Herstructureringswerken bedrijventerreinen

Gemeente Terneuzen voert herstructureringswerken uit op de bedrijventerreinen Handelspoort-Zuid en Terneuzen-Zuid (Koegorspolder).

De gemeente Terneuzen voert herstructureringswerken uit op de bedrijventerreinen Handelspoort-Zuid en Terneuzen-Zuid.

 

Handelspoort-Zuid

Op het bedrijventerrein Handelspoort gaat de gemeente Terneuzen een aantal werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden bevatten het opwaarderen van de infrastructuur aan de Nijverheidsstraat en de Ambachtstraat. Het aanpassen van het kruispunt Handelspoort/Ambachtstraat en het aanbrengen van een gescheiden watersysteem. Deze werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland.

Ambachtsstraat
In de Ambachtsstraat vervangen we de asfaltverharding. We frezen 7 cm diep en brengen 2 nieuwe lagen asfalt aan. Het betreft het gedeelte vanaf de Lange Reksestraat tot net voorbij de kruising met Handelspoort (nummer 3). Trottoirbanden en goottegels vernieuwen we gelijktijdig, ook herstraten we een deel van de inritten naar de bedrijven. Op het kruispunt met Handelspoort verwijderen we de verkeersgeleiders. De bermen maken we hier iets breder. Langs deze bermen leggen we een strook grasbetontegels aan. Door de opwaardering van de infrastructuur vindt er een kwaliteitsverbetering van het terrein plaats. De aanpassingen aan het kruispunt worden gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Nijverheidsstraat
Het betreft het gedeelte van de Lange Reksestraat tot aan de kruising met Handelspoort. In verband met wateroverlast is het noodzakelijk dit gedeelte te voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. We vervangen een deel van de riolering en een extra regenwaterriool leggen we aan. Op het nieuwe regenwaterriool sluiten we straatkolken en regenwaterafvoeren van de bedrijven aan. Het gedeelte waar we het rioolwerk uitvoeren voorzien we van nieuwe banden, goten en een asfaltverharding. Het resterend gedeelte frezen we waarna we een nieuwe toplaag asfalteren. Op de aansluiting met de Lange Rekseweg vernieuwen we een deel van asfaltverharding. In de parkeerstroken brengen we zwarte klinkers aan en de bermen zaaien we opnieuw in.

Planning en verkeersmaatregelen
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf De Bokx en zijn ingepland van 13 juli tot en met 27 oktober 2017. Gestart wordt met het kruispunt Handelspoort Ambachtsstraat zodat dit nog voor de bouwvakantie terug open gesteld kan worden.
De werkvakken worden na de bouwvakantie afgesloten voor alle verkeer. Om overlast voor de bedrijven zo veel mogelijk te beperken zullen de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd worden. De bereikbaarheid van de bedrijven wordt in overleg met die bedrijven afgestemd.

 

Terneuzen-Zuid

Op het bedrijventerrein Terneuzen-Zuid leggen we een insteekweg aan met waterberging. Aannemingsbedrijf Geldof BV hebben we opdracht gegeven voor uitvoering van de werkzaamheden. De locatie is naast het milieupark aan de Koegorsstraat waar de bouw bezig is voor Houthandel Jongeneel. Het bedrijf is nu gevestigd aan de Schependijk en moet verhuizen vanwege de bouw van de Nieuwe Sluis. De Provincie Zeeland heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de herstructureringsmaatregelen op het bedrijventerrein. De subsidieregeling is in het kader van het Fonds Impuls Bedrijventerreinen.

Werkzaamheden eerste fase
We leggen haaks op de Koegorsstraat een nieuwe weg aan. Een vuilwaterriool brengen we aan dat we aansluiten op het riool dat voor het milieupark gelegen is. Sloten graven we en duikers leggen we aan voor de afvoer van regenwater. We verleggen een persleiding die dwars in de nieuwe percelen ligt. Op de Koegorsstraat maken we twee nieuwe inritten voor het terrein van Houthandel Jongeneel. De nieuwe weg en inritten asfalteren we in twee lagen. Zodra de percelen volgebouwd zijn asfalteren we de toplaag.

Planning en verkeersmaatregelen
Maandag 21 augustus 2017 zijn de werkzaamheden gestart. Om de aansluiting van de nieuwe weg en inritten op de Koegorsstraat te maken plaatsen we een halve wegafzetting. Dit zal mogelijk enige verkeershinder opleveren. De werkzaamheden zijn ingepland tot en met 13 oktober 2017.

 

Bedrijfsgronden beschikbaar

We hebben op bedrijventerrein Terneuzen Zuid nog bedrijfsgronden beschikbaar. Het terrein is ideaal ontsloten door de ligging bij de N62. Mocht u interesse hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw P. de Vliegher van onze afdeling Omgeving en Economie.