Missie, visie en doelen

Missie en visie  

  • De Adviesraad Wmo is de representant van de burgerparticipatie, zoals omschreven in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
  • De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het Wmo-beleid binnen de gemeente Terneuzen;
  • De Adviesraad adviseert en is de kritische opvolger van de uitwerking van het beleid;
  • De Adviesraad houdt zich verre van beleidsbepaling.

Doel 

  • Het komen tot goed onderbouwde adviezen, voor alle burgers, weloverwogen en met redelijke kans van slagen. Uiteindelijke doel: Een goed functionerend zorgdomein binnen de gemeente;
  • Het adviseren met betrekking tot één groot gemeentelijk sociaal domein, teneinde de hulp en bijstand zo efficiënt mogelijk te organiseren;
  • Het voortdurend vergroten en actualiseren van de kennis m.b.t. de vigerende wetgeving rondom het sociaal domein;
  • Het verkrijgen van ruim inzicht in de Participatiewet;
  • Het verkrijgen van zicht op wat er in de samenleving speelt, gewenst wordt of tekortschiet, met betrekking tot het sociaal domein. Anders gezegd: Contact met de burger in het algemeen, onze achterban. Hoe komen we in contact met onze achterban? Het verbeteren of juist initiëren van die contacten is een eerste vereiste.

 

Terug naar de beginpagina Adviesraad Wmo