Riolering nieuwbouw

Binnen de bebouwde kom moeten alle nieuwe woningen aangesloten worden op de riolering. In de nieuwe wijken leggen we een verbeterd-gescheiden of een gescheiden rioolstelsel aan. Dit houdt in dat u het afvalwater en het regenwater gescheiden aan moet bieden. Ook op plaatsen waar nog geen verbeterd-gescheiden of gescheiden riool aanwezig is, moet u uw afvalwater en regenwater gescheiden aanbieden.

Buiten de bebouwde kom

Samen met waterschap Scheldestromen gaan we uit van een stand-still principe voor lozingen in het buitengebied. Dat houdt in dat we géén nieuwe lozingen op het oppervlaktewater of in de bodem creëren.

In het buitengebied ligt niet overal riolering. Ook zullen we in het buitengebied niet overal riolering aanleggen. Ook op deze locaties moet riolering het vrijkomende afvalwater afvoeren naar de rioolwaterzuivering. De kosten van aanleg komen in dit geval voor rekening van de bewoner.

We hebben een uitzondering gemaakt voor lozingen van nieuwe economische dragers. Dit zijn lozingen van nieuwe bedrijven. Voorwaarde is dat de bedrijfsactiviteiten gebiedsgebonden zijn. Dus bijvoorbeeld nieuwe mini-campings of andere verblijfsrecreatie. Een nieuwe economische drager moet voor zijn lozing minimaal gebruik maken van een IBA klasse III. In eerste instantie onderzoeken we of een aansluiting op het riool rendabel is. Nieuwe lozingen van bedrijven die op een bedrijventerrein thuishoren sluiten we niet aan.
Net zoals nieuwe lozingen in kwetsbare gebieden, ook al zijn het nieuwe economische dragers.