Bestemmingsplannen

Ter inzage

 

Niet ter inzage

 

Bestemmingsplan plus industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen

 

Wet voorkeursrecht gemeenten tot definitieve aanwijzing percelen grond met opstallen in plangebied "Othene Zuid"

 

Bestemmingsplannen / beheersverordeningen in voorbereiding

De hieronder vermelde bestemmingsplannen worden voorbereid:

 • Bestemmingsplan Buitengebied, Molenweg 4a (Zaamslag) / Baarsekreekweg ongenummerd (Biervliet);
 • Bestemmingsplan DOW, Logistiek Centrum 3PL;
 • Bestemmingsplan Tractaatweg, Koegorsstraat/Industrieweg (uitbreiding bedrijfsvestiging);
 • Bestemingsplan Axel, Nieuwendijk ong. (bouw van een burgerwoning);
 • Beheersverordening Oostelijke Kanaaloevers, Oostkade Sluiskil (uitbreiding bedrijfsvestiging);
 • Voorbereidingsbesluit Othene (begrensd door oostgrens bestaande wijk Othene, Reuzenhoeksedijk, Drieweg en Schepenlaan) | vaststellingsbesluit | gebiedsaanwijzing | bekendmaking;
 • Bestemmingsplan Othene Oost (betreft een gedeeltelijke consoliderende herziening van het bestemmingsplan Othene Zuid);
 • Bestemmingsplan Laan van Othene (aanleg rotonde N290, doortrekken Laan van Othene en afronding project 'Rondje Kreek');
 • Bestemmingsplan Buitengebied, Knol 7 Hoek (het slopen van een schuur, het realiseren van een nieuwe woning en de bestaande woning als Nieuwe Economische Drager voor verblijfsrecreatie);
 • de industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen.

Van deze plannen is nog geen ontwerpplan beschikbaar. Zodra de procedure wordt
gestart dan wordt dit gepubliceerd. Dan kunt u het plan inzien en indien nodig een
zienswijze indienen. Als u bij voorbaat al een reactie wilt kenbaar maken dan kan dit.
U kunt contact opnemen met het team Planvorming (tel. 14 0115 of e-mail wro@terneuzen.nl)

 

Definitieve ruimtelijke plannen

 

Archeologie

 • Handleiding
 • Handleiding update (9 oktober 2017)
 • Vrijstellingenkaart (9 oktober 2017)
 • Vrijstellingenkaart met topo (9 oktober 2017)
 • AHN signalerende laag (9 oktober 2017)

 

Cultuurhistorie

 • Cultuurhistorische Waardenkaart document
 • Cultuurhistorische Waardenkaart kaartblad Behoud door  ontwikkeling
 • Cultuurhistorische Waardenkaart kaartblad behoud
 • Cultuurhistorische Waardenkaart kaartblad Vernieuwing mogelijk

 

Wilt u meer weten over ruimtelijke plannen en de procedures?