Tijdelijke huisvesting arbeidskrachten Leidinglaan Sluiskil

Gemeente Terneuzen verleent een omgevingsvergunning aan Homeflex voor de bouw van een tijdelijk complex voor arbeidskrachten aan de Leidinglaan in Sluiskil. De huisvesting betreft 32 wooneenheden, voor maximaal 84 personen en zal half 2021 gereed zijn.

Te weinig geschikte woningen

De vraag van bedrijven naar (tijdelijke) werknemers is al lange tijd groot. Dit komt niet alleen door de ontwikkeling van grote projecten zoals de aanleg van de nieuwe sluis in Terneuzen. Ook de komst van nieuwe bedrijven en de uitbreiding van bestaande bedrijvigheid in de Kanaalzone heeft geleid tot een groeiende behoefte aan personeel en huisvestingsmogelijkheden. In de afgelopen periode is een groot aantal nieuwe woningen in Zeeland binnen de gemeente Terneuzen opgeleverd. Ondanks deze extra capaciteit blijkt dat er voor tijdelijke werknemers onvoldoende geschikte woonruimte beschikbaar is.

Knelpunten woonaanbod

Het gevolg van het tekort aan geschikte woonruimte voor tijdelijke werknemers, is dat deze werknemers kort gebruik maken van reguliere woningen. De steeds wisselende samenstellingen van bewoners draagt niet bij aan de leefbaarheid in wijken en kernen. Reguliere woningen zijn immers bedoeld voor permanente bewoning en daarin is geen logies toegestaan. Hiervoor is men aangewezen op pensions, B&B’s, hotels of specifieke logiesgebouwen. Door de bouw van het complex aan de Leidinglaan wordt het aanbod van deze specifiek woonvorm vergroot en een juist een alternatief geboden.

Waarborg voor goede huisvesting en beheer

Uitgangspunt voor gemeente Terneuzen is dat het wonen op alle vaste én tijdelijke woonadressen veilig, fatsoenlijk en verantwoord plaatsvindt. Voor een leefbare woonsituatie is het noodzakelijk om tijdelijke wooncomplexen niet te ver van woonwijkvoorzieningen te realiseren. Het is daarom nodig om duidelijke en strikte afspraken te maken. Homeflex heeft in overleg met gemeente Terneuzen regels opgesteld over het beheer van dit complex. Daarmee is rekening gehouden met corona-gedragsregels. Goede woonomstandigheden op dit tijdelijk complex en de leefbaarheid van de directe woonomgeving zijn hiermee gewaarborgd.

Beheerder en klankbord

Homeflex heeft een beheerder voor het complex aangesteld. Ook zijn leef- en gedragsregels voor de tijdelijke bewoners opgesteld. Verder is er aandacht voor een goede informatie en communicatievoorziening met de buurt. Homeflex richt hiervoor een klankbordgroep op. Dit overlegplatform bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, de dorpsraad, de politie en de direct omwonenden.