Gemeentelijk monument, aanwijzing

Wilt u uw pand laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument? Dat kan als uw pand ouder is dan vijftig jaar en voldoet aan de regels van de Monumentenwet 1988. Meer informatie over aanwijzing van een pand vindt u onder de tabs 'Voorwaarden' en 'Aanvraag doen'.

Voorwaarden

Een verzoek om uw pand, terrein of roerende zaak te laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument kunt u alleen indienen als u belanghebbende bent, oftewel:

  • eigenaar;
  • of zakelijk gerechtigde, zoals vruchtgebruiker of erfpachter.

Het pand, het terrein waarop dit pand is gelegen of de roerende zaak, moet ten minste aan de volgende voorwaarde voldoen:

  • het pand of terrein of de roerende zaak is van algemeen belang door de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of door de culturele en historische waarde voor de gemeente.
Aanvraag doen

Schriftelijk verzoek indienen

Het indienen van een verzoek om uw pand te laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument doet u schriftelijk. U schrijft een brief aan de gemeente. Daarin geeft u duidelijk aan waarom uw pand in aanmerking moet komen voor deze titel. Bij deze brief voegt u ook enkele foto's van het pand/terrein of de roerende zaak.

Verdere procedure

De gemeente vraagt vervolgens advies aan de gemeentelijke monumentencommissie. Na ontvangst van het advies beslist het college van B&W over de aanwijzing.

Vragen

Voor meer informatie over het laten aanwijzen van een pand tot monumentaal pand, kunt u contact opnemen met team Planvorming, tel 14 0115. Meer informatie over restauratiesubsidie vindt u op de pagina over subsidie voor instandhouding van gemeentelijke monumenten.