Omgevingsvergunning procedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo bundelt circa 25 vergunningen en toestemmingen voor projecten die de fysieke leefomgeving betreffen. Deze wet heeft ook grote invloed op de procedures in de ruimtelijke ordening. Het gaat hierbij onder meer om de bouw-, milieu-, en monumenten- vergunningen, maar ook om aanlegvergunningen, ontheffingen en afwijken van het bestemmingsplan (projectbesluit). Met de Wabo is het projectbesluit dus uit de Wro als zelfstandig instrument om ruimtelijke projecten mogelijk te maken vervallen. Al deze vergunningen, besluiten en ontheffingen worden gebundeld in één vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning wordt in de meeste gevallen door het college van B&W verleend.

De Wabo kent twee procedures voor een omgevingsvergunning: een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. De reguliere procedure geldt bijvoorbeeld voor het bouwen dat past binnen het bestemmingsplan. Kenmerkend voor de reguliere procedure is dat binnen 8 weken op een aanvraag wordt beslist en dat bij niet tijdig beslissen een vergunning van rechtswege ontstaat.

De uitgebreide procedure geldt indien wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Bij de uitgebreide procedure moet binnen 6 maanden op een aanvraag worden beslist. De uitgebreide procedure bestaat uit onderstaande fasen.

Uitgebreide procedure

Ontwerp

De ontwerp omgevingsvergunning wordt aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Er is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Als deze verleend is (of geacht te zijn verleend doordat het geen politiek gevoelig onderwerp is) wordt de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zes weken ter inzage gelegd. Iedereen krijgt de gelegenheid schriftelijk of mondeling een zogenoemde zienswijze (bezwaar) in te dienen (College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen). De terinzagelegging en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze wordt aangekondigd via een openbare bekendmaking in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, in de Staatscourant en op de website. Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen wordt de omgevingsvergunning naar het college gezonden. Het college van burgemeester en wethouders beslist over de ingediende zienswijzen en over de vaststelling van de omgevingsvergunning.

Beroepsfase

Als de omgevingsvergunning wordt vastgesteld, wordt dit besluit met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage gelegd. De terinzagelegging wordt bekendgemaakt via een publicatie in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, Staatscourant en op onze website. Tijdens de terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda. Als zij geen zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, zullen ze aan moeten tonen dat zij daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kan u de Voorzieningenrechter van die rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. De omgevingsvergunning treedt dan niet eerder in werking totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan over de voorlopige voorziening. Uiteindelijk zal de rechter ook een uitspraak doen over het aangetekende beroep. Tegen deze uitspraak kunnen belanghebbenden hoger beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Diegenen die hoger beroep hebben ingesteld kunnen een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage indienen. De omgevingsvergunning treedt dan niet eerder in werking totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan over de voorlopige voorziening.

Onherroepelijk

Als tijdens de terinzagelegging van de vastgestelde omgevingsvergunning geen beroep wordt ingediend bij de rechtbank, treedt de vaststelling de dag na afloop van de terinzagelegging in werking. De onherroepelijke omgevingsvergunning is vanaf dat moment bij de afdeling Vergunningen en Handhaving ter inzage.