Reacties inclusief antwoorden omwonenden Driewegen

Inleiding

In samenspraak met de wijkvereniging Driewegen/Hughersluys stond afgelopen maart een inloopavond gepland voor omwonenden van GSNED. Helaas kon deze inloopavond vanwege coronamaatregelen niet doorgaan.

Als alternatief voor een inloopavond werd daarom op 18 mei 2020 een informatiebrief verstuurd naar de omwonenden van GSNED. Vanwege de proceduretijd voor de betreffende omgevingsvergunning was verder uitstel tot dit najaar niet wenselijk. In de brief werd informatie verstrekt t.a.v. de omgevingsprocedure van GSNED. Tevens werd in de brief verwezen naar een presentatie op de gemeentewebsite door initiatiefnemer (GSNED) en stedenbouwkundig bureau Rho dat de ruimtelijke onderbouwing heeft geschreven.

Aan omwonenden werd de mogelijkheid gegeven schriftelijk te reageren tot en met maandag 25 mei 2020. Daarbij werd ook de mogelijkheid gegeven om een telefonische afspraak in te plannen.

Naar aanleiding van de informatiebrief en presentatie zijn er 16 schriftelijke reacties ontvangen. Hieronder worden de ontvangen reacties geanonimiseerd weergegeven.

Reactie 1

Na het lezen van de presentatie die door GSNed zelf is gemaakt vraag ik het College van B&W om antwoorden op de volgende vragen.

Vraag 1: GSNED mag dus volgens Activiteitenbesluit ook in de weekenden vanaf 8.30 uur werkzaamheden verrichten? Ook zondag?

Ja, het Activiteitenbesluit geeft doelvoorschriften voor geluid. De voorschriften zijn doorgaans van toepassing op het bedrijf als geheel en niet op afzonderlijke activiteiten. Het besluit en de ministeriële regeling schrijven geen specifieke geluidsmaatregelen voor. Het Activiteiten-besluit biedt aan een beperkt aantal objecten bescherming. Het gaat om gevoelige gebouwen (waaronder woningen) en gevoelige terreinen. Het Activiteitenbesluit sluit hierbij aan bij het begrippenkader uit de Wet geluidhinder. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen zon- of andere dagen.

Vraag 2: Hoeveel dB aan geluid mogen ze veroorzaken?

Dit is vastgelegd in afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit

Tabel 2.17c

 

07:00–19:00 uur

19:00–23:00 uur

23:00–07:00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

 

Vraag 3: Hoeveel dB veroorzaakt het geluid van de alarmpiepen van achteruitrijdende voortuigen?

Dit is niet bekend, maar ook niet van belang aangezien in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur (zoals volgt uit bovenstaande tabel 2.17c van het Activiteitenbesluit) opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Vraag 4:
a. Hoeveel dB houdt het geluidsscherm tegen?

Ten opzichte van het meetpunt Hogendijk 12 houdt het geluidsscherm 8 dB tegen.

b. Waarom is dit 2 meter en bijvoorbeeld geen 4 meter? (onderbouwing, feiten)

Aan de normen zoals deze zijn opgenomen kan ook zonder scherm worden voldaan. De door het college opgelegde voorschriften dienen ook redelijk en billijk te zijn voor de aanvrager. Het college kan, indien aan de normen worden voldaan, geen onredelijke eisen te stellen.

Vraag 5: Gaat GSNed ná het verkrijgen van deze vergunning beginnen met de weekenden, omdat het dan officieel wél mag?

GSNed zal, naar verwachting, geen extra werkzaamheden in het weekend gaan uitvoeren, omdat daar geen enkele aanleiding toe is. Maar het is wel mogelijk.

 

"Om overlast te voorkomen worden ‘s ochtends weinig werkzaamheden uitgevoerd."

---> Vraag 6:

6a Wat wordt verstaan onder 'weinig'?

Weinig. Dit is geen juridisch begrip en ook niet meetbaar. Het is enkel bedoeld om aan te geven dat het niet vaak zal voorkomen. Of liever, zo beperkt mogelijk.

Vanuit GSNED is het volgende aangegeven over dit onderwerp:

De werkzaamheden op ons bestaande terrein vinden op werkdagen plaats tussen 7:00 en 19:00 uur en op zaterdag vanaf 8:00/8:30 uur (de zaterdag tijd is besproken bij de laatste bewonersbijeenkomst). Het gebeurt inderdaad weleens dat er langer doorgewerkt wordt, en misschien ook weleens vroeger gestart wordt. Dit zal echter toch een uitzondering zijn. Wat wel gebeurd is dat onze vrachtwagens welke geparkeerd staan op ons bestaand terrein vroeger vertrekken of later thuiskomen. Al gebeurt het steeds vaker dat vrachtwagens op het werk blijven staan, maar dit gaat helaas niet altijd. Ik (De heer M. de Nijs) ben zelf veel hier, ook in de vroege en late uren. Het is me al vaker opgevallen dat als ik hier op kantoor zit en het licht hier dus brand en er is ergens lawaai dat dit automatisch aan ons gekoppeld wordt. Dit is onterecht, als de wind ongunstig zit dan hoor je de industrie van bijvoorbeeld Heros of Verbrugge heel goed. Er wordt op zaterdag eigenlijk wel altijd gewerkt, maar zoals gezegd starten we dan later en het gaat dan vooral om voertuigen wassen en klaarzetten voor de week erop.”

6b Hoe kan in een vergunning komen te staat dat men 'weinig' werkzaamheden mag uitvoeren?

Dit zal ook niet in de vergunning komen te staan. Zolang binnen de normen van het Activiteitenbesluit wordt gewerkt zijn er ook geen mogelijkheden om dit te beperken. Dit geldt overigens voor alle bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen.

6c Dit voelt aan als een soort belofte. Waarom zouden wij een bedrijf geloven dat eerder zonder blikken of blozen, buiten weten van iedereen om, inclusief de gemeente, begint met het testen van heipalen in een woonwijk.

Dit dient ook als een soort belofte gezien te worden. Al is er waarschijnlijk ook geen noodzaak voor het bedrijf om in de ochtend werkzaamheden uit te voeren. Maar zolang er wordt voldaan aan de normen uit het Activiteitenbesluit kan hier niet op worden gehandhaafd. Eerdere ervaringen met het bedrijf mogen, in ieder geval voor ons college, geen reden zijn om de aanvraag anders te behandelen.

 

"Ten opzichte van de bestaande situatie verandert het gebruik en dus het aantal verkeersbewegingen niet. Ten opzichte van de oorspronkelijke situatie wordt planologisch rekening gehouden met maximaal 70 extra voertuigbewegingen naar het terrein Dat is worst case en levert geen knelpunten op in de omgeving."

--> Vraag 7:

7a: Het gaat toch om opslag van machines en geen voertuigbewegingen?

De machines worden ook aan- en afgevoerd om elders te functioneren. Dit elders functioneren kan ook voor een langere periode zijn. Het betreft dus geen dagelijks aan- en afvoeren van machines. Zolang ze niet in gebruik zijn, staan ze op het terrein geparkeerd.

7b: Komen er nu vergeleken met de schapenweitijd wel of niet 70 voertuigen per dag/week/maand/jaar heen en weer gereden?

Een voertuigbeweging is of heen of weer. Heen en weer zijn dus twee voertuigbewegingen. Vergeleken met de schapenweide kunnen er, in het slechtste geval, 70 voertuigbewegingen per dag plaatsvinden.

7c: Hoe kan GSNed zomaar vaststellen dat 'worst case' geen knelpunten op gebied van overlast betekent?

Het aantal van 70 voertuigbewegingen is een theoretische toename van het aantal verkeersbewegingen op basis van de CROW-normen (richtlijn voor parkeren/infrastructuur), gekoppeld aan de uitbreidingsruimte. In de praktijk is het uitbreidingsterrein al in gebruik zoals het in de toekomst ook in gebruik zal blijven. Dat betekent dat er in de praktijk voor de omwonenden niets verandert, behalve dan dat het terrein met een geluidsscherm wordt afgeschermd en eventuele geluidsoverlast dus minder wordt. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat ook met het hoge theoretische aantal van verkeersbewegingen er geen problemen ontstaan, wat betreft overlast of verkeersafwikkeling. De ruimtelijke onderbouwing wordt tezamen met de ontwerpvergunning t.z.t. ter inzage gelegd.

"Er liggen veel woningen en bedrijven in de omgeving. Om de woningen (m.n. Hogendijk 12) te beschermen wordt er een geluidsscherm van 2m hoog geplaatst. Als gevolg hiervan voldoet de geluidsbelasting in de omgeving aan de wettelijke eisen en wordt de situatie beter dan in de huidige situatie"

"Het gebruik verandert feitelijk niet ten opzichte van de huidige situatie"

--> Vraag 8:

De situatie wordt met een geluidsscherm beter dan in de huidige situatie. Beseft GSNed dat de huidige situatie door GSNed zelf zonder enig overleg is gecreëerd, feitelijk illegaal is en alleen maar word gedoogd?

Dat besef is er bij GSNed. De aanvraag en deze procedure is immers bedoeld om een strijdige situatie te legaliseren.

"In het gebruik wordt rekening gehouden met de omwonenden: geen activiteiten vóór 7 uur (zaterdag 08.30 uur) en na 19 uur (tenzij in uitzonderlijke situaties)"

"Door buurtapp mogelijkheid om te reageren"

--> Vraag 9:

Hoe komt het bedrijf erbij dat ze rekening houden met omwonenden? Deze regels staan in de wet en zijn geen verdienste van GSNed. Reageren via de GSNed-app groep (door de wijk zelf opgericht trouwens) heeft geen enkele zin als dit bedrijf volgens de vergunning direct na 7 uur mag beginnen en ook in de weekenden al na 8.30 mag beginnen met geluid produceren.

Er is geen enkel bedrijf dat tot doel heeft geluid te produceren. De mate van geluid en inherent hieraan geluidsoverlast, is mede afhankelijk van de bedrijfsvoering. En soms kan het voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk of beter zijn om op afwijkende tijden te werken. Hierbij kan men wel rekening houden met omwonenden. Naast het melden van overlast in de GSNed-app kunt u een officiële melding indienen bij de RUD-Zeeland.

Vraag 10:

Kan er een clausule in vergunning worden opgenomen waarin staat dat in de weekenden niet mag worden gewerkt en doordeweeks tot een bepaald tijdstip 's avonds?

Dit is niet toegestaan. Het opleggen van maatwerkvoorschriften, specifiek afgestemd op de situatie, is enkel mogelijk indien niet aan de normen van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Strengere normen opleggen door een lagere overheid (gemeente) die hetzelfde doel dienen als de regels zoals die door een hogere overheid (Rijk) zijn opgesteld zijn niet toegestaan.

Vraag 11:

Wat is het verdere tijdspad, komt dit op 17 juni in de Commissie Omgeving?

Op 17 juni staat aanvraag van GSNED geagendeerd voor de Commissie Omgeving. Hierbij zal beoordeeld of de aanvraag inhoudelijk behandeld moet worden in de raadsvergadering op 28 juni. Indien Commissie Omgeving/raad instemt met de aanvraag zal vervolgens de ontwerpvergunning ter inzage worden gelegd. Daarna bestaat de gelegenheid gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen.

Graag schriftelijk antwoord op bovenstaande vragen, tijdig voordat dit onderwerp in de Commissievergadering komt.

Reactie 2

Mijn bezwaren tegen het verlenen van de vergunningsaanvraag van GSNed:
Het feit dat de inloopavond niet meer door gaat. Zo wordt het de bewoners toch wel moeilijker gemaakt om hun gedachten te uiten. Het voelt een beetje alsof het coronavirus nu wordt gebruikt om het GSNed makkelijker te maken. Die avond kan ook gewoon nog wat verder worden uitgesteld.

Net als u had het college ook liever een inloopavond georganiseerd. Het college is echter aan termijnen gebonden waarbinnen een besluit moet worden genomen. Het overschrijden van deze termijn is op zich toegestaan, maar indien een besluit te lang uitblijft kan de aanvrager het college verzoeken een besluit te nemen. Indien het college dit niet doet, is het verplicht tot het betalen van een dwangsom. Belangrijk is ook dat er een rol voor de gemeenteraad is weggelegd. Gelet op het vergaderschema van de raad, ligt verder uitstel niet in de rede.

Misschien is het totaal geen optie, maar gezien het feit dat dit bedrijf bewezen onbetrouwbaar is en de bewoners het vertrouwen volledig kwijt zijn, is het misschien een idee om een soort voorlopige vergunning af te geven. B.v. voor 1jaar, waarin GSNed geen enkele overtreding mag begaan. Met een evaluatiepunt na 6 mnd. En bij overtreding onmiddellijke intrekking van de vergunning. Ik begrijp niet precies of het bestemmingsplan ook veranderd wordt, daar zou ik wel ernstig bezwaar tegen hebben.

Het verlenen van een voorlopige vergunning is niet toegestaan. De wet biedt hiervoor geen mogelijkheid. Wel is het zo dat handhaving op grond van omgevingsvergunning en Activiteitenbesluit door de RUD-Zeeland wel mogelijk is en tot sancties kan leiden.

Dan heb ik nog een punt waarvan ik denk dat de gemeente er eens over na moet denken: wij wonen ca xx jaar op Driewegen, aan de xx. Tot een jaar of 3 geleden hadden wij zelden geluidsoverlast vanaf het industrieterrein. De laatste jaren hebben we heel geleidelijk meer geluidsoverlast. Overdag, dat is niet zo storend, maar vooral ook 's avonds laat en 's morgens heel vroeg. Nu slapen we al een 1-2 jaar met ons slaapkamerraam dicht (zuidkant) en het rolluik volledig naar beneden. Dit omdat er zoveel lawaai is dat we hierdoor niet kunnen slapen en of 's morgens om een uur of 5 wakker worden. Voor de frisse lucht doen we de ramen aan de straatkant open. Als daar nu ook een bedrijf lawaai gaat maken, hebben we wel van 2 kanten bedrijfsgeluiden. Het kant toch niet de bedoeling van de gemeente zijn om de bewoners van Driewegen hun woonplezier te ontnemen tbv een bedrijf dat eigenlijk, voor hun bedoelingen met het terrein, een verkeerde aankoop heeft gedaan.

Deze overlast, hoe vervelend ook, staat los van deze aanvraag.

Reactie 3

Naar aanleiding van de ontvangen informatie brief aangaande de omgevingsvergunning van GSNED wil ik hierbij mijn zorg uitspreken.
De omschrijving van de toekomstige mogelijke werkzaamheden en uitbereiding van de vergunning vond ik weinig verduidelijkend en te algemeen. Omdat er geen inloopavond met vragen mogelijkheid is geweest, zijn deze twijfels bij ons nog niet weggehaald.
Twijfels gaan o.a. over:
- Omschrijving: ”Om overlast te voorkomen worden weinig werkzaamheden verricht!

Dat u uw zorg wenst uit te spreken over de hierboven genoemde onderwerpen is duidelijk. Niet altijd is even duidelijk waaruit uw twijfels bestaan. Het begrip weinig is niet nader gedefinieerd. Aangesloten wordt bij de gebruikelijke betekenis van het woord. Weinig is niet in aantal of minuten uit te drukken.

- De verwijzing naar het aantal vervoersbewegingen.

Het betreft hier maximaal 70 voertuigbewegingen per dag. Dit is een worst case scenario ten opzichte van de periode dat het terrein nog niet in gebruik was genomen voor opslag. Ten opzichte van de huidige situatie verandert er niets.

- Tijdstip voorbereiding van de werkzaamheden.

Er zijn geen uren, waarin wel of niet gewerkt mag worden. Er moet wel voldaan worden aan de geluidsnormen zoals gesteld in het activiteitenbesluit.

- Werkzaamheden en tijdstip in het weekend.

Voor het weekend zijn geen aparte (strengere) normen opgenomen.

- Geluidsoverlast bij het verplaatsing van materiaal en vervoersmiddelen.

Aan het geluid bij het laden en lossen zijn geen geluidsnormen verbonden.

- Lichtvervuiling op en om het werkterrein.

Lichthinder op bedrijventerrein is niet expliciet geregeld in het Activiteitenbesluit. Toch kan het zijn dat omwonenden last ondervinden van lichtinstallaties op een bedrijventerrein. Met de zogenaamde zorgplicht van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit is het mogelijk om dit te voorkomen of verminderen tot een aanvaardbaar niveau. Schijnwerpers en armaturen goed afstellen en richten, kan hinder voorkomen. Dit helpt tegen de intensiteit van directe en indirecte lichtinstraling. Als hinder ontstaan door knipperen, flikkeren of de kleur van de verlichting, zijn andere maatregelen nodig. Indien overlast ervaren wordt, kan lokaal maatwerk de oplossing zijn. Een andere mogelijkheid is een gebruiksafspraak tussen gehinderden en de gebruiker. Klachten over lichthinder zijn nooit bij de gemeente (of RUD) ingekomen.

- Veiligheidsprocedure bij het verplaatsen en positioneren van zeer zwaar materiaal. o.a. kruislingse passage -en voor sortering over de Rooseveldlaan richting terrein GSNED.

Het gebruik van de openbare weg staat los van deze vergunning. Hier gelden verkeersregels die door alle gebruikers van deze openbare weg moeten worden nageleefd.

Reactie 4

Hallo,
Ik ben niet akkoord met uitbreiding van werkzaamheden en de omgevingsvergunning van GSNED die al met gedoogvergunning van gemeente Terneuzen toegelaten wordt op een woonbestemming.
Waarrom wordt er zo slecht gecommuniceerd met de bewoners van Driewegen en dat zonder inloopvergadering?

Er is geen inloopvergadering georganiseerd vanwege de onmogelijkheid dit te doen, vanwege de beperking die in Nederland zijn opgelegd ter beperking van de Corona-crisis. Daarbij dient ons college binnen de daarvoor gestelde termijnen te beslissen. Er is eerder wel een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiging van de wijkraad

De brief van de gemeente 18 mei 2020 heeft een hele korte reactietijd!! Tot 25 mei kunnen wij reageren op de presentatie. Dat is niet normaal vind ik. Sorry maar ik heb geen krant.

De uitnodiging om te reageren heeft niet in de krant gestaan. De reactietijd was inderdaad beperkt, maar u bent, door het geven van een reactie, in ieder geval niet geschaad in uw belangen. Bovendien heeft u later nog de tijd om zienswijzen in te dienen.

Waarrom is er geen onafhankelijk onderzoek naar geluid en lichtvervuiling? Hoe kunnen wij een bedrijf vertrouwen met zijn eigen onderzoekingen, dat zo veel regels heeft geschonden wat vergunningen betreft.

Het is in Nederland zo geregeld dat aanvrager ook de rapporten door middel van een onafhankelijk onderzoek aan moet leveren. Het college moet uitgaan van de juistheid hiervan. Dit staat los en moet wel los staan van al dan niet vertrouwen van de aanvrager.

De geluidsoverlast in Driewegen is al onverdragelijk met Rio die tot 12 uur 's nachts heen en weer met heftrucks rijdt en zoveel gegroeid is met de jaren. Dan hebben wij ook nog de schrootverwerking die ook tegenwoordig zo groot is geworden met geluidsoverlast elke dag als gevolg. Dus wij kunnen niet accepteren dat ons woongenot zo verslechterd door de bedrijven bij het dorp. De garages aan de Hogendijk zijn ook verveelvoudigt en er zitten veel bedrijven waardoor er veel heen en weer gereden wordt. Het havengebied en Yara maken ook 's nachts veel lawaai.
Veel geluidsoverlast is ziekmakend.
Hoe veel geluidsoverlast denkt Gemeente Terneuzen waar en gewone bewoner tegen kan. Het is Een+Een+Een+Een Het bedrijf GSNED kan hier dus echt niet bij.

De aanvraag van GSNed dient afzonderlijk te worden beoordeeld. Er vanuit gaande dat de genoemde bedrijven wel voldoen aan de voor hun geldende regels. Als dit niet het geval is, of u denkt dat dit niet zo is, dan kunt u contact opnemen met de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland, die hierop toezicht moet houden.

Activiteitenbesluit is ook niet duidelijk! Dus in het weekend is het ook gewoon ok om te werken en voor 7 uur en na 19 uur. Wie handhaaft?

Het Activiteitenbesluit maakt geen onderscheid tussen weekdagen en zon- en feestdagen. Er is in ieder geval geen onderscheid tussen de maximale geluidsbelasting. De handhaving is door het college in handen gelegd van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.

Reactie 5

Beste,
Wat ik me vooral afvraag: waarom mag dit bedrijf aan een woonwijk zitten? Gezien alle hinder, voertuigen en werk. Ik weet dat het bedrijf nog meerdere panden/terreinen heeft dus waarom kunnen ze daar al die grote voertuigen niet laten?

Het bedrijf zit niet in een woonwijk. Het betreft een gemend gebied met wonen en meerdere bedrijven. Het is niet aan het college om te bepalen waar aanvrager zijn (grote) voertuigen moet plaatsen. Het college kan/mag enkel de aanvraag beoordelen.

Als er een vrachtwagen het terrein op of af wil moet hij dwars over de weg gaan staan om vervolgens te kunnen draaien/achteruit rijden. Dit is niet binnen een paar seconden gebeurd maar ondertussen houdt het wel het verkeer op. Zeker omdat dit vaak op tijdens de 'spitsuren' is.

Het gebruik van de openbare weg staat los van deze vergunning. Hier gelden verkeersregels die door alle gebruikers van deze openbare weg moeten worden nageleefd. Dat dit tot vertragingen bij andere weggebruikers kan leiden is evident.

Wat betreft de verkeershinder: gsned heeft aan de voorkant van het pand enorm felle verlichting. Iedereen die passeert heeft daar last van, zowel automobilisten als fietsers en voetgangers. Dit zou heel simpel op te lossen zijn door ze op een andere manier te laten schijnen of wellicht minder fel. Maar niet meer zo gericht laten staan dat je (maakt niet uit van welke kant je komt) volledig verblindt wordt.

Lichthinder op bedrijventerrein is niet expliciet geregeld in het Activiteitenbesluit. Toch kan het zijn dat omwonenden last ondervinden van lichtinstallaties op een bedrijventerrein. Met de zogenaamde zorgplicht van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit is het mogelijk om dit te voorkomen of verminderen tot een aanvaardbaar niveau. Schijnwerpers en armaturen goed afstellen en richten, kan hinder voorkomen. Dit helpt tegen de intensiteit van directe en indirecte lichtinstraling. Als hinder ontstaan door knipperen, flikkeren of de kleur van de verlichting, zijn andere maatregelen nodig. Indien overlast ervaren wordt, kan lokaal maatwerk de oplossing zijn. Een andere mogelijkheid is een gebruiksafspraak tussen gehinderden en de gebruiker. Klachten over lichthinder zijn nooit bij de gemeente (of RUD) ingekomen.

Vaak beginnen ze al voor 7 uur. Ik ga rond half 7/kwart voor 7 naar mijn pony's die achter het bedrijf lopen. Dan zijn er bijna altijd al mensen aanwezig en aan het werk. Ook 's avonds gaat men vaak langer door dan 19 uur.
Er is veel geluid- en lichtoverlast, wat door het 'geluidsscherm' echt niet tegengehouden kan worden.
Wat dat geluidsscherm betreft: dit heeft lange tijd ineengezakt gestaan, ineens werd het een paar weken geleden terug in orde gemaakt. Het scherm zit alleen nog ter hoogte van de wei (dijk) en een stukje aan de achterkant. Maar niet meer over de gehele lengte.

Het aanwezig zijn van mensen op genoemd tijdstip is niet verboden. Het geluidscherm is nog niet geplaatst. Dit zal geplaatst worden aan de zuidzijde van het perceel, nabij de dichtstbijzijnde woning Hogendijk 12. Een geluidscherm is niet bedoeld om licht tegen te houden en zal ook niet alle geluiden wegnemen.

Nog een heel belangrijk punt: de weekenden. Het zou erg fijn zijn als er dan eens rekening gehouden zou worden met de bewoners. Is dat echt teveel gevraagd? Zouden degenen van het bedrijf het zelf zo aangenaam vinden als er bij hun huis in de weekenden continue gewerkt wordt? Met alle geluiden die daardoor ontstaan? Als er gewerkt wordt zonder al teveel geluid prima, maar dat is niet mogelijk met zulke machines.

Het college kan niet de normen uit het Activiteitenbesluit aanpassen. Het bedrijf zal er ook niet naar streven om in het weekend te werken. Dit zal alleen gebeuren wanneer dit noodzakelijk is. En dan zijn de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit bepalend. Niet vergeten mag worden dat het bedrijf al enige tijd op deze manier werkt. Bij het college of de RUD Zeeland zijn de laatste jaren nooit klachten over dit bedrijf ingekomen.

Reactie 6

Wij zijn van mening dat een bedrijf zoals GSned niet tussen te huizen hoort.
Het stuk gekochte grond met woonbestemming is voor wonen en niet stiekem voor palen testen en dergelijke. Deze ‘cowboy-mentaliteit’ gaat zorgen voor een grote stroom van ernstige klachten als er een vergunning wordt verleend. Er zijn nu al klachten. Ze beginnen heel vaak al voor 07.00 u. en werken vaak door tot na 19.00 u. Zelfs nu het gedoogd wordt dat daar werk verricht wordt. GSned doet gewoon waar ze zin in hebben en vinden dat ze niets te maken hebben met de wet en met de bewoners.
We zijn van mening dat de grond voor wonen gebruikt dient te worden en dat er tegen de overlast op het terrein van GSned zelf een geluidswal gerealiseerd dient te worden.

Het gebied kent meerdere functies en is niet enkel bedoeld voor woningbouw. Het college is van mening dat het terrein gebruikt mag worden als opslagterrein. Bij het college of de RUD Zeeland zijn geen klachten bekend. Het gebruik tijdens de gedoogsituatie zal niet of nauwelijks afwijken van het gebruik nadat vergunning is verleend. Handhaving van de opgelegde voorschriften is dan wel mogelijk. De laatste jaren zijn geen klachten over dit bedrijf van omwonenden ingekomen. Werken op deze genoemde tijden zal mogelijk blijven. Een geluidsscherm wordt op kosten van GSNed gerealiseerd.

Laatst lieten we onze hond uit. Er komt een enorme dieplader aan die insteekt richting de boerenbond en achteruit op z’n dooie gemakje de hele weg afsluit om achteruit in te parkeren op het kantoorterrein van GSned. Het geheel duurde 4 minuten! 4 minuten was de weg afgesloten voor verkeer! Wat als er een ambulance is gebeld en die mag daar 4 minuten wachten voor hij verder kan rijden??? Ook dit gedrag vinden wij vallen in de categorie “cowboy”.

De vergunning ziet niet op het gebruik van de openbare weg. Het komt vaker voor dat (vracht)verkeer de doorgang gedurende enkele minuten belemmert.

Wij hopen dat in uw besluitvorming meeneemt dat het bedrijf zich sowieso niet aan de regels gaat houden en hoe ruimer de regels, hoe ernstiger de overtredingen voor het woongenot van heel de wijk Driewegen.

Het college kan en mag geen rekening houden met de hoedanigheid van de aanvrager. Het verlenen van de vergunning is niet gebonden aan de persoon van de aanvrager, tenzij er sprake zou zijn van ondermijnende activiteiten, hetgeen hier niet het geval is.

Reactie 7

Beste,
Hierbij mijn klachten betreffende bedrijf GSNed.
Op 25 maart zou een inloopavond zijn. Deze werd op 13 maart afgezegd vanwege de coronacrisis.Op 19 mei kregen de inwoners een brief van de gemeente met link naar presentatie en contactformulier.De vraag was uiterlijk maandag 25 mei te reageren met vragen en opmerkingen.
dit is wel heel kort dag , zeker met hemelvaartweekend ertussen. waarom zo snel ineens een nieuwe datum kan toch wel gepland worden daar wij nog met vele vragen zitten.

De termijn was kort. Dit heeft alles te maken met de noodzakelijke voortgang van de procedure. Daarnaast is het plannen van een nieuwe datum, met alle beperkingen in deze tijd, erg moeilijk. U heeft in ieder geval uw vragen binnen deze termijn kunnen stellen. Later wordt u in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen, indien u daaraan behoefte heeft.

De overlast betreft : Geluid, trillingen, licht (schijnwerpers), gesprekken van personeel
Ook voor 7 uur ’s ochtend (rond 5 uur) en zeer laat ’s avonds wordt gewoon gewerkt. mijn slaapkamer ligt pal naast terrein van GSNed gescheiden door dijk en struikgewas.Ook in de weekenden worden werkzaamheden uitgevoerd op het bedrijf.

Het is niet verboden om te werken op genoemde tijdstippen en in het weekend. Wel is het bedrijf, zoals elk bedrijf, verplicht zich te houden aan de geluidsnormen zoals genoemd in het Activiteitenbesluit.

Machines/voertuigen staat ruim voor vertrek al te draaien in de vroege ochtend.
Dreunen en piepen van staal langs staal. Binnen voel ik de trillingen als ze met zwaar materiaal bezig zijn en dat is eingelijk dagelijks. mijn ramen trillen dan.

Het vervelende is dat voor laden en lossen geen normen gelden. Door aanvrager is wel gesteld dat in de ochtend zo weinig mogelijk activiteiten zullen plaatsvinden. Als u op enige manier onevenredige overlast ondervindt van het bedrijf dan kunt u dit melden bij de RUD Zeeland. De laatste jaren zijn hier van dit bedrijf geen klachten ingekomen.

Verkeershinder Rooseveltlaan
De enorme dieplader(s) van GSNed veroorzaakt een zeer gevaarlijke situatie op de Rooseveltlaan, bij de oversteek naar de Boerenbond.doordat er niet direct het terrein opgereden kan worden.
Het gevaarte blokkeert bij insteken bedrijfsterrein alle rijbanen. Het is dus niet alleen voor de wijk een probleem.Dergelijke voertuigen horen hier niet thuis en het is wachten op ongelukken.
Wiens verantwoording is het dan als het eens helemaal fout gaat, is wel gedoogd door gemeente.
GSNed mag met kantoor op Driewegen aanwezig zijn.
Maar de omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik zullen wij bestrijden.
Een bedrijf met dergelijke voertuigen en activiteiten hoort niet middenin een woonwijk te liggen.

Indien de voertuigen zich op de openbare weg bevinden zijn de verkeersregels van toepassing zoals die voor iedereen gelden.

Het bedrijf zit niet in een woonwijk. Het betreft een gemengd gebied met wonen en meerdere bedrijven.

Reactie 8

Geachte,
Allereerst moet mij van ’t hart, dat wij het niet eens zijn met de gang van zaken.
Op 25 maart zouden wij een inloopavond hebben, maar deze is afgezegd, en pas 2 maanden later, nl op 20 mei, in de week van Hemelvaart, waarin veel mensen vakantie hebben, krijgen wij een brief, waarop wij alleen schriftelijk kunnen reageren en wel voor maandag 25 mei!

Uiteraard had ook het college veel liever een inloopavond georganiseerd. De tijd om te reageren is inderdaad beperkt geweest. Overigens is ook een informatieavond beperkt tot één specifieke avond.

Feit is, dat het bedrijf zich nu zelfs niet aan de gedoogregels houdt, dus als zij een definitieve vergunning hebben, zullen zij dat zeker ook niet meer doen.

Er zijn de laatste jaren geen klachten ingekomen. Feit is wel dat, nadat de vergunning is verleend, handhaving van de geldende regels eenvoudiger is door de RUD.

Ze veroorzaken alleen maar overlast zoals herrie, lichtvervuiling door hoge schijnwerpers die de hele nacht branden, zelfs verblinden op ’t fietspad,

Lichthinder op bedrijventerrein is niet expliciet geregeld in het Activiteitenbesluit. Toch kan het zijn dat omwonenden last ondervinden van lichtinstallaties op een bedrijventerrein. Met de zogenaamde zorgplicht van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit is het mogelijk om dit te voorkomen of verminderen tot een aanvaardbaar niveau. Schijnwerpers en armaturen goed afstellen en richten, kan hinder voorkomen. Dit helpt tegen de intensiteit van directe en indirecte lichtinstraling. Als hinder ontstaan door knipperen, flikkeren of de kleur van de verlichting, zijn andere maatregelen nodig. Indien overlast ervaren wordt, kan lokaal maatwerk de oplossing zijn. Een andere mogelijkheid is een gebruiksafspraak tussen gehinderden en de gebruiker. Klachten over lichthinder zijn nooit bij de gemeente (of RUD) ingekomen.

om nog maar niet te spreken over ’t gevaar van de vrachtwagens en diepladers die de bocht naar ’t terrein niet kunnen nemen, dus eerst overdwars op de tweebaansweg van de Rooseveltlaan gaan staan, zodat ’t doorgaande verkeer moet wachten, en dan, achteruit, over een fietspad, ’t terrein op moeten rijden, zonder begeleiding!

Voor het gebruik van de weg gelden verkeersregels, waaraan iedereen zich dient te houden.

Het, buiten de officiele werktijden werken, zoals ’s morgens voor 7 uur en ’s avonds na 19.00 uur, is meer regel dan uitzondering, zelfs zoals bv een paar weken terug, toen we al lagen te slapen, ze om 23.15 uur ineens begonnen heen en weer te rijden op ’t terrein!

Officiële werktijden bestaan niet. Misschien wel gebruikelijke werktijden, maar die kunnen voor elk bedrijf, gelet op de bedrijfsvoering, verschillend zijn. Werken kan in beginsel dus altijd, alleen de geluidsnormen, waarbinnen men dient te werken verschillen.

Ook afgelopen zaterdag waren ze alweer voor 8 uur aan ’t werk, en met werken bedoelen wij herrie maken, zoals vrachtwagens laten draaien, met heftrucks rijden en in lege containers kloppen, dat kan geen hekwerk van 2 meter met een zeiltje ertegen, dat bovendien al over een lengte van een meter of dertig is afgescheurd, zoals ’t er nu al lang staat, tegenhouden, wat wordt beweerd door een bureau dat ze zelf hebben ingehuurd.

Voor laden en lossen kent het Activiteitenbesluit geen normen. Het geluidsscherm is nog niet gerealiseerd. Het zal worden opgericht aan de zuidzijde van het terrein, bij de dichtstbijzijnde woning.

GSNED heeft toentertijd een kantoor op een zichtlocatie gekocht, maar heeft dat gaandeweg, zonder vergunning, uitgebreid naar een bedrijf dat continue in bedrijf is, en waarvan een evt. te verlenen vergunning nooit te handhaven is en alleen maar aanleiding zal blijven geven tot klachten.
Dit bedrijf hoort gewoon niet in een woonwijk thuis maar op een bedrijventerrein, waarvan er genoeg beschikbaar zijn in de gemeente Terneuzen, zelfs op Handelspoort, dus de eenvoudigste oplossing is verplaatsing. Beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald.

Het college dient, wanneer zich een illegale situatie voordat, eerst de mogelijkheden te bezien of dit gelegaliseerd kan worden. Bij de aanvraag ter legalisatie, zoals die is ingekomen, dient het college zich de vraag te stellen of deze aanvraag voldoet. Niet of dezelfde activiteiten op een andere locatie beter tot hun recht komen.

Wij begrijpen bovendien nog steeds niet, hoe en sinds wanneer er nu een bestemming bebouwing op dit terrein kan rusten, er mag al jaren niet meer gebouwd worden op Driewegen, toen wij xx jaar geleden hier kwamen wonen, op xx, was er alleen weiland en landbouwgrond achter ons huis, wij hebben er zelf in xx ook een stukje van gekocht, en toen rustte er de bestemming tuingrond op!

Bestemmingen kunnen al vele jaren op een perceel rusten, ook al worden ze niet als zodanig gebruikt. Het ontnemen van gebruiksmogelijkheden bij een herziening van een bestemmingsplan wordt door de raad vaak niet gedaan om schadevergoedingen te voorkomen.

Reactie 9

Ik heb meerdere vragen/opmerkingen n.a.v. de aangevraagde omgevingsvergunning:
- de overlast: gistermiddag, zaterdag 24/5, werd ik weer opgeschrikt door het harde geluid van schrapend metaal. Gaat een scherm van 2 meter dit écht tegenhouden? Geen verandering met huidige situatie?

Het te plaatsen scherm zal dit niet tegenhouden. Het scherm wordt geplaats aan de zuidzijde van het terrein, bij de meest nabijgelegen woning( Hogendijk 12). Het gebruik van het geluidsscherm zorgt ervoor dat het gemiddelde geluidsniveau wordt verminderd met 8 dB (ten opzichte van woning Hogendijk 12).

Er is nu al beweging van vrachtwagens vóór 7:00 uur. Niet na 19:00 uur tenzij in uitzonderlijke situaties: hoe vaak kunnen we die situaties verwachten en tot hoe laat gaat dit door? Middernacht? Of nóg later?

De toekomstige situatie zal niet afwijken van de huidige situatie.

- externe veiligheid: ik vind hier niks terug mbt de grote vrachtwagens die beide banen van de Rooseveltlaan nodig hebben om achteruit het terrein op te draaien. Mijn dochter is al eens bijna overreden op het fietspad door een vrachtwagen die van jullie terrein afreed. Hoe zit het met verkeersveiligheid?

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen op het bedrijf zelf. Voor het gebruik van de openbare weg gelden de verkeersregels zoals die voor iedereen gelden.

Omdat de inloopavond in maart geen doorgang mocht vinden en ik, en waarschijnlijk velen met mij, met veel vragen zitten, lijkt het me een goed idee om na 1 juni een nieuwe inloopavond te organiseren. Het tijdsbestek tussen ontvangst van de brief (vlak voor het Hemelvaartweekend) en uiterste moment van reageren is ook wel aan de korte kant, dus kans dat er tegen juni nog meer vragen bij me boven komen. Daarom ook mijn verzoek om een nieuwe inloopavond te organiseren.

Het organiseren van een informatieavond heeft geen invloed meer op de lopende procedure. Ook is het onbekend of in de komende periode een inloopavond georganiseerd kan worden. Als besloten wordt om de aanvraag ter inzage te leggen kunt u gedurende zes weken alle op dit verzoek betrekking hebbende stukken inzien. U kunt eventuele vragen ook dan nog stellen. Of een zienswijze indienen.

Reactie 10

Naar aanleiding van de huis aan huisbrief van de gemeente naar de wijk Driewegen i.v.m. Het bedrijf GSNED Het volgende:
De brief werd bezorgd op 19 mei, de reactie moet voor 25 mei. In verband met het hemelvaartweekend is dit een veel te korte tijd. Wij willen toch graag de beloofde inloopavond, zodat we een mondelinge uitleg kunnen krijgen.

Wij begrijpen uw wens, maar nemen aan dat ook u begrijpt dat een inloopavond, gelet op de afgekondigde beperkingen, niet mogelijk was. De tijd was beperkt, maar u heeft in ieder geval tijdig een reactie kunnen indienen.

Ook al wordt er niet meer getest, toch blijft er overlast van het bedrijf. Bij ons is dat voornamelijk het gebrom van vrachtwagens, de sensor bij het achteruitrijden, de geluiden van het staal, de felle verlichting en het geschreeuw van mensen, in de vroege ochtend.

Het bedrijf moet voldoen aan de normen, zoals deze zijn gesteld in het Activiteitenbesluit. Helaas gelden voor het laden en lossen geen normenOok lichthinder op bedrijventerrein is niet expliciet geregeld in het Activiteitenbesluit. Toch kan het zijn dat omwonenden last ondervinden van lichtinstallaties op een bedrijventerrein. Met de zogenaamde zorgplicht van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit is het mogelijk om dit te voorkomen of verminderen tot een aanvaardbaar niveau. Schijnwerpers en armaturen goed afstellen en richten, kan hinder voorkomen. Dit helpt tegen de intensiteit van directe en indirecte lichtinstraling. Als hinder ontstaan door knipperen, flikkeren of de kleur van de verlichting, zijn andere maatregelen nodig. Indien overlast ervaren wordt, kan lokaal maatwerk de oplossing zijn. Een andere mogelijkheid is een gebruiksafspraak tussen gehinderden en de gebruiker. Klachten over lichthinder zijn nooit bij de gemeente (of RUD) ingekomen.

Een scherm van 2 meter hoog, zoals het er nu staat, voldoet absoluut niet als geluidscherm.

Hierin heeft u gelijk. Het geluischerm is er nog niet en wordt enkel opgericht aan de zuidzijde van het terrein. Ook zonder geluidscherm kan het bedrijf aan de geluidsnormen voldoen.

Wij hebben ook bedenkingen bij de te verlenen vergunning. Tot nu toe kan GSNED alle werkzaamheden uitvoeren die ze willen. Zelfs zonder vergunning. Zolang de gemeente gedoogd, heeft het bedrijf vrij spel.

Gedogen kent vele beperkingen. In dit geval is er niet handhavend opgetreden, omdat er een verzoek tot legalisatie lag. Handhaven, ingeval van overtredingen van vergunning of Activiteitenbesluit, is veel duidelijker.

Wij begrijpen dat het bedrijf uit wil breiden, maar wij als bewoners willen die overlast niet. Al helemaal niet “s nachts en in het weekend! Dit bedrijf hoort op een industrieterrein thuis en niet in een woonwijk. Ons huis daalt in waarde en de activiteiten van het bedrijf tasten onze leefbaarheid aan.

Het college dient de aanvraag te beoordelen zoals deze is aangevraagd. Indien de aanvraag voldoet kan het college medewerking verlenen. Het college kan en mag zich daarbij niet de vraag stellen of een andere locatie wellicht beter passend zal zijn.
Mocht u ten gevolge van deze bestemmingsplanwijziging schade lijden, omdat u woning in waarde daalt, dan kunt u een beroep doen op planschade. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Reactie 11

Ook wij hebben bedenkingen bij het plaatsen van het geluidsscherm. Als er enkel bij Hogendijk 12 een geluidsscherm komt. Plus 2 meter hoog is gewoon te laag En waarom enkel daar En niet voor de andere omwonenden een scherm. De apparatuur wat er staat is al hoger. Bovendien hebben ze ook een gedeelte van de bebossing uit gedaan. Wat normaal ook al gedeelte geluid normaal reduceert. Aan onze woonzijde.
En inderdaad ook vroeg en laat in de avond en weekenden is er heel erg vaak geluidsoverlast Door oa laden en lossen geroep. Vrachtverkeer opstarten vertrekken En terug komen.

Het bedrijf kan ook zonder geluidscherm aan de in het activiteitenbesluit genoemde geluidsnormen voldoen. Het scherm wordt geplaatst bij de meest nabijgelegen woning. Twee meter is voldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Voor alle andere woningen valt het geluid binnen de normen. Dat er boven een scherm apparatuur te zien zal zijn is mogelijk. Een geluidscherm heeft niet ten doel om het terrein visueel af te schermen. Helaas gelden voor laden en lossen geen geluidsnormen.

En Rooseveltlaan oversteken blokkeren Wat verkeershinder en gevaar oplevert.

Op de openbare weg is de verkeerswetgeving van toepassing waaraan iedere weggebruiker zich dient te houden.

Hierdoor Is het niet prettig om ontspannen in alle rust in onze tuin. Van het landelijk van onze wijk te genieten. Waar wij hier al ondertussen xx jaar wonen. En mijn Echtgenoot al gehele leven woont. zelfs geboren is. Deze geluidsoverlast is erg vervelend dit steeds te moeten ervaren

Het ervaren van overlast door geluid is subjectief. Waarmee absoluut niet gezegd is dat u geen overlast ervaart. Het college dient uit te gaan van objectieve normen, zoals die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving.

Deze zware industrie hoort hier gewoon niet. Maar op industrie terrein waar geen woonwijk in de nabije omgeving is. Zo als bv op de Koeschorre of. Daar waar bv Mammoet En van Beelen en diverse andere zware industrie bedrijven.zit Aan de Finlandweg
Ik kan dan ook niet bevatten dat de gemeente dit steeds gedoogd. Terwijl tot nu de vergunning hiervoor geweigerd is.

De college dient de aanvraag te beoordelen voor dit perceel en mag daarbij niet de afweging maken dat andere terreinen wellicht beter geschikt zijn voor dit bedrijf. Het college heeft enkel vergunning geweigerd voor het slaan van proefpalen, niet voor het gebruik als opslagterrein.

Geluid laten meten moet gebeuren door een onafhankelijk iemand en niet door hun zelf Dit kan nooit betrouwbaar zijn. En op momenten dat er bedrijvigheid is. En zonder dat ze op de hoogte zijn. Zodat men het geluidoverlast niet kan manipuleren. Is mijn mening hier over.

In de ruimtelijke onderbouwing is uitgegaan van een theoretisch model met standaard geluidsniveaus. Ook van een maximaal gebruik van de aanwezige voertuigen. Er is niet gemeten. Van manipulatie kan geen sprake zijn. Het is de wetgever die de maximale geluidsnormen bepaald. Het is vervolgens aan een onafhankelijk onderzoeksbureau om na te gaan of aan deze normen in concrete situaties wordt voldaan. Daarbij wordt getoetst aan onderstaande waarden, dit volgt uit afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit:

Tabel 2.17a

 

07:00–19:00 uur

19:00–23:00 uur

23:00–07:00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)


Hopelijk Hier voldoende duidelijkheid wat mijn mening hierover is.

Reactie 12

Werkzaamheden in de avond uren en in het weekend (zowel zaterdag als zondag) totaal onaanvaardbaar.

Als aan de (geluids)normen wordt voldaan mag er gewerkt worden in het weekend.

Hoe kan het dat wordt gedoogd als er zoveel overlast is voor omwonenden en dit al heel vaak kenbaar is gemaakt?

Bij de RUD Zeeland zijn de laatste jaren geen klachten ingekomen.

Het is ook totaal onaanvaardbaar dat grond met woonbestemming wordt verkocht aan een bedrijf en het bedrijf nu al zolang gedoogd bedrijfsactiviteiten mag uitvoeren met overlast voor de omwonenden. Het boren van palen was ook een schrikbarende actie en zonder vergunningen! Ontoelaatbaar!

Ook door het college is het boren van palen niet toegestaan. Het is niet ongebruikelijk dat gronden met een andere bestemming worden gekocht en pas daarna een andere bestemming krijgt. Het niet handhaven (gedogen) van het college is ingegeven door de aanvraag voor legalisatie die door het bedrijf is ingediend. Handhaven en even later toestaan is ook niet logisch.

Objectief onderzoek in opdracht van Gsned? Totaal geen opmerkingen van de wijk in verwerkt!

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van GSNed, maar wel door een onafhankelijk bureau. In het kader van de huidige wet- en regelgeving is dit de manier zoals het hoort. Het is daarbij niet verplicht om opmerkingen in de wijk mee te nemen. Het college heeft hier geen invloed op.

De lichtmasten zorgen voor hinderlijk, fel licht.
Zowel de lichtmasten als de werktuigen/machine zijn vervuiling van het zicht!

Lichthinder op bedrijventerrein is niet expliciet geregeld in het Activiteitenbesluit. Toch kan het zijn dat omwonenden last ondervinden van lichtinstallaties op een bedrijventerrein. Met de zogenaamde zorgplicht van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit is het mogelijk om dit te voorkomen of verminderen tot een aanvaardbaar niveau. Schijnwerpers en armaturen goed afstellen en richten, kan hinder voorkomen. Dit helpt tegen de intensiteit van directe en indirecte lichtinstraling. Als hinder ontstaan door knipperen, flikkeren of de kleur van de verlichting, zijn andere maatregelen nodig. Indien overlast ervaren wordt, kan lokaal maatwerk de oplossing zijn. Een andere mogelijkheid is een gebruiksafspraak tussen gehinderden en de gebruiker. Klachten over lichthinder zijn nooit bij de gemeente (of RUD) ingekomen.

Vervoersbewegingen over het fietspad, met zeer gevaarlijke grote voertuigen, dat door ons vele malen per dag wordt gebruikt zowel te voet als met de fiets, is niet veilig en wenselijk. 70 per dag?????

70 is maximaal en het betreft hier niet enkel de vervoersbewegingen van zware voertuigen.

Voorheen (voordat Gsned zijn intrek nam) waren alle activiteiten kantoor gerelateerd, prima, nooit overlast. Gsned zorgt vanaf dag 1 voor overlast, liegt, bedriegt en houdt met niemand rekening. Geen wenselijke partij op ons mooie, rustige Driewegen.

Het college kan en mag geen onderscheid maken tussen aanvragers. Enkel in het geval van mogelijke ondermijning zijn er mogelijkheden voor het college. Van ondermijning is hier geen sprake.

Niet gedogen, geen vergunningen voor verdere activiteiten, enkel kantoor houden. Dit bedrijf hoort niet in een woonwijk!

De wijk kent een gemengd gebruik. Het college wil in principe meewerken aan een omgevingsvergunning afwijkend gebruik. Door een goede ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het gewenste gebruik mogelijk is.

Veel te kort dag na ontvangst brief.

De termijn was kort, maar het heeft u er niet van weerhouden om een reactie in te dienen.

Geen fatsoenlijk overleg door de wijkbewoners mogelijk.

Ook wij betreuren dat er door omstandigheden geen andere mogelijkheid was voor beter overleg.

Eenzijdige presentatie van Gsned, niet door een onafhankelijke partij.

Het betreft ook een aanvraag van GSNed. Het college/raad maakt de afwegingen, waarbij ook uw vragen en opmerkingen worden meegewogen.

Uitstel nodig en bespreking met wijkbewoners en gemeente wenselijk.

Het college dient zich te houden aan termijnen. Mede door de vergaderfrequentie van de raad, was verder uitstel, in verband met rechtszekerheid voor aanvrager, niet mogelijk.

Reactie 13

Het is onbegrijpelijk dat een bedrijf met milieu en overlast veroorzakende activiteiten zonder vergunning durft te werken.
Het is nog onbegrijpelijker dat de gemeente niet handhaaft , zelfs vergunning wil geven op grond van een onderzoek dat door het bedrijf is geregeld ,de slager keurt zijn eigen vlees. Hoe durft de gemeente dat toe te .staan??

Het college is niet overgegaan tot handhaving omdat er zicht bestond op legalisatie (door de aanvraag omgevingsvergunning). Handhaven en even later toestaan komt ook niet geloofwaardig over.

Het is nu eenmaal wettelijk geregeld dat de aanvrager zijn eigen onderzoeken aanlevert. Dit geldt niet in dit specifieke gevallen, maar voor elke aanvraag.

Hoe moet dat met de gezondheids klachten van de mensen die 24 uur per dag veel of meer last hebben van felle verlichting en lawaai.??

Het bedrijf dient zich te houden aan de geluidsnormen zoals deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit.

Lichthinder op bedrijventerrein is niet expliciet geregeld in het Activiteitenbesluit. Toch kan het zijn dat omwonenden last ondervinden van lichtinstallaties op een bedrijventerrein. Met de zogenaamde zorgplicht van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit is het mogelijk om dit te voorkomen of verminderen tot een aanvaardbaar niveau. Schijnwerpers en armaturen goed afstellen en richten, kan hinder voorkomen. Dit helpt tegen de intensiteit van directe en indirecte lichtinstraling. Als hinder ontstaan door knipperen, flikkeren of de kleur van de verlichting, zijn andere maatregelen nodig. Indien overlast ervaren wordt, kan lokaal maatwerk de oplossing zijn. Een andere mogelijkheid is een gebruiksafspraak tussen gehinderden en de gebruiker. Klachten over lichthinder zijn nooit bij de gemeente (of RUD) ingekomen.

Waarom wordt het geluid van laden en lossen vrij gelaten,dit is zo mogelijk nog erger??

Dit is geregeld in het Activiteitenbesluit. Dit is hogere wetgeving, waarop het college geen invloed heeft.\

Hoe met de verkeers(on)veiligheid op de Rooseveltlaan veroorzaakt door voertuigen van 20 meter lang?

Voertuigen van een dergelijke omvang dienen zich net als elke gebruiker van de openbare weg aan de verkeersregels te houden.

Het woongenot wordt nog verder verpest.
Wie betaalt de daling van huizenwaarde??, want die zijn niet meer te verkopen met achteruit rijdende vrachtauto's in je achtertuin.

Indien u meent schade te lijden door deze wijziging van het gebruik, dan kunt u een verzoek tot planschade indiende bij de gemeente. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Het is onacceptabel dat dit bedrijf woongebied wil gebruiken voor zulke bedrijfsactiviteiten.Dit zegt veel over de bedrijfsgeest van gsned

Het betreft hier niet een woongebied, maar een gebied met verschillende bestemmingen.

De rol van de gemeente is twijfelachtig , gezien de slechte info en termijn om bezwaren in te dienen

Het college heeft, gelet op de Corona-maatregelen, op een andere manier moeten communiceren met de wijk. Gezien de vele reacties is er voldoende bekendheid aan gegeven.

In deze procedure is het niet mogelijk om bezwaren in te dienen. Allereerst zal het college/de raad definitief moeten besluiten om medewerking te verlenen. Vervolgens komt het ontwerp zes weken ter inzage. Hierbij kan iedereen een zienswijze indienen. Hierna zal het college/raad een nieuwe afweging moeten maken met medeweging van de zienswijzen. Als er vergunning wordt verleend kunnen de indieners van een zienswijze in beroep gaan bij de rechtbank en later, als dat nodig wordt geacht in hoger beroep bij de Raad van State.

Er zijn al teveel stof, stank en lawaaimakende bedrijven (schrootverwerking, Rio, OVET ) bij Driewegen

Het college beoordeelt hier enkel de aanvraag van GSNed. Het is niet zo dat de mogelijkheden voor GSNed beperkt worden door bedrijven in de nabijheid.

Reactie 14

In verband bespreken kwestie geluidsoverlast firma GSNED heeft de inloopavond op 25 maart door het Corona virus geen doorgang kunnen vinden. Daar de kwestie toch belangrijk is en er onder diverse inwoners ongerustheid is over de voortgang en overlast van desbetreffende firma zou ik willen verzoeken om alsnog na 1 juni 2020 een inloopavond te houden om ons verder te informeren. Nu gaat ineens alles heel snel en we voelen ons nu toch in de steek gelaten door de gemeente en vragen om opheldering. Dus graag verzoek tot inplannen inloopavond zodra de Corona regels wat versoepelen. Bij voorbaat dank.

Ook ons college had liever een inloopavond georganiseerd. Het informeren van bewoners op deze manier kent zijn beperkingen. Aan de andere kant zijn er veel reacties ingekomen, waardoor wij een goede indruk kunnen krijgen. Een aanvraag dient binnen bepaalde termijnen te worden afgehandeld. Dit heeft te maken met de rechtszekerheid van aanvrager, de gedoogtermijn te beperken en ook met het niet bijeenkomen van de raad in de zomermaanden. Het proces zou hierdoor teveel vertraging oplopen. Een inloopavond later heeft dus weinig zin. Ons college zoekt nog naar mogelijkheden om tijdens de termijn van terinzagelegging op verzoek meer informatie te verstrekken.

Reactie 15

Na de informatie brief over de omgevingsvergunning van GSNED ontvangen te hebben, wil ik via deze weg alsnog even reageren.
De omschrijving van de toekomstige mogelijke werkzaamheden en uitbreiding van de vergunning vond ik weinig verduidelijkend en te algemeen.
Omdat er geen inloopavond met vragen mogelijkheid is geweest, zijn deze twijfels bij ons nog niet weggehaald.

Ook het college had liever op een andere manier gecommuniceerd. Deze manier van informeren kent nu eenmaal veel beperkingen.

Ik baar mij zorgen als het gaan om:
- Omschrijving: ”Om overlast te voorkomen worden weinig werkzaamheden verricht!

Het is ook een niet-meetbare omschrijving en niet te controleren of te handhaven. Het is een opmerking van aanvrager. Het college kan enkel (laten) handhaven op objectieve normen zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Activiteitenbesluit.

- De verwijzing naar het aantal vervoersbewegingen.

Het maximaal aantal vervoersbewegingen (worst case) ziet op de huidige situatie zoals deze plaatsvindt op het terrein. Eveneens gaat het daarbij om alle vervoersbewegingen bij elkaar. Dus ook van personenauto’s op het terrein.

- Tijdstip voorbereiding van de werkzaamheden.
- Werkzaamheden en tijdstip in het weekend.
- Geluidsoverlast bij het verplaatsing van materiaal en vervoersmiddelen.

Zolang binnen de geluidsnormen wordt gewerkt is werken toegestaan op werkdagen en weekenddagen

- Lichtvervuiling op en om het werkterrein.

Lichthinder op bedrijventerrein is niet expliciet geregeld in het Activiteitenbesluit. Toch kan het zijn dat omwonenden last ondervinden van lichtinstallaties op een bedrijventerrein. Met de zogenaamde zorgplicht van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit is het mogelijk om dit te voorkomen of verminderen tot een aanvaardbaar niveau. Schijnwerpers en armaturen goed afstellen en richten, kan hinder voorkomen. Dit helpt tegen de intensiteit van directe en indirecte lichtinstraling. Als hinder ontstaan door knipperen, flikkeren of de kleur van de verlichting, zijn andere maatregelen nodig. Indien overlast ervaren wordt, kan lokaal maatwerk de oplossing zijn. Een andere mogelijkheid is een gebruiksafspraak tussen gehinderden en de gebruiker.

- Veiligheidsprocedure bij het verplaatsen en positioneren van zeer zwaar materiaal. o.a. kruislingse passage -en voor sortering over de Rooseveldlaan richting terrein GSNED.

De omgevingsvergunning ziet niet op het gebruik van de openbare weg. Hier geldt het verkeersreglement.

Reactie 16

Geachte,
Allereerst moet mij van ’t hart, dat wij het niet eens zijn met de gang van zaken.
Op 25 maart zouden wij een inloopavond hebben, maar deze is afgezegd, en pas 2 maanden later, nl op 20 mei, in de week van Hemelvaart, waarin veel mensen vakantie hebben, krijgen wij een brief, waarop wij alleen schriftelijk kunnen reageren en wel tot en met maandag 25 mei!

Ook het college had liever een inloopavond gehad op 25 maart. Deze manier van communiceren verdient ook niet onze voorkeur, maar de omstandigheden hebben ons hiertoe gedwongen. Het college heeft in ieder geval genoeg reacties gehad om zich een goed beeld te kunnen vormen van de gevoelens in de wijk.

Feit is, dat het bedrijf zich nu zelfs niet aan de gedoogregels houdt, dus als zij een definitieve vergunning hebben, zullen zij dat zeker ook niet meer doen.

De gemeente gedoogt enkel het gebruik van het terrein als opslagterrein. Hieraan zijn verder geen regels verbonden. Op een vergunning en voorschriften vanuit het Activiteitenbesluit valt wel te controleren en te handhaven.

In een brief aan de Gemeente Terneuzen van Moeliker en Platteeuw Advocaten iov BMNED/GSNED gedateerd 12-01-2017 blad 5 willen zij een “ groen” scherm plaatsen van zeker wel 3 meter hoog, in plaats daarvan een heras hekwerk met zwart zeil afgeschermd, waarvan nu al zeker 20 meter in de lengte is afgescheurd.

Dit scherm is verder niet opgenomen in de maatregelen in het kader van beperking van de geluidsnormen. Het hekwerk met zeil is geen geluidsscherm. Dit zal later nog aangebracht moeten worden.

En het feit dat ze in een werkweek van 07.00 tot 19.00uur mogen werken, is daarbij ook, het aan- en afrijden, voorladen vrachtwagens bij inbegrepen na 19.00 en voor 07.00uur?

Dat is hierbij inbegrepen. Voor het laden en lossen gelden geen geluidsnormen. Voor alle andere werkzaamheden wel.

Ze hebben een Broshuis 3 bed-5 dolly dieplader deze mag tot 95 ton laden, kan het terrein niet vooruit oprijden rijdt de Huyghersluis in. Wat inhoudt dat de cabine voorbij de blinde muur van de Boerenbond en Vecon is, hij rijdt gewoon achteruit de weg op om zo in te parkeren naast het gebouw van GSNED zonder begeleiding ieder moet maar stoppen en uitwijken hiervoor.
zie hieronder de link voor de afbeelding van deze dieplader
https://www.gsned.com/files/service_view/7964/20181025-110605.jpg
Afbeelding 2


Als er werkzaamheden zijn lopen ze hard te roepen dat je het wel moet horen, dan heb ik het nog niet over het lawaai bv als bovenstaande heimachines, atlassen op de dieplader gezet moet worden, of containers op zaterdagmorgen moeten worden uitgedeukt.

Het geluid van het laden en lossen is niet aan geluidsnormen gebonden.Volgens initiatiefnemer worden op het terrein geen containers uitgedeukt.

De laadbakken van de vrachtwagens worden schoongespoten is hier voor een voorziening om het vervuilde water op te vangen en te zuiveren of gaat het rechtstreeks de grond of riool in.

Het schoonspuiten van vrachtwagens vindt plaats op een gecertificeerde wasplaats, voorzien van vloeistofdichte vloer, zand- en olieafscheider

Wie gaat de werktijden handhaven?

Er is geen sprake van werktijden. Wel zijn de maximale geluidsnormen op bepaalde momenten van de dag verschillend. Hierop kan worden gehandhaafd. Dit is een bevoegdheid van de RUD Zeeland.