GSNED

Het bedrijf GSNED aan de Rooseveltlaan 8 in Terneuzen heeft een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente. De aanvraag gaat over het toestaan van het gebruik van het achterliggende perceel voor opslag voor het bedrijf. Het perceel gebruikt GSNED al voor opslag. Dit gedogen we momenteel. Met deze omgevingsvergunning staan we het gebruik ook formeel toe.

Alternatief voor inloopavond

In samenspraak met de wijkvereniging Driewegen/Hughersluys stond afgelopen maart een inloopavond gepland voor omwonenden van GSNED. Helaas kon deze inloopavond vanwege coronamaatregelen niet doorgaan.

Als alternatief voor een inloopavond werd daarom op 18 mei 2020 een informatiebrief verstuurd naar de omwonenden van GSNED. Vanwege de proceduretijd voor de betreffende omgevingsvergunning was verder uitstel tot dit najaar niet wenselijk. In de brief werd informatie verstrekt t.a.v. de omgevingsprocedure van GSNED. Tevens werd in de brief verwezen naar een presentatie op de gemeentewebsite door initiatiefnemer (GSNED) en stedenbouwkundig bureau Rho dat de ruimtelijke onderbouwing heeft geschreven.

Aan omwonenden werd de mogelijkheid gegeven schriftelijk te reageren tot en met maandag 25 mei 2020. Daarbij werd ook de mogelijkheid gegeven om een telefonische afspraak in te plannen.

Naar aanleiding van de informatiebrief en presentatie zijn er 16 schriftelijke reacties ontvangen. Hier worden de ontvangen reactie geanonimiseerd weergegeven.

Verzoek grond gebruiken voor testen funderingspalen afgewezen in 2016

Het bedrijf GSNED heeft in 2016 een verzoek bij de gemeente ingediend om een stuk grond, achter het huidige bedrijf, aan te kopen en bedrijfsmatig te gebruiken. Dit met de bedoeling het stuk grond te gebruiken voor opslag van bedrijfsmaterialen. Later dat jaar bleek dat GSNED het aangekochte stuk grond gebruikte voor het testen van funderingspalen. Dit leverde voor de omgeving grote geluidshinder op. GSNED diende vervolgens een verzoek in om het stuk grond te mogen gebruiken voor het testen van funderingspalen. Dit verzoek is door het college geweigerd

Aanvraag vergunning voor opslaan bedrijfsmateriaal

In 2017 werd door GSNED een vergunning aangevraagd voor het opslaan van bedrijfsmateriaal op het perceel achter Rooseveltlaan 8 te Terneuzen. Dit perceel heeft een woonbestemming. Voor het gewenste gebruik is een omgevingsvergunning afwijkend gebruik nodig. Om dit afwijkend gebruik te motiveren is een ruimtelijke onderbouwing door GSNED aangeleverd.
Aan de eerste versie van deze ruimtelijke onderbouwing konden we geen medewerking verlenen, omdat het onderdeel geluid en waterberging niet voldoende was onderbouwd.
Op verzoek van initiatiefnemer werd bekeken hoe de onderdelen geluid en waterberging wel gerealiseerd konden worden. Vervolgens heeft GSNED hier onderzoek naar laten doen. Op 8 juli 2019 diende GSNED een nieuwe aanvraag met een nieuwe ruimtelijke onderbouwing in.

Waterberging en geluid voldoende onderbouwd

In de nieuwe aanvraag zijn de onderdelen waterberging en geluid wel voldoende onderbouwd. Met een bijdrage aan het gemeentelijke waterbergingsfonds kan GSNED voldoen aan de wettelijke eis rond water. Voor het onderdeel geluid heeft GSNED een akoestisch onderzoek laten uitvoeren naar de geluidsbelasting als gevolg van het gewenste gebruik. Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van overschrijding van geluidsnormen. Toch adviseert het onderzoeksbureau om een geluidscherm aan de zuidzijde van het perceel te realiseren. Op deze manier kan ruim voldaan worden aan de gestelde geluidsvoorwaarden voor de gewenste uitbreiding

Procedure om akkoord te gaan

Op basis van de huidige aanvraag en nieuwe ruimtelijke onderbouwing, kunnen we het gewenste afwijkende gebruik toestaan.
Het verzoek voor het afwijkende gebruik leggen we in juni voor aan de gemeenteraad. Indien de raad akkoord gaat met het afwijkende gebruik, dan leggen we de ontwerpvergunning vervolgens ter inzage. De stukken die daarbij horen zijn openbaar en voor iedereen digitaal te raadplegen. Via een officiële bekendmaking in het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad kondigen we de terinzagelegging van de ontwerpvergunning aan. Tegen deze ontwerpvergunning kunnen gedurende zes weken zienswijzen worden ingediend.

Presentatie en brief omwonenden

Bekijk hier de digitale presentatie over de vergunningsaanvraag.

Bekijk hier de brief die naar de (direct) omwonenden is verzonden.

Heeft u vragen?

Dan kunt u reageren via het contactformulier.