Afwijken van het bestemmingsplan

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden om van de bepalingen van een bestemmingsplan af te wijken. U vindt hier ook meer informatie over de voorwaarden en de kosten voor een afwijking van het bestemmingsplan.

Binnenplanse afwijkingsmogelijkheden

Binnenplanse ontheffing

Deze bevoegdheid heeft veelal betrekking op ontheffing van bebouwingsvoorschriften (hoogte, diepte, percentages van bebouwing) en gebruiksverboden.

Binnenplanse wijzigingsbevoegdheid

Deze bevoegdheid kan worden toegepast mits binnen bij het plan te bepalen grenzen wordt gebleven. In veel bestemmingsplannen is bijvoorbeeld de mogelijkheid opgenomen dat een kantoorbestemming mag worden gewijzigd in een woonbestemming.

Buitenplanse afwijkingsmogelijkheden

De gemeente kan medewerking verlenen als de mogelijkheid is opgenomen in het bestemmingsplan, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht of sprake is van een door het gemeentebestuur gewenste planologische ontwikkeling.

Omgevingsvergunningvrije activiteiten

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in combinatie met het Besluit omgevingsrecht (Bor, bijlage II, artikel 2 ) geeft een lijst met aangewezen bouw- en planologische gebruiksactiviteiten waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd.

Buitenplanse ontheffing

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in combinatie met het Besluit omgevingsrecht (Bor, bijlage II, artikel 4) geeft een lijst met aangewezen bouw- en planologische gebruiksactiviteiten waarvoor met ontheffing een omgevingsvergunning kan worden verleend.

Omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik

De Wabo biedt de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken. Het betreft gevallen waarin het gemeentebestuur planologische medewerking wil verlenen aan concrete ontwikkelingen die niet in het bestemmingsplan passen. De bevoegdheid vloeit rechtstreeks uit de wet voort.

Bestemmingsplan herziening

Wanneer het gemeentebestuur planologische medewerking wil verlenen aan een ontwikkeling en deze niet voldoende concreet en/of te omvangrijk is voor toepassing van de omgevingsvergunning afwijkend gebruik danwel een wezenlijke wijziging is op de structuur van het geldende plan kan het gemeentebestuur besluiten een bestemmingsplan herziening op te starten.

Voorwaarden

De gemeente kan medewerking verlenen als de mogelijkheid is opgenomen in het bestemmingsplan, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht of sprake is van een door het gemeentebestuur gewenste planologische ontwikkeling.

Kosten

Wanneer op verzoek een ruimtelijke procedure gevoerd moet worden om medewerking aan het ruimtelijk initiatief te kunnen verlenen, zijn hieraan kosten verbonden. Uitzondering hierop vormt de hierboven genoemde categorie omgevingsvergunningvrije activiteiten. Voor de binnen- en buitenplanse ontheffing worden leges in rekening gebracht. Veelal gaat het om enkele honderden euro.

Voor de binnenplanse wijziging,omgevingsvergunning afwijkend gebruik of bestemmingsplan herziening bestaan de kosten uit een doorberekening van de kosten die het stedenbouwkundigbureau voor de gemeente maakt alsmede een doorberekening van gemaakte ambtelijke kosten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een bedrag tussen € 5.000,00 en € 10.000,00 exclusief eventueel te verrichten nader onderzoek (bijv. bodem of archeologie).

Meer informatie

Voor de omgevingsvergunningvrije activiteiten, binnen- en buitenplanse ontheffing kunt u contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving.

Voor de binnenplanse wijziging, omgevingvergunning voor afwijkend gebruik of bestemmingsplan herziening kunt u contact opnemen met het team Planvorming.