Gemeentelijk monument, vergunning

Bij elk gebouw dat als monument te boek staat geldt: voor iedere wijziging, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant, is een monumentenvergunning nodig. Niet alleen voor bouwkundige ingrepen, maar ook voor wijziging van dakpannen (ander type/kleur), het aanbrengen van (dak)isolatie en het plaatsen van dubbel glas of de verandering van de kleur van het schilderwerk is een monumentenvergunning nodig. Verder is bij ingrepen aan een monument ook altijd een bouwvergunning nodig wanneer sprake is van bouwkundige werkzaamheden.

Ook bij onderhoud aan uw monument kan sprake zijn van vergunningplichtige werkzaamheden. Wanneer u (onderhouds)werkzaamheden aan uw monument wilt (laten) doen is het dan ook raadzaam om vroegtijdig, dus ruim voor de start van de werkzaamheden, contact op te nemen met uw gemeente. In overleg kan dan worden bepaald of voor de werkzaamheden een vergunning nodig is.

Aanvraagformulieren voor de monumentenvergunning zijn verkrijgbaar bij de gemeente. Het aanvraagformulier voor een bouwvergunning kan gedownload worden op de website van de Rijksoverheid.

Na ontvangst van de aanvraag wordt gekeken of alle noodzakelijke informatie bij de aanvraag is ingediend. Is dit niet het geval, dan zal de aanvrager worden gevraagd het plan binnen 4 weken aan te vullen. Gebeurt dit niet, dan zal de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Levert u wel op tijd alle gevraagde informatie aan, dan wordt de aanvraag om een monumentenvergunning worden voor advies voorgelegd aan een onafhankelijke commissie.

Procedure ter inzage legging

Op het moment dat er voldoende informatie is om te kunnen beoordelen welke werkzaamheden aan het gemeentelijke monument worden uitgevoerd, wordt de aanvraag gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen en wordt de aanvraag 2 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijzen naar voren brengen.

Is het door de  Welstands- en Monumentencommissie uitgebrachte advies positief dan wordt met afweging van de eventueel binnengekomen zienswijzen, een definitief besluit genomen op de vergunningaanvraag.

Afhandelingstermijn aanvraag

De afhandelingstermijn voor een monumentenvergunning voor een gemeentelijk monument is gekoppeld aan de termijnen die worden gehanteerd voor het afhandelen van de bijbehorende bouwvergunning. Wanneer een lichte bouwvergunning nodig is, wordt de aanvraag om monumentenvergunning binnen 6 weken afgehandeld, wanneer een reguliere bouwvergunning nodig is (en de werkzaamheden dus ook ingrijpender zijn) wordt de aanvraag om monumentenvergunning binnen 12 weken afgehandeld. In dit laatste geval heeft de gemeente ook nog de mogelijkheid om de beslissing op de aanvraag met maximaal 6 weken te verdagen, waardoor er maximaal 18 weken over de beslissing op de aanvraag kan worden gedaan.

Tegen een verleende monumentenvergunning kan door belanghebbenden bezwaar gemaakt worden. Anders dan bij een vergunning voor een rijksmonument kan de bouwvergunning in principe worden verleend op het moment dat de monumentenvergunning is verleend. Wanneer er bezwaar wordt gemaakt tegen de monumenten- en/of bouwvergunning schort dit de werking van de vergunningen op zich niet op.

Meer informatie

Voor meer informatie over de monumentenvergunning kunt u contact opnemen met team Planvorming, tel 14 0115. Daar kunt u onder meer terecht:

  • met uw vraag of een pand een beschermd rijks- of gemeentelijk monument is; 
  • voor informatie over het in stand houden van monumenten;
  • voor advies over subsidies en financiële ondersteuning voor restauratie en onderhoud van monumenten.

Of kijk op de website van de Rijksoverheid - Monumenten en Erfgoed