Stookontheffing

U mag geen vuur stoken in de open lucht en/of afval verbranden. Rookwaren en kaarsen zijn wel toegestaan, tenzij er een rookverbod is ingesteld. Vuur voor bakken en braden is alleen toegestaan als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving.

Alternatief

Op grond van de Wet milieubeheer geldt er zowel voor particulieren als bedrijven een algemeen verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze te verbranden. Er bestaan immers alternatieve manieren van verwijdering en verwerking. Organische afvalstoffen kunnen bijv. worden versnipperd of gecomposteerd. Particulieren hebben daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van de grofvuilregeling.

Wij verzoeken u dan ook om altijd een milieuvriendelijker alternatief toe te passen.
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan er een ontheffing worden verleend voor het verbranden van slootmaaisel of snoeihout.

Voorschriften

Een ontheffing dient te voldaan aan de volgende criteria:

  • de afvalstoffen betreffen uitsluitend slootmaaisel of snoeihout; 
  • het verbranden van slootmaaisel heeft plaats binnen de periode van 1 september tot 1 maart of; 
  • het verbranden van snoeihout heeft plaats binnen de periode 1 januari tot 1 mei;
  • de stooklocatie ligt niet binnen de bebouwde kom zoals die op grond van de wegenverkeerswetgeving is begrensd en aangewezen;

Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden die gevaar en overlast voor de omgeving van de stookplaats moeten voorkomen. Dit betreft o.a. het inrichtingen van de tijdelijke stookplaats ten opzichte van de omgeving, plaatselijke (weers)omstandigheden, het houden van toezicht en het voor handhavingdoeleinden, op locatie beschikbaar hebben van de ontheffing. Ook geldt bij het verbranden van slootmaaisel dat het afval eerst uit het talud van de sloot wordt gehaald en op het aangrenzende landbouwperceel moet worden verzameld alvorens het wordt verbrand.

Een ontheffing moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Aan het in behandeling nemen van de ontheffing zijn kosten verbonden. Een kopie van de ontheffing wordt gezonden aan Politie Zeeland.

Aanvraag

Open het aanvraagformulier door op de paperclip bovenaan de pagina te drukken. Doe uw aanvraag minimaal 8 weken van te voren.
Heeft u geen DigiD of woont u niet in de gemeente Terneuzen neem dan contact op met de gemeente.