Riolering nieuwbouw

Binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom moeten alle nieuwe woningen aangesloten worden op de riolering. In de nieuwe wijken wordt door de gemeente een verbeterd-gescheiden of een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit houdt in dat het afvalwater en het regenwater gescheiden aangeboden dienen te worden. Op plaatsen waar nog geen verbeterd-gescheiden of gescheiden riool aanwezig is, bijvoorbeeld bij inbreidingsplannen, dienen de bewoners toch hun afvalwater en regenwater gescheiden aan te bieden.

In het buitengebied

De gemeente Terneuzen en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen gaan uit van een stand-still principe voor lozingen in het buitengebied. Dat houdt in dat er géén nieuwe lozingen op het oppervlaktewater of in de bodem mogen worden gecreëerd.

Bij nieuwbouw in het buitengebied, op plaatsen waar geen riolering in de buurt ligt en waar in de planperiode van het GRP ook geen riolering is voorzien, dient het vrijkomend afvalwater te worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering door middel van riolering. De kosten van aanleg komen voor rekening van de bewoner.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor lozingen van nieuwe economische dragers. Dit zijn lozingen van nieuwe bedrijven. Voorwaarde is dat de bedrijfsactiviteiten gebiedsgebonden zijn. Dus bijvoorbeeld nieuwe mini-campings of andere verblijfsrecreatie. Een lozing van een nieuwe economische drager moet op zijn minst voorzien zijn van een IBA klasse III. In eerste instantie moet worden onderzocht of aansluiting op het riool rendabel is. Nieuwe lozingen van bedrijven die op een bedrijventerrein thuishoren worden niet aangesloten evenals nieuwe lozingen in kwetsbare gebieden, ook al zijn het nieuwe economische dragers.