Bestemmingsplan procedure

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat in hoe je bestaande gebouwen mag gebruiken. Hierdoor wordt duidelijk waar er bijvoorbeeld woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Ook blijkt uit het plan hoe groot gebouwen mogen zijn. Een bestemmingsplan stelt regels voor de leefomgeving. Zo wordt hier bijvoorbeeld in geregeld dat er midden in een woongebied geen (nieuwe) hinderlijke bedrijven zijn toegelaten. Een bestemmingsplan biedt rechtszekerheid. Zo kan iemand die zijn huis wil uitbreiden in het bestemmingsplan zien of dit mogelijk is. Ook blijkt hier uit wat de buren kunnen bij- of aanbouwen. Het bestemmingsplan is bindend: het geldt zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.

Voor wie geldt het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan geldt voor iedereen die in het plangebied woont of hier eigendommen heeft. Het plan geldt voor langere tijd (10 jaar).

Kennisgeving voornemen ruimtelijke plannen

Allereerst wordt door middel van een publicatie kennis gegeven van het voornemen om een bestemmingsplan (of structuurvisie) conform artikel 1.3.1 Bro voor te bereiden. Na deze kennisgeving en voordat een bestemmingsplan als ontwerp naar buiten worden gebracht, vindt eerst (voor)overleg plaats met instanties zoals de provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen en de Veiligheidsregio Zeeland. Tijdens deze periode liggen er nog geen stukken ter inzage.

Zienswijzen en vaststelling ontwerp ruimtelijke plannen door de gemeenteraad

Het ontwerp bestemmingsplan, inclusief de overlegreacties, wordt aan het college voorgelegd. Als het college met het ontwerp instemt wordt het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Meer info over het inzien van bestemmingsplannen vindt u op onze website. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen naar keuze een mondelinge of bij voorkeur schriftelijke reactie (zienswijze) kenbaar maken bij de Gemeenteraad van Terneuzen, postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Tevens is het mogelijk om uw zienswijze via email kenbaar te maken: wro@terneuzen.nl. De terinzagelegging en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze wordt aangekondigd via een openbare bekendmaking in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, in de Staatscourant en op onze website. Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen wordt het bestemmingsplan naar de gemeenteraad gezonden. In een openbare vergadering beslist de gemeenteraad over de ingediende zienswijzen en over de vaststelling van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dient binnen 12 weken na de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan te worden vastgesteld.

Beroepsmogelijkheid Afdeling bestuursrechtstspraak van de Raad van State

Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld, wordt dit besluit samen met het vastgestelde bestemmingsplan, gedurende zes weken ter inzage gelegd. De plannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en http://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmingsplannen. U kunt bestemmingsplannen (digitaal) inzien aan de balies van het gemeentehuis in Terneuzen en Axel. De terinzagelegging wordt bekendgemaakt via een publicatie in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, in de Staatscourant en op onze website. Tijdens de terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, instellen. Indien zij geen zienswijzen aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, zullen ze aan moeten tonen dat zij daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Diegenen die beroep hebben ingesteld kunnen een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Het bestemmingsplan treedt dan niet eerder in werking totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan over de voorlopige voorziening.

Onherroepelijk of definitief bestemmingsplan

Als tijdens de terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan geen beroep wordt ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt de vaststelling de dag na afloop van de terinzagelegging in werking en is het plan gelijk onherroepelijk. Het onherroepelijke bestemmingsplan is vanaf dat moment het toetsingskader voor de gemeente. Geldende bestemmingsplannen blijven beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en http://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmingsplannen.

Let op: Inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Voor bestemmingsplanprocedures zijn wij genoodzaakt een overgangsperiode in te richten. Deze overgangsperiode betekent dat wij per 1 augustus 2023 geen nieuwe bestemmingsplannen meer opstarten en in procedure brengen. Gemeente Terneuzen werkt voornamelijk met stedenbouwkundige bureaus die aangeven niet meer tijdig een voldoende gemotiveerd en onderbouwd ontwerp bestemmingsplan gereed te hebben om vervolgens ter inzage te kunnen leggen. De terinzagelegging is een verplichting vanuit de Invoeringswet, die de overgang naar de Omgevingswet regelt. Het ontwerp bestemmingsplan moet voor de inwerkingtreding (1 januari 2024) ter inzage liggen of hebben gelegen. Alleen dan valt het onder het overgangsrecht en kan er onder het oude recht worden vergund. 

Voor lopende bestemmingsplannen die bekend en/of aangemeld zijn is het noodzakelijk in augustus 2023 het ontwerp bestemmingsplan aan te leveren. Alleen dan kan het ontwerp bestemmingsplan tijdig ter inzage gelegd worden. Bij aanleveren van ontwerp bestemmingsplannen na 1 september 2023 wordt gekeken naar een passende oplossing.