Algemene informatie

Wat merkt u van de Omgevingswet?

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan. Bestemmingsplannen die voor inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na 1 januari 2024 ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het omgevingsplan. 

Met de Omgevingswet wordt het bouwen van een bouwwerk ‘opgeknipt’ in een technisch en een ruimtelijk deel. Dat levert twee activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk. Dit wordt ook wel ‘de knip’ genoemd. Zo wordt voorkomen dat er onnodig aan bepaalde regels wordt getoetst.

Voor meer informatie over ‘de knip’ kunt u terecht op de website van BWT Nederland en op deze pagina onder het kopje ‘De Omgevingsvergunning’.

Voor initiatiefnemers is het verplicht om bij indiening van een aanvraag aan te geven óf participatie heeft plaats gevonden, en zo ja: op welke manier. Het is daarmee vaak een indieningsvereiste. Meer over participatie leest u op de pagina Participatie.

De Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is een verplicht instrument voor gemeenten onder de Omgevingswet. In de Omgevingsvisie leggen wij de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast.

Vóór 1 januari 2027 dienen we in Terneuzen te beschikken over een Omgevingsvisie. Deze gaan wij samen met een heleboel organisaties, collega-overheden en met u opstellen.

Het Omgevingsplan

Het gemeentelijk Omgevingsplan geldt integraal en is gebiedsdekkend. Het geeft alle regels voor de fysieke leefomgeving.

Vóór 1 januari 2032 dienen we in Terneuzen een integraal en gebiedsdekkend Omgevingsplan te hebben. Tot die tijd werken we met het tijdelijke Omgevingsplan.
Dat tijdelijke Omgevingsplan bestaat uit:

  • de huidige bestemmingplannen en beheersverordeningen;
  • Rijksregels die naar de gemeente overgaan;
  • erfgoed(archeologie)-, en geurverordening en verordening afvoer regen- en grondwater.
De Omgevingsvergunning

Als u gaat (ver)bouwen kunnen er onder de Omgevingswet verschillende regels en vergunningen gelden. U krijgt in ieder geval te maken met de lokale regels uit het Omgevingsplan en de technische eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Aanvragen van een Omgevingsvergunning doet u digitaal via het Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken, zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De gemeente toetst een bouwplan op twee manieren: een bouwtoets en een Omgevingstoets. Wij kijken wat de impact van uw bouwplan is op de omgeving.

Het is in ieder geval belangrijk om vooraf goed uit te zoeken of u een vergunning nodig heeft. Bouwt u zonder vergunning, terwijl u die volgens de regels misschien wel nodig hebt? Dan kunnen uw buren de gemeente verzoeken om te handhaven. Ook is het in sommige gevallen verplicht om bij in het indienen van een aanvraag aan te geven of u de omgeving bij uw plannen heeft betrokken en op welke manier dat is gebeurd. Om die reden raden wij u bij (ver)bouwplannen altijd aan om eerst contact met de gemeente op te nemen.