Begeleiding bij participatie - informatie voor werkgevers

De opdracht van de gemeente in de WWB en in de Participatiewet is, naast bijstandverstrekking,: ondersteuning bij arbeidsparticipatie van de gemeentelijke doelgroep.

Wij doen dit door het aanbieden van trajecten op maat. Deze leiden bij voorkeur tot uitstroom naar regulier werk. Of tot het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en/of maatschappelijke participatie.

Er zijn verschillende instrumenten en verschillende vormen van begeleiding die we hiervoor inzetten. Een instrument is bijvoorbeeld het begeleiden bij en aanbieden van praktische werkzaamheden. Werken, of uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, is een dagbesteding. Dit leidt tot maatschappelijke participatie.

Er zijn veel termen en woorden in omloop die we door elkaar gebruiken: werkervaring, stage, vrijwilligerswerk, werkervaringsplaats, participatieplaats, tegenprestatie, werken met behoud van uitkering enz.

Als u werk en begeleiding aanbiedt aan door de gemeente aangemelde kandidaten, krijgt u hiervoor een vaste vergoeding. U moet hiervoor wel voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Vergoeding

Per beschikbare werkplek per jaar: € 1.000, dit is inclusief:

  • 24 uur per week
  • begeleiding bij werkzaamheden
  • terugkoppeling over voortgang en verzuim
  • vervoer naar werkplek (kandidaat ontvangt onkostenvergoeding) 

Bij aanmelding van een kandidaat door de gemeente ontvangt u een voorschot, na verlenging volgt het tweede voorschot. Op jaarbasis verstrekt de gemeente per werkplek (maximaal) 2 x € 500.

De vergoeding geldt per werkplek en niet per persoon. Als een kandidaat minder dan een jaar blijft, kan een andere kandidaat instromen voor dezelfde kosten.

Kwaliteitseisen

  • werkzaamheden worden in de regio Zeeuws-Vlaanderen aangeboden.
  • de begeleider heeft affiniteit en ervaring met doelgroep en functioneert op HBO niveau.
  • de vereiste (aansprakelijkheids)verzekeringen zijn geregeld
  • de werkruimte(s) voldoet(n) aan de door de overheid gestelde eisen
  • de aanbieder is aansprakelijk voor de schade van cliënten die ontstaat in de periode waarin de kandidaat werkzaamheden verricht bij of voor de aanbieder.
  • aanbieder stelt minimaal voor de periode van een jaar begeleiding en werkzaamheden beschikbaar.

Inschrijving en procedure

Een aanbod dat voldoet aan de genoemde voorwaarden, kunt u indienen via het contactformulier. Wij vragen u bewijsstukken, waaruit blijkt dat u voldoet aan de kwaliteitseisen, mee te sturen als bijlagen.