Aankoop of bruikleen van groenstroken

Algemeen

Wilt u een strook groen aankopen of in bruikleen nemen die deel uitmaakt van een strook achter meerdere woningen? Dan adviseren wij u samen met de betrokken bewoners een verzoek in te dienen.

Verkoop gemeentegrond

Het is gemeentelijk beleid dat er bij verkoop van meer dan 100 m² gemeentegrond een verkennend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Onder de 100 m² is dit een historisch onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn mede bepalend of de grond daadwerkelijk wordt verkocht. De kosten komen voor rekening van de gemeente.

Na goedkeuring door het college en na uitvoeren van een historisch of verkennend bodemonderzoek krijgt u de koopovereenkomst toegestuurd ter ondertekening. Daarna kan de overdracht plaatsvinden bij een door u gekozen notaris. Kosten van het kadaster en de notaris komen voor rekening van de koper.

Bij het aankopen van de grond, wordt de bestemming niet gewijzigd. Dit betekent dat de grond de huidige bestemming (groenbestemming) houdt. Dit houdt in dat u niet mag bouwen op de aangekochte grond. Daarnaast kunnen er voorwaarden gesteld worden ten aanzien van bijvoorbeeld de erfafscheiding. Deze voorwaarden worden opgenomen in uw koopovereenkomst.

Kosten bruikleen gemeente grond

Voor het in gebruik hebben of nemen van gemeentegrond gelden per 1 januari 2019 de volgende tarieven:
€ 10,00 per jaar (perceel tot 10 m²)
€ 50,00 per jaar (perceel tot 50 m²)
€ 75,00 per jaar (perceel tot 75 m²)
€ 100,00 per jaar (perceel tot 100 m² of groter)

Verhuur van volkstuinen:

€ 0,25 per m² per jaar

Aankoop gemeentegrond

De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het stuk grond dat u wenst aan te kopen.

Verkoopprijzen per 1 januari 2019 t/m 31 december 2019:
Groen- en reststroken (geen bouwgrond): € 60,00 per m²
Groen- en reststroken (bouwgrond): € 125,00 per m²

Deze prijs kan jaarlijks worden geïndexeerd. Daarnaast zijn er nog extra kosten, zoals bijvoorbeeld notariskosten, kadastraal recht en de verschuldigde belastingen. Deze kosten zijn afhankelijk van de grootte van de strook die wordt aangekocht en komen voor rekening van de koper.
De kosten voor een bodemonderzoek komen voor rekening van de gemeente. Mocht de koper (nadat het bodemonderzoek is uitgevoerd) besluiten om niet aan te kopen, dan zullen wij de gemaakte kosten van het bodemonderzoek in rekening brengen bij de koper.

Aanvraag

Voor het aanvragen van het aankopen of in bruikleen nemen van een groenstrook is het volgende van belang.

Bent u eigenaar van het aangrenzende perceel? Als u eigenaar bent, kunt u zelf een verzoek indienen.
Bent u huurder van een woning? Dan moet de verhuurder bereid zijn de grond aan te kopen en het aan u in huur of in bruikleen geven. In sommige gevallen is de gemeente echter wel bereid de strook aan u in bruikleen te geven.

Voor het indienen van een verzoek tot aankoop/bruikleen van gemeentegrond kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier Grondaankoop / Bruikleen stroken gemeentegrond. Als bijlage moet u een kadastrale kaart/tekening meesturen, waarop u aangeeft wat u wilt kopen of in bruikleen wenst te nemen.

Uw aanvraagformulier kunt u sturen naar:

Gemeente Terneuzen
T.a.v. afdeling Omgeving & Economie
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt deze deze intern beoordeeld en voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Als het College besluit om niet tot verkoop/bruikleen over te gaan, krijgt u schriftelijk bericht.

Afhandeltijd

Voor de afhandeling van uw aanvraag, moet u rekening houden met een termijn van ongeveer twee tot drie maanden.