Bewonersbrief ontwerp omgevingsvergunning uitbreiding GSNED

 

Aan de bewoner(s) van

 

 

contactpersoon   : Jessica van Esbroeck

e-mail                 : j.vanesbroeck@terneuzen.nl

verzonden            : 18 mei 2020

 

Terneuzen, 18 mei 2020

Onderwerp: Informatie omgevingsvergunning GSNED

 

Beste mevrouw, heer,

Het bedrijf GSNED heeft een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente, om een perceel te mogen gebruiken als opslag voor het bedrijf.

In maart hadden wij, in samenspraak met de wijkvereniging, een inloopavond gepland. Helaas kon deze vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Omdat we u, als (direct)omwonende, toch graag willen informeren, sturen wij daarom deze brief.

Waarom deze informatie?

Het bedrijf GSNED aan de Rooseveltlaan 8 in Terneuzen heeft een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente. De aanvraag gaat over het toestaan van het gebruik van het achterliggende perceel voor opslag voor het bedrijf. Het perceel gebruikt GSNED al voor opslag. Dit gedogen we momenteel. Met deze omgevingsvergunning staan we het gebruik ook formeel toe. 

In deze brief treft u informatie aan over de in behandeling liggende omgevingsvergunning voor GSNED. Naast deze informatie komt een inhoudelijk presentatie beschikbaar op de gemeentelijke website, www.terneuzen.nl/GSNED. Mocht u naar aanleiding van deze brief en aanvullende presentatie nog vragen hebben, dan kunnen wij deze per e-mail of per telefoon nader toelichten. We organiseren dus geen inloopavond, maar u kunt uw vragen zeker aan ons stellen. Hieronder volgt een toelichting op de (geschiedenis van de) aanvraag en de mogelijkheden om vragen te stellen.  

Verzoek grond gebruiken voor testen funderingspalen afgewezen in 2016
Het bedrijf GSNED heeft in 2016 een verzoek bij de gemeente ingediend om een stuk grond, achter het huidige bedrijf, aan te kopen en bedrijfsmatig te gebruiken. Dit met de bedoeling het stuk grond te gebruiken voor opslag van bedrijfsmaterialen. Later dat jaar bleek dat GSNED het aangekochte stuk grond gebruikte voor het testen van funderingspalen. Dit leverde voor de omgeving grote geluidshinder op. GSNED diende vervolgens een verzoek in om het stuk grond te mogen gebruiken voor het testen van funderingspalen. Dit verzoek is door het college geweigerd.

Aanvraag vergunning voor opslaan bedrijfsmateriaal
In 2017 werd door GSNED een vergunning aangevraagd voor het opslaan van bedrijfsmateriaal op het perceel achter Rooseveltlaan 8 te Terneuzen. Dit perceel heeft een woonbestemming. Voor het gewenste gebruik is een omgevingsvergunning afwijkend gebruik nodig. Om dit afwijkend gebruik te motiveren is een ruimtelijke onderbouwing door GSNED aangeleverd.

Aan de eerste versie van deze ruimtelijke onderbouwing konden we geen medewerking verlenen, omdat het onderdeel geluid en waterberging niet voldoende was onderbouwd.

Op verzoek van initiatiefnemer werd bekeken hoe de onderdelen geluid en waterberging wel gerealiseerd konden worden. Vervolgens heeft GSNED hier onderzoek naar laten doen. Op 8 juli 2019 diende GSNED een nieuwe aanvraag met een nieuwe ruimtelijke onderbouwing in.

Waterberging en geluid voldoende onderbouwd
In de nieuwe aanvraag zijn de onderdelen waterberging en geluid wel voldoende onderbouwd. Met een bijdrage aan het gemeentelijke waterbergingsfonds kan GSNED voldoen aan de wettelijke eis rond water. Voor het onderdeel geluid heeft GSNED een akoestisch onderzoek laten uitvoeren naar de geluidsbelasting als gevolg van het gewenste gebruik. Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van overschrijding van geluidsnormen. Toch adviseert het onderzoeksbureau om een geluidscherm aan de zuidzijde van het perceel te realiseren. Op deze manier kan ruim voldaan worden aan de gestelde geluidsvoorwaarden voor de gewenste uitbreiding.

Procedure om akkoord te gaan
Op basis van de huidige aanvraag en nieuwe ruimtelijke onderbouwing, kunnen we het gewenste afwijkende gebruik toestaan.

Het verzoek voor het afwijkende gebruik leggen we in juni voor aan de gemeenteraad. Indien de raad akkoord gaat met het afwijkende gebruik, dan leggen we de ontwerpvergunning vervolgens ter inzage. De stukken die daarbij horen zijn openbaar en voor iedereen digitaal te raadplegen. Via een officiële bekendmaking, digitaal en in het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad, kondigen we de terinzagelegging van de ontwerpvergunning aan. Tegen deze ontwerpvergunning kunnen gedurende zes weken zienswijzen worden ingediend.

Presentatie

Ga naar www.terneuzen.nl/GSNED om de digitale presentatie over de vergunningsaanvraag te bekijken.

Heeft u nog vragen?

Tot en met maandag 25 mei aanstaande kunt u reageren op de presentatie. Dit kan door het contactformulier op bovengenoemde pagina in te vullen.  

Indien gewenst kan een telefonische afspraak worden ingepland met bovengenoemde contactpersoon.  

 

Met vriendelijke groet,

Samantha Strooband

Wijkcoördinator
Afdeling Samenleving