Bestemmingsplannen in pdf

Ter inzage

 

Niet ter inzage

 

Bestemmingsplan plus industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen

 

Wet voorkeursrecht gemeenten tot definitieve aanwijzing percelen grond met opstallen in plangebied "Othene Zuid"

 

Bestemmingsplannen / beheersverordeningen in voorbereiding

De hieronder vermelde bestemmingsplannen worden voorbereid:

  • Bestemingsplan Axel, Nieuwendijk ong. (bouw van een burgerwoning);
  • Beheersverordening Oostelijke Kanaaloevers, Oostkade Sluiskil (uitbreiding bedrijfsvestiging);
  • de industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen.

Van deze plannen is nog geen ontwerpplan beschikbaar. Zodra de procedure wordt
gestart dan wordt dit gepubliceerd. Dan kunt u het plan inzien en indien nodig een
zienswijze indienen. Als u bij voorbaat al een reactie wilt kenbaar maken dan kan dit.
U kunt contact opnemen met het team Planvorming (tel. 14 0115 of e-mail wro@terneuzen.nl)

 

Definitieve ruimtelijke plannen

 

Archeologie

 

Cultuurhistorie

 

Wilt u meer weten over ruimtelijke plannen en de procedures?