Bestemmingsplannen

Ter inzage


Niet ter inzage


Bestemmingsplan plus industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen


Wet voorkeursrecht gemeenten tot definitieve aanwijzing percelen grond met opstallen in plangebied "Othene Zuid"


Bestemmingsplannen / beheersverordeningen in voorbereiding

De hieronder vermelde bestemmingsplannen worden voorbereid:

  • Spui, Spui 48 (bedrijfsbestemming omzetten naar wonen);
  • Terneuzen Centrum, Beurtvaartkade (het realiseren van een woontoren
    bovenop een plint van drie bouwlagen met daarin een hotel met bijbehorende voorzieningen);
  • Axel, Hulsterseweg ongenummerd, tussen 15 en 17 (bouw woning);
  • Sas van Gent, Vier Ambachtenstraat 2-8 (wijzingen bestemming bedrijfswoning op nr. 2 naar woning);
  • Sluiskil, Langeweg (aanleg zonnepark Bontepolder);
  • de industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen.

Van deze plannen is nog geen ontwerpplan beschikbaar. Zodra de procedure wordt
gestart dan wordt dit gepubliceerd. Dan kunt u het plan inzien en indien nodig een
zienswijze indienen. Als u bij voorbaat al een reactie wilt kenbaar maken dan kan dit.
U kunt contact opnemen met het team Planvorming (tel. 14 0115 of e-mail wro@terneuzen.nl)


Definitieve ruimtelijke plannen


Overige ruimtelijke regels

Zonne-energie

Archeologie

Cultuurhistorie

Wilt u meer weten over ruimtelijke plannen en de procedures?