Brandveilig gebruiken van een gebouw

Sinds 1 oktober 2010 valt de gebruiksmelding onder de omgevingsvergunning. Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u het product omgevingsvergunning bekijken.

Aanvragen

Online

  • U doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket.
  • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via het Omgevingsloket direct digitaal aanvragen. U kunt via deze module ook een melding aan de gemeente doen.
  • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
  • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist maatwerk.
  • Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd, inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt.
  • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

De eisen voor het verstrekken van een omgevingsvergunning of  een melding verschillen per inrichting. Dit geldt ook voor de informatie over de inrichting die u moet overleggen. Het bevoegd gezag zal u aangeven wat u aan documenten moet meenemen of opsturen.

Schriftelijk

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier bij de gemeente aan te vragen. Vanaf 1 oktober 2012 zijn bedrijven echter verplicht om de aanvraag digitaal in te dienen via het Omgevingsloket.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit). Dit kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan van welke van de twee periodetypen er sprake is.
 
Bij een melding is de voorbereidingstijd maar 4 weken.

Bouwbesluit 2012

De standaardvoorschriften voor brandveiligheid zijn altijd van toepassing, ook als er geen vergunnings- of meldingsplicht is. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De voorschriften gaan over onderhoud aan brandveiligheidsvoorzieningen, inrichting van vluchtwegen en de afwerking of aankleding. Deze eisen zijn bedoeld om brand te voorkomen en om de gevolgen te beperken als er toch brand uitbreekt.