Jaarverslag 2019

Hier vindt u de punten uit het jaarverslag 2019 van de Adviesraad Wmo. Wilt u het jaarverslag printen? Download dan hier de PDF.

Voorwoord

Je geeft maar weinig, als je geeft van je bezit. Alleen wanneer je van jezelf geeft, geef je ten volle. (Kahlil Gibran)

In 2019 was voor ons een Adviesraad Sociaal Domein een logische stap. De financiën van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet zijn met elkaar verbonden. Een advies van de Adviesraad heeft gevolgen voor het Sociaal Domein. De Adviesraad denkt graag breder mee en heeft ook ten aanzien van jeugdhulpverlening de expertise om weloverwogen ondersteunend mee te denken.

2019 was ook het jaar van de inzet van de huishoudelijke hulp. Hulp die loont ter voorkoming van verpleeghuiszorg.
De Adviesraad ervaart de overleggen met wethouder en beleidsmedewerkers als open en constructief. Landelijke contacten met adviesraden via cursussen van De Koepel worden door onze leden op waarde geschat. De Adviesraad ziet ook voordelen in een samenwerking tussen Zeeuwse Adviesraden. We willen zichtbaar zijn voor de burgers en werken aan de verstrekking van informatie via de website.

2019 was ook het jaar van zelfstandig wonen in een levensbestendige, duurzame woning. Met onze adviezen willen we meebouwen aan een samenleving die zorg draagt voor een gelijkwaardige deelname van inwoners van de gemeente Terneuzen.

Maart 2020
Drs. Annemie van Roij
Voorzitter

Missie en visie
 • De Adviesraad is de representant van de burgerparticipatie, zoals omschreven in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
 • De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies, over het Wmo-beleid binnen de gemeente Terneuzen;
 • De Adviesraad adviseert en is de kritische opvolger van de uitwerking van het beleid;
 • De Adviesraad houdt zich verre van beleidsbepaling.
Doel
 • Het komen tot goed onderbouwde adviezen, voor alle burgers. Weloverwogen en met redelijke kans van slagen. Uiteindelijke doel: Een goed functionerend zorgdomein binnen de gemeente;
 • Het adviseren met betrekking tot één groot gemeentelijk sociaal domein, teneinde de hulp en bijstand zo efficiënt mogelijk te organiseren;
 • Het voortdurend vergroten en actualiseren van de kennis m.b.t. de vigerende wetgeving rondom het sociaal domein;
 • Het verkrijgen van ruim inzicht in de Participatiewet;
 • Het verkrijgen van zicht op wat er in de samenleving speelt, gewenst wordt of tekortschiet, met betrekking tot het sociaal domein. Anders gezegd: Contact met de burger in het algemeen, onze achterban. Hoe komen we in contact met onze achterban? Het verbeteren of juist initiëren van die contacten is een eerste vereiste.
Uitgangspunten Adviesraad Sociaal Domein
 • Problemen moeten in samenhang worden aangepakt. Advisering kan het beste door een adviesraad die alles overziet;
 • Een Adviesraad sociaal domein heeft een brugfunctie tussen de gemeente en de burgers;
 • Samen met ervaringsdeskundigen van de Adviesraad Participatiewet willen we inzicht krijgen in de knelpunten;
 • Sociaal domein is alle onderwerpen die leven, wonen, werken en meedoen van inwoners beïnvloeden;
 • Het is de bedoeling van de adviesraad dat we de belevingswereld van de inwoners bij de gemeente naar binnen brengen. Zodat het beleid effectiever wordt.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

 • Adviseren we ook op de voorliggende voorzieningen?
  Wat je zelf kunt doen moet je zelf doen; Hulp van naasten/buren/vrijwilligers; Burgerinitiatieven; Mobiliteit
 • Tegen welke grenzen lopen we aan?
 • Is ongevraagd advies aan de voorkant niet sterker dan gevraagd advies aan de achterkant?
 • Komen signalen uit de kernen aan de voorkant binnen?
 • Brengen we de belevingswereld van de inwoners bij de gemeente naar binnen?
 • Komen onze adviezen op een moment dat ze meegenomen worden in het beleid?

En voorts:

 • Is het ook een taak van de Adviesraad, te adviseren met betrekking tot vraagstukken, die gedekt worden door de Jeugdwet en/of Participatiewet?
 • Heeft de Adviesraad een adviserende rol en toegevoegde waarde bij de ontwikkeling van één groot gemeentelijk sociaal domein?

Bij de verkenning van de mogelijkheden en randvoorwaarden voor samenwerking en bij het uitbrengen van breed gedragen adviezen aan de gemeente (college van B&W, gemeenteraad) is het van belang dat de Adviesraad in samenstelling neutraal blijft, zonder het risico van belangenverstrengeling.

Reikwijdte van de inbreng

De huidige reikwijdte van de Adviesraad Wmo behelst in grote lijnen de volgende thema’s:

 • Beleidskader Sociaal Domein ‘Iedereen doet mee in Terneuzen’;
 • Transformatieagenda jeugd;
 • Mantelzorgcafés;
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning;
 • Werkgelegenheid voor burgers met afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Ontschotting jongeren -18 en +18 jaar;
 • Eenzaamheid;
 • Zelfstandig wonen;
 • Burgerparticipatie in wijk- en dorpsraden.
Samenstelling van de Adviesraad

In 2019 zijn drie leden van de Adviesraad teruggetreden:

 • Marion Lippens
 • Jose Vogt
 • Wim Ducheine

Binnen het dagelijks bestuur zijn Annemie van Roij, Mariëtte Buijck en Peter Beije respectievelijk benoemd als voorzitter, secretaris en penningmeester door de raad.

Per 01-01-2019 is de samenstelling van de Adviesraad voltallig:

 • Annemie van Roij (voorzitter)
 • Mariëtte Buijck (secretaris)
 • Peter Beije (penningmeester)
 • Koos de Zeeuw (notulist)
 • Juanita Boekhout
 • John Dundas
 • Wilma de Lange
 • Simon de Pooter
 • Leo Pusch
 • Sharon Voeten

Contact: adviesraadwmo@terneuzen.nl

Adviseren binnen het Sociaal Domein

Onze adviezen worden onderbouwd vanuit de volgende aspecten:

 • Sociaal Domein
  Vanuit de gemeente verwachten we twee maal per jaar een rapportage over de voortgang in het sociaal domein;
   
 • Uitgangspunten voor het beleid
  Inwoners kunnen actief meedoen aan het maatschappelijk leven of kunnen aan het werk gaan;
  Inwoners hebben voldoende en hun financiën zijn op orde;
  Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en een eigen huishouding voeren;
  Inwoners hebben een schone woning, waarin ze zelfstandig en veilig kunnen wonen;
  Onze jeugd kan gezond en veilig opgroeien en krijgt alle kansen om veilig te leren in een passende school;
  Eén kind, één gezin, één plan, één regisseur!
 • Eén sociaal domein
  Uitgaan van de maatschappelijke vraagstukken, in plaats van uitvoering per wet;
 • Doelen: alle levensgebieden, wonen, werken, zorgen;
 • Mensen voeren zelf de regie, we gaan uit van wat ze zelf kunnen en van een optimale deelname aan een inclusieve samenleving;
 • We gaan uit van oplossingen via een gezamenlijke uitvoering van de wetten binnen het Sociaal Domein;
 • Hierover hebben wij overleg met de wethouder en de verantwoordelijk beleidsmedewerkers
Acties van de Adviesraad

Externe contacten

 • 12 februari 2019 hebben we De Protestantse Vrouwen Groep in de Elimkerk in Terneuzen bijgepraat over de werking en de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, samen met aan-Z.
 • 20 februari 2019 heeft de adviesraad een bezoek gebracht aan Dethon, Haarmanweg 33 te Terneuzen. Edwin v.d. Berghen heeft ons uitgebreid geïnformeerd over werken bij Dethon en tijdens de rondleiding zagen we alles in de praktijk.
 • 27 februari 2019 organiseerde de Stadsraad Axel een debat tussen de fracties van de gemeenteraad Terneuzen.
 • In februari en maart 2019 namen leden van de Adviesraad deel aan de cursus ‘Adviesraad met toegevoegde waarde’. Aan de orde kwamen het sociaal domein, participatie in een inclusieve samenleving. Hoe kijken we hiernaar vanuit de inwoners; wat is onze rol en taak en hoe breiden we ons netwerk uit?
 • Op 15 mei 2019 brachten we samen met wethouders en gemeenteraadsleden een bezoek aan de Kinderboerderij, Evertsenlaan 88, te Terneuzen voor de presentatie van het project Stadsboerderij, een ruimte voor ontspanning, vermaak en recreatie voor jong en oud in de Gemeente Terneuzen, waarbij de nadruk ligt op natuur, milieu, dierenwelzijn en een inclusieve samenleving.
 • Op 4 november 2019 kwamen André van der Windt en Iris van Rooijen de Adviesraad voorzien van informatie over Aan-Z, die de taken binnen het Sociaal Domein uitvoert. De medewerkers van Aan-Z verkennen de vragen van de inwoners en luisteren naar signalen. Ze zoeken voortdurend naar oplossingen voor problemen en ondersteunen mensen die dat nodig hebben om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen leven.
 • 21 november 2019 nam de Adviesraad deel aan de themabijeenkomst van Dorps- en Wijkraden van Zeeuws-Vlaanderen “Langer thuis wonen”.

 Adviesraden in de regio

In januari 2019 is er een uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd met Zeeuwse Adviesraden. Aan de orde kwamen: uitwisseling van informatie; vormgeven van de brugfunctie naar de inwoners; ervaringen met het Sociaal Domein; opzet van de onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Vlissingen.

Onderwerpen van overleg

 • Kennisagenda Jeugd Zeeland
  Onze jeugd verdient een goede basis. Kinderen en jongeren moeten gelukkig, gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Daar heeft iedereen baat bij, zowel jeugdigen zelf als de samenleving. Om de juiste voorwaarden te creëren voor deze goede basis hebben we kennis nodig: kennis over de ontwikkeling van de jeugd, over de opvoeding en over het onderwijs;
 • Transformatieagenda Jeugd Zeeland, waarbij de preventieve samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp zal worden opgepakt binnen Zeeuws-Vlaanderen;
 • Jeugdzorg 2020, minder aanbieders, maar met behoud van keus en kwaliteit. De meerderheid van de Terneuzense gemeenteraad stemde in met een motie voor goedkopere jeugdzorg.
 • Ouderbijdrage voor het tweetalig voortgezet onderwijs is hoog, de scholen wijzen op de ondersteuning vanuit de Stichting Leergeld Terneuzen;
 • Adviesraad Sociaal Domein gemeente Terneuzen;
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019 met aandachtspunten over de uitvoering van de Wmo in 2019;
 • Positieve veranderingen binnen Aan-Z met draagvlak binnen de organisatie;
 • Beschermd Wonen wordt gedecentraliseerd voor Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met Hulst en Sluis;
 • Nota “Buiten de lijnen”, integrale persoonsgerichte aanpak voor mensen met een sociaal-maatschappelijk kwetsbare positie;
 • Mantelzorgers hebben te maken met veel zorgaanbieders en weten vaak niet meer waar ze moeten zijn;
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning, een noodzaak;
 • Inclusieagenda 2019-2022, Ter bevordering van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in de gemeente Terneuzen;
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Terneuzen 2020, er ontstaat een tekort vanwege het abonnementstarief 2020. De algemene voorziening voor huishoudelijke hulp staat onder druk.

Adviezen

 • 1 maart 2019 Advies over de stand van zake van de Integrale aanpak voor mensen met een maatschappelijke kwetsbare positie. De Adviesraad verwacht meer concrete voorstellen;
 • 6 mei 2019 Nederland ratificeerde het VN-verdrag op 14 juli 2016. De ingangsdatum was 1 januari 2017. Dit jaar staat de toegankelijkheid op de agenda. Dat is een eerste stap, maar aan de late kant.  
 • 14 november 2019 Voortgang uitvoering Wmo, de Adviesraad heeft meermaals op gewezen dat onafhankelijke cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken een recht is. De Adviesraad deelt de zorgen over de sterk toegenomen kosten van de algemene voorziening huishoudelijke hulp. Het idee om met ingang van 2020 huishoudelijke hulp alleen via een maatwerkvoorziening te doen plaatsvinden heeft zijn instemming;
 • Adviesraad sociaal Domein: een logische stap voorwaarts.
Studiedag

Acties die we in 2019 ondernomen hebben naar aanleiding van de studiedag ‘Een adviesraad met toegevoegde waarde’:

 • Als Adviesraad geven we ook ongevraagd advies, aan de voorkant van het beleid is dit sterker, dan in een afwachtende houding aan de achterkant;
 • Ieder lid van de adviesraad is een inwoner vanuit een kern, en daarmee een inwoner met een achterban/netwerk;
 • Direct overleg van de adviesraad met een beleidsmedewerker kan bevorderen dat signalen uit de samenleving (kernen) aan de voorkant binnenkomen. De adviesraad stapt dan meer uit de officiële rol/structuur naar de coachende rol. Goede feedback geven is een kunst;
 • Het advies van de adviesraad moet gebracht worden op een moment dat de beleidsmedewerker het nog kan meenemen in zijn beleidsstuk. Niet als alle afdelingen er al hun zegje over hebben gedaan;
 • Het is ons doel om de belevingswereld van de inwoners bij de gemeente naar binnen te brengen. Zodat het beleid beter wordt.
Speerpunten

2019

 • Voortgang van het Wmo beleid in overleg met de verantwoordelijke wethouder en beleidsmedewerkers;
 • Financiële gevolgen instelling maximale periodebijdrage;
 • Website aanpassen inzake vindbaarheid en leesbaarheid;
 • Projectplan communicatie in samenwerking met Zeeuwse Adviesraden;
 • Werving nieuwe leden;
 • Ontwikkeling tot Adviesraad Sociaal Domein;
 • Training ‘Een Adviesraad met toegevoegde waarde’ wordt gevolgd gezamenlijk met andere adviesraden. Dit is een bewuste keuze om kennis te maken met de werkwijzen in andere gemeenten. Onze leden gaan deels naar Sittard en naar Dordrecht.

2020

 • Mogelijkheden voor een eigen website onderzoeken;
 • Nieuwsbrieven;
 • Adviseren op voorliggende voorzieningen;
 • Coachende rol van de Adviesraad;
 • Vragen toevoegen aan het cliëntenonderzoek van de gemeente;
 • Adviseren tijdens de totstandkoming van beleid;
 • Ongevraagd advies is ook het agenderen van een onderwerp bij het overleg met de wethouder;
 • Erkenning van een Adviesraad Sociaal Domein door gemeenteraad en College van B&W;
 • Training op locatie van Petra van der Horst, Koepel Adviesraden Sociaal Domein: adviseren vanuit het inwonersperspectief; relevante informatiebronnen; cruciale vraagstukken van kwetsbare inwoners.