijke taken en verplichtingen. We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wanneer wij op basis van uw toestemming uw gegevens verwerken, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Wat zijn uw rechten?

Omdat uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u volgens de wet – onder bepaalde voorwaarden – de volgende rechten:

 1. Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien;
 2. Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;
 3. Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 4. Recht op beperking van de verwerking: het recht om de gemeente te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 5. Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen;
 6. Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Let op: bovenstaande rechten kunt u niet altijd uitoefenen. Zo kunt u ons niet vragen persoonsgegevens te wissen die wij wettelijk vast moeten leggen. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen via ons contactformulier. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 30 dagen reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren.

Maatregelen

De gemeente neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiligingsbeleid Overheid (BIO), opgenomen in ons Informatiebeveiligingsbeleid.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. De gemeente houdt zich daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen zonder menselijke tussenkomst.  

Gegevens delen met derden?  

De gemeente verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om te voldoen aan een overeenkomst met u. Dit kunnen overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst, data uitwisselingsovereenkomst of een convenant, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving.
Voorbeelden van organisaties waarmee wij in bepaalde gevallen uw gegevens delen zijn:

 • Het Kadaster;
  De gemeente verstrekt de WOZ-gegevens van de onroerende zaken binnen de gemeente aan het Kadaster, zodat het Kadaster de landelijke voorziening WOZ kan bijhouden.  
 • Inlichtingenbureau;
  Het Inlichtingenbureau (hierna: IB) is het landelijke informatieknooppunt voor gemeenten. Het uitwisselen van gegevens met andere overheidsinstanties, zoals de Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst en DUO, verloopt eenvoudiger via deze instantie. De uitwisseling van gegevens ziet met name op het vaststellen van sociale voorzieningen en uitkeringen. Het IB en de gemeente zijn samen verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens. De verwerkingen die het IB uitvoert zijn opgenomen in de gegevensregisters van het Inlichtingenbureau. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Regeling Vaststelling respectieve AVG-verantwoordelijkheden Inlichtingenbureau - Gemeenten 2021.

Vragen over privacy

Heeft u een vraag over hoe we met persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact op met ons privacy team, telefoonnummer 14-0115 of via ons contactformulier.

Niet tevreden met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Vindt u dat we onzorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens of deze ten onrechte verwerken? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming Bas Bekenkamp, hij is te bereiken via telefoonnummer 14-0115 of via ons contactformulier.

Als u daarna nog niet tevreden bent kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.