Jaarverslag Adviesraad Wmo 2018

 Inhoud

1.  Voorwoord

2.  Missie en visie

3.  Doel

4.  Uitgangspunten inclusieve samenleving

5.  Reikwijdte van de inbreng

6.  Samenstelling van de Adviesraad

7.  Werkwijze van de Adviesraad

8.  Acties van de Adviesraad

9.  Studiedag

10. Speerpunten 2018 en 2019

Je kunt niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van morgen door haar vandaag uit de weg te gaan. (Abraham Lincoln)


1.    Voorwoord

2018 was het jaar van de concretisering van het ‘Terneuzens Model’. De brugfunctie in praktijk brengen. Bezoeken aan openbare vergaderingen van wijk- en dorpsraden om signalen op te vangen vanuit de burgers. Om te participeren in een taskforce, mantelzorgcafés te bezoeken en te ervaren dat de brug niet altijd open is en we soms om moeten rijden.
2018 was ook het jaar van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en overweging betreffende onze opstelling: “Luis, aanjager of vormgever?” We hebben contact met meerdere bestuurders na Cees Liefting kwamen Jurgen Vervaet, Paula Stoker, Sonja Suij en Ben van Assche.
Nu de transities achter de rug zijn merken we in ieder geval een rust in het beleid en een openheid richting het Sociale Domein. De Adviesraad denkt graag breder mee en heeft ook ten aanzien van jeugdhulpverlening de expertise om weloverwogen ondersteunend mee te denken. De Adviesraad ervaart de overleggen met wethouder en beleidsmedewerkers als open en constructief.
Landelijke contacten met adviesraden via conferenties van De Koepel worden door onze leden op waarde geschat.
De Adviesraad ziet ook voordelen in een samenwerking tussen Zeeuwse Adviesraden. Binnen deze samenwerking willen we ons beslist zichtbaarder maken voor de burgers. Een samenwerking die meer oplevert dan de som der gebundelde krachten.
2018 was ook het jaar van een verdergaande implementatie van een inclusieve samenleving. De Adviesraad is zich er terdege van bewust dat hier nog een lange weg te gaan is en veel winst valt te behalen. Met onze adviezen willen we meebouwen aan een samenleving die zorg draagt voor een maximale, gelijkwaardige deelname van haar inwoners.

Maart 2019
Drs. Annemie van Roij
Voorzitter


2.    Missie en visie

 • De Adviesraad is de representant van de burgerparticipatie, zoals omschreven in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
 • De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies, over het Wmo-beleid binnen de gemeente Terneuzen;
 • De Adviesraad adviseert en is de kritische opvolger van de uitwerking van het beleid;
 • De Adviesraad houdt zich verre van beleidsbepaling.

3.    Doel

 • Het komen tot goed onderbouwde adviezen, voor alle burgers. Weloverwogen en met redelijke kans van slagen. Uiteindelijke doel: Een goed functionerend zorgdomein binnen de gemeente;
 • Het adviseren met betrekking tot één groot gemeentelijk sociaal domein, teneinde de hulp en bijstand zo efficiënt mogelijk te organiseren;
 • Het voortdurend vergroten en actualiseren van de kennis m.b.t. de vigerende wetgeving rondom het sociaal domein;
 • Het verkrijgen van ruim inzicht in de Participatiewet;
 • Het verkrijgen van zicht op wat er in de samenleving speelt, gewenst wordt of tekortschiet, met betrekking tot het sociaal domein. Anders gezegd: Contact met de burger in het algemeen, onze achterban. Hoe komen we in contact met onze achterban? Het verbeteren of juist initiëren van die contacten is een eerste vereiste.

4.    Uitgangspunten inclusieve samenleving

 • De fysieke toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte;
 • Zeeuws-Vlaamse samenwerking;
 • Preventieve jeugdhulpverlening in nauwe samenwerking met het onderwijs;
 • Samen met ervaringsdeskundigen inzicht hebben in de knelpunten. Waar moeten we aanwerken?
 • Kennis over het VN-Verdrag vergroten bij beleidsmedewerkers, ondernemers, ervaringsdeskundigen en inwoners;
 • Publiek private samenwerking.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

 • Hoe wordt de stem van de burger gehoord?
 • En heeft die stem effect op het beleid?
 • Is de Adviesraad de brug tussen burger en gemeente?
 • Is er ruimte voor het kritische geluid?
 • Weet de Adviesraad wat er leeft bij de burgers?
 • Versterken we elkaar en bundelen we onze krachten?

En voorts:

 • Is het ook een taak van de Adviesraad, te adviseren met betrekking tot vraagstukken, die gedekt worden door de Jeugdwet en/of Participatiewet?
 • Heeft de Adviesraad een adviserende rol en toegevoegde waarde bij de ontwikkeling van één groot gemeentelijk sociaal domein?

Bij de verkenning van de mogelijkheden en randvoorwaarden voor samenwerking en bij het uitbrengen van breed gedragen adviezen aan de gemeente (college van B&W, gemeenteraad) is het van belang dat de Adviesraad in samenstelling neutraal blijft, zonder het risico van belangenverstrengeling.

5.    Reikwijdte van de inbreng

De huidige reikwijdte van de Adviesraad Wmo behelst in grote lijnen de volgende thema’s:

 • Beleidskader regiovisie 2018;
 • Transformatieagenda jeugd;
 • Mantelzorgcafés;
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning;
 • Collectief Vraagafhankelijk Vervoer;
 • Project Stadsboerderij en Binnenstad;
 • Ontschotting jongeren -18 en +18 jaar;
 • Eenzaamheid;
 • Beschermd wonen;
 • Burgerparticipatie in wijk- en dorpsraden.

6.    Samenstelling van de Adviesraad

In 2018 is één lid van de Adviesraad teruggetreden:

 • Tabita Verburg

Binnen het dagelijks bestuur zijn Annemie van Roij, Wim Ducheine en Peter Beije respectievelijk benoemd als voorzitter, secretaris en penningmeester door de raad.
Per 01-01-2019 is de samenstelling van de Adviesraad als volgt:

 • Annemie van Roij (voorzitter)
 • Wim Ducheine (secretaris)
 • Peter Beije (penningmeester)
 • Koos de Zeeuw (notulist)
 • Juanita Boekhout
 • Mariëtte Buijck
 • Marion Lippens
 • Simon de Pooter
 • Jose Vogt

E-mailadres: adviesraadwmo@terneuzen.nl

7.    Werkwijze van de Adviesraad

Onze werkwijze kenmerkt zich door de volgende aspecten:

 • Gemeenteagenda
  De jaaragenda is vroegtijdig beschikbaar waardoor Wmo onderwerpen tijdig op de agenda van de Adviesraad geplaatst kunnen worden. Data van vergaderingen worden zo nodig aangepast, om beleidsstukken te bespreken en een advies te formuleren voordat deze stukken ter instemming worden voorgelegd aan de gemeenteraad;
 • Beleidsontwikkeling
  Bij de start van ontwikkelingsprojecten binnen het kader van de Wmo wordt de Adviesraad geïnformeerd en betrokken waardoor het mogelijk is ook tussentijds in het traject te adviseren. Dit impliceert tevens dat de Adviesraad de vertrouwelijkheid van vroegtijdige informatie respecteert. Wel moet duidelijk zijn dat de Adviesraad adviserende taken heeft en op geen enkele wijze beleidsverantwoordelijkheid draagt;
 • Communicatie
  De communicatie van de Adviesraad verloopt via het secretariaat. Agenda’s voor overleg met wethouder en beleidsmedewerkers worden in gezamenlijkheid bepaald;
 • Vergaderstructuur
  De vergaderingen van de Adviesraad vinden maandelijks plaats. Minimaal vier keer per jaar is er een overlegvergadering met de wethouder en verantwoordelijke beleidsmedewerkers.

8.    Acties van de Adviesraad

8.1 Externe contacten

In 2018 is Dhr. Willem Scholten op verzoek van de Adviesraad uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over de taken van de SAP(Samenwerkende Adviserende Professionals)-arts. Deze dienst indiceert niet, maar beantwoordt de vragen die door de gemeente worden voorgelegd. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de aard en omvang van de zorgvraag. Soms staan overheidsmaatregelen echter haaks op datgene wat prefereert als maatwerk, zoals o.a. het verdwijnen van de PGB’s voor vervoer.
Dhr. Frans van der Grinten heeft tijdens een vergadering zijn bevindingen gepresenteerd voor het upgraden van de kinderboerderij tot stadsboerderij. Dit is over het algemeen goed ontvangen in de gemeenteraad. De voorstellen voor De Triangel in de binnenstad mochten echter niet rekenen op politieke consensus.
Leden van de Adviesraad zijn vaak op de publieke tribune te vinden tijdens vergaderingen van de gemeenteraad en ze zijn bijzonder geïnteresseerd in de bijeenkomsten van de Commissie Samenleving.
Noemenswaardig zijn ook de bijeenkomsten betreffende de Zeeuwse Jeugdhulp en de Caritas over armoede in Zeeuws-Vlaanderen. In het verlengde daarvan brengen we graag een bijeenkomst van Ypsilon onder de aandacht: ‘Hoe kunnen we armoede en schulden voorkomen bij mensen in de psychiatrie?’ Ypsilon Zeeland is een actieve vereniging, leden van de Adviesraad bezoeken met enige regelmaat de interactieve contactavonden.
Openbare vergaderingen van wijk- en dorpsraden zijn bezocht om signalen op te vangen vanuit de burgers eveneens als mantelzorgcafés, waarbij het thema ‘eenzaamheid’ indruk heeft gemaakt evenals de signalen van overbelasting van mantelzorgers.
In januari hebben leden van de Adviesraad samen met medewerkers van Aan-Z op verzoek van de Vrouwenvereniging Hoek een presentatie gegeven over het beleid en de praktische uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

8.2      Adviesraden in de regio

Communicatie met adviesraden in de provincie Zeeland wordt door ons op prijs gesteld. Inmiddels ligt er een projectplan dat uitgevoerd zal worden met studenten ICT van Scalda. Dit plan voorziet in een gezamenlijke website van Zeeuwse Adviesraden, hetzij regionaal of sub-regionaal. In 2019 hopen wij hiervoor concrete stappen te ondernemen. We hebben ons aangesloten bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en een aantal leden van de raad hebben de conferentie ‘Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?’ en de Algemene Ledenvergadering met de Hannie van Leeuwen-lezing bijgewoond.

8.3     Onderwerpen van overleg

 • Na de uiteenzetting van Frans van der Grinten hebben wij het project stadsboerderij en binnenstad besproken met de wethouder en vooral onze waardering uitgesproken over de integratie van openbare faciliteiten in de gemeente, zoals o.a. de bibliotheek en het onderwijs;
 • Voor de uitvoering van de Jeugdwet heeft de Adviesraad aandacht gevraagd voor de ontschotting jongeren -18 en +18 jaar;
 • De voortgang Beschermd Wonen is besproken. Pilots en proeftuinen liggen aan de basis van de besluitvorming. Men richt zich vooral op sub-regionale samenwerking binnen Zeeuws-Vlaanderen;
 • Ontwikkeling tot een Adviesraad Sociaal Domein;
 • Voortgang management Aan-Z;
 • Met wethouder Ben van Assche werd een extra overleg ingelast over de maatregelen binnen het CVV-vervoer, nadat was gebleken dat er voor de burgers veel onduidelijkheden bestonden;
 • Voor wat betreft de Transformatieagenda Jeugd Zeeland heeft de Adviesraad ondersteunende informatie gegeven over de succesfactoren in de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp, een nadrukkelijke kans voor preventieve maatregelen vanuit Passend Onderwijs.

8.4     Adviezen

 • 17 april 2018 Positief advies ‘Beleidskader regiovisie 2018;
 •  22 mei 2018 Advies ‘Coalitieakkoord’;
 • 1 oktober 2018 CVV-vervoer;
 • 20 december 2018 Ondersteuningsdocument bij Transformatieagenda Jeugd Zeeland met als onderlegger: Smeets, E. & Veen, D. van (2018) Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Onderzoek naar succesfactoren in praktijkvoorbeelden (Oost Achterhoek, Deventer, Dordrecht, Nijmegen). Evaluatie Passend Onderwijs publicatie nr. 39. Nijmegen: KBA Nijmegen.

9.    Studiedag Bezuinigen zorg

Acties die we in 2018 ondernomen hebben naar aanleiding van de studiedag ‘Verbindende Burgerkracht’ op 9 november 2017:

 • Contact gelegd met Zeeuwse Adviesraden WMO;
 • Netwerken door in contact te treden met wijk- en dorpsraden van de gemeente Terneuzen;
 • Actuele thema’s in onze vergaderingen: ‘Doen wat nodig is’, ‘Inclusieve Samenleving’ en ‘Onafhankelijke Cliëntadviseur’;
 • Met Scalda projectplan ICT opgesteld voor vergaande samenwerking in communicatie met Zeeuwse Adviesraden;
 • Samenstelling van documenten ter informatie voor nieuwe leden van de Adviesraad.

10. Speerpunten

2018

 • Het periodieke contact met de burgers, onze achterban, in brede zin;
 • De Adviesraad streeft naar afstemming met de burgers en overlegt met klankbordgroepen, dorpsraden, wijkraden etc.;
 • Het aangaan van regionale verbindingen bij lokaal overstijgende onderwerpen;
 • In het overleg met de gemeente gaan we uit van tweezijdigheid, beide zijn verantwoordelijk voor het proces;
 • Interne overlegstructuur wordt aangepast aan de veranderende dynamiek van de samenleving.

2019

 • Voortgang van het Wmo beleid in overleg met de verantwoordelijke wethouder en beleidsmedewerkers;
 • Financiële gevolgen instelling maximale periodebijdrage;
 • Website aanpassen inzake vindbaarheid en leesbaarheid;
 • Projectplan communicatie in samenwerking met Zeeuwse Adviesraden;
 • Werving nieuwe leden;
 • Ontwikkeling tot Adviesraad Sociaal Domein;
 • Training ‘Een Adviesraad met toegevoegde waarde’ wordt gevolgd gezamenlijk met andere adviesraden. Dit is een bewuste keuze om kennis te maken met de werkwijzen in andere gemeenten. Onze leden gaan deels naar Sittard en naar Dordrecht.