Beheersverordening procedure

Wat is een beheersverordening?

De beheersverordening is een gemeentelijke verordening. Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan. Het is uitermate geschikt voor gebieden waar de komende jaren niet veel ontwikkelingen worden verwacht, het vergt minder onderzoek, is goedkoper en is sneller opgesteld. De beheersverordening kan ook dienen ter overbrugging van een periode waarin een nieuw bestemmingsplan wordt ontwikkeld en het toekomstbeeld nog niet geheel duidelijk is.

Een beheersverordening legt de bestaande situatie in een gebied vast. Daarnaast worden ongebruikte bouwmogelijkheden uit de geldende bestemmingsplannen meegenomen. Kleine ontwikkelingen blijven daardoor mogelijk. U kunt daarbij denken aan het realiseren van bijgebouwen bij woningen of het benutten van onbenutte uitbreidingsruimte bij bedrijven.

Als er zich binnen de looptijd van een beheersverordening (10 jaar) toch ontwikkelingen voordoen waaraan de gemeente medewerking wil verlenen, dan kan daarvoor een aparte planologische procedure gevolgd worden. Voor meer informatie over het afwijken van een bestemmingsplan klik hier.

 

Wat is de procedure?

In de Wet ruimtelijke ordening is, in tegenstelling tot een bestemmingsplan, geen procedure vastgelegd. De gemeente bepaalt zelf welke procedure wordt gevolgd, dit kan per situatie verschillen. Na vaststelling door de gemeenteraad treedt de beheersverordening in werking. Deze wordt dan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en is beschikbaar op onze website. Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open.