Omgevingsvergunning

Als u gaat (ver)bouwen gelden er verschillende regels en vergunningsplichten uit de Omgevingswet. U krijgt in ieder geval te maken met de regels uit het omgevingsplan en de technische eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Het aanvragen van een Omgevingsvergunning doet u vanaf 1 januari 2024 digitaal via het nieuwe Omgevingsloket . Dit is een loket waarin alle overheden samenwerken. Zo vindt u op één plek alle informatie die u nodig heeft. De gemeente toetst een bouwplan op twee manieren: een bouwtoets en een Omgevingstoets. Wij kijken wat de impact van uw bouwplan is op de omgeving. Dit kunt u zelf toetsen via de Quickscan bepalen impact van mijn initiatief. Deze link wordt binnenkort toegevoegd.

Het is in ieder geval belangrijk om vooraf goed uit te zoeken of u een vergunning nodig heeft. Bouwt u zonder vergunning, terwijl u die volgens de regels misschien wel nodig hebt? Dan kunnen uw buren de gemeente verzoeken om te handhaven. Ook is het in sommige gevallen verplicht om bij in het indienen van een aanvraag aan te geven of u de omgeving bij uw plannen heeft betrokken en op welke manier. Zie hiervoor ook het blok: Participatie. Om die reden raden wij u bij (ver)bouwplannen altijd aan om eerst contact met de gemeente op te nemen.

Omgevingsvergunning of melding?

Voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit is een omgevingsvergunning nodig. Sommige omgevingsplanactiviteiten zijn vergunningvrij.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving wijst gevallen aan waarin de technische bouwactiviteit vergunningsplichtig is. Voor bouwactiviteiten in gevolgklasse 1 geldt een meldingsplicht. Bij zowel vergunningplichtige als meldingsplichtige bouwactiviteiten geldt ook informatieplicht.
Hier vindt u meer uitleg over vergunnings- of meldingsplichting zijn van uw initiatief als het gaat om.

Waar vraag ik een omgevingsvergunning aan of dien ik een melding in?

Vanaf 1 januari 2024 komt er een nieuw omgevingsloket  waarin u kunt zien wat de regels zijn. U kunt via dit loket ook een omgevingsvergunning aanvragen of een melding indienen.

Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe manier van het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Vanaf 1 januari 2024 doet u nieuwe aanvragen en meldingen met het nieuwe Omgevingsloket. U kunt vanaf die datum geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) of via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u nog wel aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. In het AIM kunt u nog wel eerder ingediende meldingen inzien. Dat kan tot een half jaar na de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hier vindt u de belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten tussen het huidige Omgevingsloket (OLO) en het nieuwe Omgevingsloket. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wijziging in functionaliteiten tussen de huidige Activiteiten Internetmodule (AIM) en het nieuwe Omgevingsloket.

Hoe werkt het nieuwe Omgevingsloket?

Het Omgevingsloket is de centrale digitale weblocatie waar alle informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om alle relevante informatie op één plek te raadplegen en direct te gebruiken. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt zowel het huidige Omgevingsloket Online (OLO) voor het aanvragen van omgevingsvergunningen als de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van meldingen op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Met deze geïntegreerde aanpak streeft het nieuwe Omgevingsloket ernaar om het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen eenvoudiger en efficiënter te maken voor zowel inwoners als bedrijven. Het is een belangrijk onderdeel van het digitaal stelsel onder de Omgevingswet, waarmee we de toegang tot informatie en procedures over de leefomgeving verbeteren. Klik hier voor een kort filmpje over het nieuwe Omgevingsloket.

Wat moet u doen als uw plan niet aan de regels uit het omgevingsplan voldoet?

Wanneer uw plan niet voldoet aan de regels uit het omgevingsplan of u daaraan twijfelt adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Direct een aanvraag omgevingsvergunning indienen kan leiden tot teleurstelling. In een dergelijke situatie kunt u beter een principeverzoek (omgevingsoverleg) indienen via het Omgevingsloket. Wij kunnen dan beoordelen op welke manier we eventueel wel aan uw plan kunnen meewerken.

Als u wilt afwijken van het omgevingsplan staan er in het omgevingsplan soms regels waaraan u moet voldoen. Als u aan die regels voldoet kunnen wij in veel gevallen toch een vergunning geven.

Wanneer die regels niet in het omgevingsplan staan, proberen we als er sprake is van een voor de gemeente gewenste situatie toch mee te werken aan uw plan, door in overleg te gaan met ketenpartners aan de omgevingstafel. Bij ketenpartners kan u bijvoorbeeld denken aan de GGD, de Veiligheidsregio, Waterschap, Provincie, netbeheerders, omgevingsdienst etc. U wordt ook uitgenodigd voor dit overleg, zodat u uw plan kan toelichten. Op deze manier nemen we alle belangen mee in de afweging die we moeten maken om mee te werken aan plannen die niet passen in het omgevingsplan.

U moet altijd een principeverzoek indienen als uw initiatief gaat over een situatie die de gemeenteraad heeft aangewezen. Over welke situaties het gaat leest u hier. Wanneer u voor zo’n soort initiatief direct overgaat tot het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning nemen wij die niet in behandeling.