Energiecompensatie maatschappelijke instellingen

Maatschappelijke niet-commerciële instellingen in de gemeente Terneuzen kunnen een beroep doen op de gemeentelijke regeling die de gemeente voor dit doel heeft ingesteld.
De gemeente wil met deze regeling voorkomen dat continuïteits- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de energiecrisis leiden tot beëindiging van de activiteiten. Het gaat in het bijzonder om financiële problemen die zijn ontstaan door het toenemen van de energielasten.

Deze regeling ziet op de periode 2022-2023.
Het gaat om voorlopig beschikbaar te stellen eenmalige bijdragen op basis van maatwerk.
De regeling ziet alleen op een tegemoetkoming in de energielasten en is niet bedoeld voor investeringen in vaste activa, infrastructuur en/of inventaris. Aan de hand van een verantwoording achteraf stellen we de bijdrage definitief vast.

De regeling kent een plafond van € 150.000,-.
 

Energiecompensatie aanvragen met DigiD

Energiecompensatie aanvragen met eHerkenning
 

Waar toetsen we een aanvraag aan?
 1. De aanvrager is een lokale maatschappelijke, sport-, welzijns- of culturele organisatie, die als gevolg van de toegenomen energielasten en daardoor een continuïteits- of liquiditeitsprobleem heeft.
   
 2. De aanvragende organisatie draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of is van grote maatschappelijke waarde voor de infrastructuur binnen de gemeente.
   
 3. Voorafgaand aan de aanvraag voor steun bij de gemeente Terneuzen heeft de aanvragende organisatie gebruik gemaakt van vangnetregelingen, die door bijvoorbeeld het Rijk of koepelorganisaties in het leven zijn geroepen.
   
 4. De aanvragende organisatie heeft al gestuurd op het beperken van de energiekosten.
   
 5. De aanvragende organisatie is (ook zonder de stijging van de energielasten) levensvatbaar.
   
 6. De aanvragende organisatie berekent de toegenomen energielasten niet door aan de huurders/gebruikers.
   
 7. Indien de aanvragende organisatie ook zonder bijdrage uit de regeling over voldoende eigen geld kan beschikken om uit de financiële problemen te komen, kan dat een reden zijn om een verzoek om een bijdrage uit de regeling te weigeren. Hierbij houdt de gemeente rekening met het eigen vermogen van de aanvragende organisatie.
   
 8. Als de aanvragende organisatie naast de vestiging in de gemeente Terneuzen meerdere vestigingen heeft, kan het alleen gaan om een aanvraag voor de in Terneuzen gevestigde voorziening.
   
 9. Deze regeling is niet bedoeld voor onderwijsinstellingen. Deze regeling is niet bestemd voor gebruikers of huurders van een pand, tenzij de energielasten in de huurprijs of gebruiksvergoeding zijn doorberekend en aan de overige voorwaarden van deze regeling wordt voldaan.
De aanvraag
 1. De aanvrager dient de aanvraag in door indiening van het bij deze regeling horende aanvraagformulier met bijlagen.
   
 2. Bij de aanvraag moeten zijn gevoegd:

  a.    Energiefacturen 2021
  b.    Energiefacturen 2022
  c.    Energiefacturen 2023
  d.    Eindafrekening energie 2021 en indien mogelijk 2022
  e.    Bankrekeningafschriften waaruit de betaalde energielasten blijken
  f.     Overige stukken waaruit de stijging van de energielasten blijkt (indien dit uit a t/m d onvoldoende naar voren komt)
  g.    Stukken waaruit het eigen vermogen/de reserves van de instelling blijken, waaronder in ieder geval een saldo opgave en afschrift van alle bankrekeningen van de instelling op het moment van aanvraag.
  h.    Indien van toepassing: jaarrekening 2021

 3. Als geen gebruik is gemaakt van andere vangnetregelingen, dan licht de aanvragende organisatie in de aanvraag toe waarom niet. Is wel gebruik gemaakt van andere vangnetregelingen, dan levert de aanvrager bewijsstukken hiervoor aan (toekenningen en afwijzingen).
   
 4. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor zover het plafondbedrag niet overschreden wordt.
   
 5. We vergoeden in principe 80% van de stijging van de energielasten ten opzichte van de energielasten in 2021. In afwijking daarvan kan een ander percentage worden vastgesteld. Subsidie kan worden geweigerd of een lager percentage kan worden vergoed wanneer de organisatie nog niet heeft gestuurd op energiebesparende maatregelen en/of voldoende eigen vermogen heeft.
   
 6. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2023 tot 30 april 2023 en worden beoordeeld vanaf 1 mei 2023.
Bevoorschotting
 1. De beschikbaar gestelde eenmalige bijdragen zullen zo spoedig mogelijk geheel bij wijze van voorschot worden overgemaakt. We stellen bij wijze van voorschot een bijdrage beschikbaar
   
 2. Definitieve vaststelling vindt plaats na ontvangst van de eindafrekening 2022 en 2023. Dit houdt in dat er achteraf kan worden teruggevorderd, indien blijkt dat ten onrechte een bijdrage is verstrekt.
Verantwoording

De organisatie die een bijdrage uit het steunfonds heeft ontvangen stuurt na afloop (uiterlijk voor 1 juli 2024) een verantwoording naar de gemeente, om aan te tonen hoe de voorlopige bijdrage is besteed. Aan de hand daarvan stellen we de bijdrage definitief vast.