Adviesraad Wmo

Gemeenten dienen hun burgers te raadplegen over de wijze waarop de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet worden toegepast. Dit uitgangspunt ligt vast in die wet. In Terneuzen is er daarom een Adviesraad Wmo. Deze Adviesraad adviseert het gemeentebestuur (gevraagd en ongevraagd) over de wijze waarop de zorgtaken naar de inwoners toe moeten worden uitgevoerd.

Sinds de invoering van de Wmo is de gemeente er verantwoordelijk voor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Om die zelfstandigheid zoveel als mogelijk te bewaren, kunnen aanpassingen aan huis nodig zijn. Ook bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op voorzieningen buiten de deur.  Dat alles wordt geregeld in de Wmo.

Wmo, Jeugdwet, Wet passend onderwijs en Participatiewet vormen sinds 2015 het zogenoemde gemeentelijk sociaal domein. De gemeenteraad stelt het beleid ten aanzien van die terreinen vast. De uitvoering wordt in Terneuzen gedaan door aan-z.
De Adviesraad houdt in het oog of het gemeentelijke beleid tot de beoogde resultaten leidt. Het sociaal domein moet op een efficiëntere en goedkopere wijze worden vormgegeven, maar het is een taak van de Adviesraad om na te gaan of daarbij de menselijke maat in algemene zin (voor alle burgers) wel voldoende gewaarborgd blijft.

Om zijn taak goed te kunnen uitoefenen, streeft de Adviesraad ernaar om de burgers in brede zin te bereiken. Ook houdt de Adviesraad Wmo contact met de gemeente, zorgaanbieders, cliëntenraden en aan-z. Leden bezoeken congressen en seminars. In het beleid is vastgelegd dat alle wijk- en dorpsraden ten minste eenmaal per jaar worden bezocht.

 

groepsfoto

Meer informatie over en van de Adviesraad Wmo vindt u hieronder

Missie, visie en doelen

Samenstelling van de  adviesraad Wmo

Uitgebrachte adviezen adviesraad Wmo

Nieuwsbrieven

Jaarverslagen

Vacatures