Samenstelling Adviesraad Wmo

De Adviesraad Wmo in de gemeente Terneuzen bestaat uit tien personen. Dit zijn mensen uit verschillende geledingen van de Terneuzense samenleving die graag bijdragen aan de leefbaarheid van hun gemeenschap. Hun diversiteit van kennis, levenservaring, werkverleden en competenties zetten zij in om de gemeente te adviseren over alle aangelegenheden betreffende de Wmo.

Zij laat zich voortdurend informeren over ontwikkelingen in het zorg domein. Zij spreekt hiertoe geregeld met zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, collega adviesraden, cliëntenraden en ander organisaties die op enigerlei wijze actief zijn op het brede terrein van zorg en welzijn.

Verder vindt de raad het van belang dat er informatieoverdracht en/of uitwisseling is met de inwoners van de gemeente Terneuzen. Alleen daardoor kan de raad voeling houden met de gebruikers van de zorg die onder de regie van de gemeente wordt aangeboden.

De raad acht het van belang dat ze voor de bevolking van de gemeente Terneuzen en voor vertegenwoordigers van sociale steunsystemen (b.v. scholen, verenigingen, kerken) makkelijk en laagdrempelig bereikbaar is. Iedereen (individueel of als organisatie) die op enigerlei wijze een bijdrage kan leveren aan de adviesvorming door de raad, wordt uitgenodigd via e-mail contact op te nemen.

Leden van de Adviesraad Wmo

Annemie van Roij, voorzitter
Peter Beije, penningmeester
Juanita Boekhout, secretaris
Irene Cappon- Soederhuizen, lid
Wilma de Lange, lid
Cees Neijenhof, lid
Koos de Zeeuw, lid