Adviesraad Wmo

Al sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van kracht. Deze wet regelde de uitvoering van een aantal zorgtaken door de gemeenten en vormde in feite de opmaat tot een totale decentralisatie van het sociale domein.

De Wmo schrijft voor dat de gemeenten burgers dienen te raadplegen met betrekking tot de wijze waarop de wet in de eigen gemeente dient te worden uitgevoerd. De gemeente Terneuzen heeft in dat verband gekozen voor het instellen van de Adviesraad Wmo.

In de periode van 2007 tot en met december 2014, heeft de adviesraad zich voornamelijk beziggehouden met het geven van gevraagd maar ook ongevraagd advies bij het implementeren van de Wmo in het gemeentelijke domein. De adviezen, zijn tot stand gekomen met behulp van een hoog, zelf opgebouwd, kennisniveau van Wmo gerelateerde onderwerpen. De “gekantelde visie” in de zorg, is daarbij altijd leidend geweest; “recht hebben op” maakte definitief plaats voor “wat is er nodig om”

In de aanloop naar de grote transities per 1 januari 2015 heeft de Adviesraad nadrukkelijk geadviseerd om voor een “zachte landing” in combinatie met een geleidelijke overgang te kiezen. Dat advies is ook overgenomen.

Per 1 januari 2015 zijn de gereviseerde Wmo, de Jeugdwet, de Wet passend onderwijs en de Participatie wet gezamenlijk gemeentelijk sociaal domein geworden, voorzien van een sterk gereduceerd financieel budget. En daarmee is ook de rol van de Adviesraad enigszins gewijzigd. Meer en meer gaat de Adviesraad monitoren of het gemeentelijke beleid, met of zonder adviezen van de adviesraad, tot de beoogde resultaten leidt, echter zonder zich actief met beleidsbepaling te willen inlaten. Het sociale domein, moet op een efficiëntere en goedkopere wijze worden vormgegeven, maar het is een taak van de Adviesraad om na te gaan of daarbij de menselijke maat in algemene zin (voor alle burgers), wel voldoende gewaarborgd blijft.

Om het werk goed te kunnen blijven doen houdt de Adviesraad zijn kennisniveau op peil en blijven we voortdurend in contact met de gemeente, zorgaanbieders, cliëntenraden en aan-z. De gemeente Terneuzen ondersteunt ons daarbij loyaal. En over ons werk berichten wij de Terneuzense samenleving via deze website, het Advertentieblad, onze jaarverslagen, een halfjaarlijkse nieuwsbrief en via presentaties.

groepsfoto

Meer informatie over en van de Adviesraad Wmo vindt u hieronder

Missie, visie en doelen

Samenstelling van de  adviesraad Wmo

Uitgebrachte adviezen adviesraad Wmo

Nieuwsbrieven

Jaarverslagen

Vacatures