Fonds Zeeuwse jeugdhulp

De dertien Zeeuwse gemeenten zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk voor het leveren van jeugdhulp in Zeeland. Het doel van deze decentralisatie is “de jeugdhulp dichter naar de leefwereld van het kind en het gezin te brengen”.

De laatste jaren stijgt het aantal hulptrajecten in de gespecialiseerde jeugdhulp. Om toch te zorgen dat het doel van de decentralisatie gehaald wordt,  is voor een periode van drie jaar (2018-2020) een transformatiefonds beschikbaar gesteld. Het fonds is bedoeld om innovatieve plannen een incidentele ondersteuning te geven. Het fonds is bedoeld voor de Zeeuwse jeugdregio en niet voor lokale of sub-regionale initiatieven.
De noodzaak om anders te werken binnen de jeugdzorg is groot.  Professionele organisaties, maar ook andere initiatiefnemers betrokken bij de brede zorg om jeugd, kunnen hiertoe innovatievoorstellen indienen.

Werkgroep
De aanvragen worden beoordeeld door de werkgroep. Deze beoordeelt of een voorstel kansrijk, perspectiefvol of kansarm is. De kansrijke voorstellen worden in behandeling genomen. Die gaan het vervolgproces in. De indieners van perspectiefvolle voorstellen ontvangen bericht en krijgen zo nodig ondersteuning om het voorstel aan te passen.
De indieners van voorstellen die als kansarm worden aangemerkt ontvangen hierover bericht met onderbouwing waarom hun voorstel niet verder in behandeling wordt genomen.

De werkgroep Transformatiefonds adviseert de Zeeuwse  portefeuillehouders Jeugd over de inzet van het fonds. De besluitvorming over de inzet van het Transformatiefonds is belegd bij het Zeeuws portefeuillehoudersoverleg Jeugd. De werkgroep vergadert in 2019, onder voorzitterschap van de Programmamanager Jeugd, op  29 januari, 16 april, 27 augustus en 29 oktober 2019.

Indienen voorstellen
Aanvragen voor het Transformatiefonds kunnen, bij voorkeur digitaal, uiterlijk twee weken voor het overleg van de werkgroep ingediend worden bij de Programmamanager Jeugd via transformatiefonds@inkoopjeugdhulpzeeland.nl

De ingediende projecten worden gedurende het project geëvalueerd. Voor de projecten van aanbieders geldt dat de uitkomsten kunnen worden gebruikt bij de voorbereiding op resultaatgerichte hulpverlening.

De aanvragen worden onder andere getoetst op:

  • Effect op het Zeeuwse zorglandschap en de Zeeuwse inwoners
  • Relatie Zeeuwse actielijnen uit de Transformatieagenda jeugd 2018-2020;
  • Aansluiting bij vragen vanuit de samenleving;
  • Versterking informele hulp, voorliggende voorzieningen en verbinding formele en informele hulp;
  • Innovatie; wat gebeurt er nu anders en wat levert het op?
  • Begroting en plan voor borging, inclusiefs inhoudelijke en financiële resultaten
  • Cofinanciering
  • Evaluatiemomenten en manier van informeren van de 13 Zeeuwse gemeenten
  • Mogelijkheden voor delen van de opgedane kennis
  • Ontschotting tussen de traditionele domeinen jeugd, participatie, Wmo en Publieke gezondheid.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olga Idema, programmamanager jeugd Zeeland,  bereikbaar via oidema@borsele.nl of tel. 06-31941131.