Verdelingsprocedure ‘schaarse vergunningen’ voor de exploitatie van een speelautomatenhal in Terneuzen

Inleiding: voor één complex zijn vergunningen beschikbaar

Voor het vestigen en uitbaten van een speelautomatenhal in Terneuzen zijn voor één complex schaarse ‘speelautomatenhalvergunningen’ beschikbaar. Het gaat om een samenhangende combinatie van een schaarse exploitatievergunning en een schaarse omgevingsvergunning 1e fase voor alleen de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Deze schaarse exploitatie- en omgevingsvergunningen kunnen wij verlenen voor een ‘speelautomatenhal die onderdeel uitmaakt van een complex met minimaal twee andere recreatieve functies waaraan de speelautomatenhal ondersteunend is’. We kunnen geen vergunning verlenen voor een plan met een losse hal.

Als exploitant van een speelautomatenhal moet u in elk geval een exploitatievergunning (Verordening Speelautomatenhallen Terneuzen 2019, hierna: verordening) hebben. Ook moet u een omgevingsvergunning (Wet algemene bepaling omgevingsrecht, hierna: Wabo) hebben voor het complex.

Verdelingsprocedure: vergelijkende toets

Ontvankelijke vergunningaanvragen beoordelen wij op basis van de verdelingsmethode van de ‘vergelijkende toets’. De procedurele stappen en toe te passen inhoudelijke beoordelingscriteria hiervoor staan in de ‘Beleidsregel verdeling schaarse speelautomatenhal Terneuzen 2020’, hierna: ‘Beleidsregel’. Deze kunt u digitaal bekijken via www.overheid.nl.

De aanvrager voor de exploitatievergunning en van de omgevingsvergunning moet één en dezelfde (rechts)persoon zijn.

Schaarse exploitatievergunning looptijd tien jaar

De looptijd van de exploitatievergunning is maximaal tien jaar. Deze exploitatievergunning bestaat uit een initiële vergunning periode van vijf jaar met een mogelijkheid van verlenging met vijf jaar. Een exploitatievergunning voor een tijdelijke locatie is niet mogelijk.

Men kan pas gebruikmaken van de exploitatievergunning voor een speelautomatenhal als het gebruik van het pand voor de speelautomatenhal planologisch is toegestaan. Dit kan betekenen dat de exploitatievergunning voor een speelautomatenhal niet gebruikt kan worden, omdat de ruimtelijke procedure of aanvraag voor een omgevingsvergunning niet leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan of omgevingsvergunning.

Aanvraagtijdvakken

Informatie over het aanvraagtijdvak vindt u in de oproep tot mededinging.

Indieningsvereisten

De indieningsvereisten voor de aanvragen staan in de Verordening en de Beleidsregel. Het zijn formele vereisten waaraan de aanvraag moet voldoen. De vereisten zijn feitelijk van aard. Het gaat om informatie die belangrijk is voor de beoordeling van de aanvragen. De aanvrager moet in zijn plannen van aanpak concreet en ondubbelzinnig beschrijven wat hij aanbiedt. Dus niet “we kunnen...” of “we doen mogelijk…”, maar wel “we zullen…” of “we doen…”. Onduidelijkheden in de aanvragen leiden mogelijk tot een lagere beoordeling op de kwalitatieve gunningscriteria.

Verplichte onderdelen schaarse omgevingsvergunning 1e fase

Plan van aanpak ruimtelijke ordening
Een verplicht onderdeel van de in te dienen aanvraag omgevingsvergunning 1e fase voor (in deze fase van de aanvraag omgevingsvergunning) alleen de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ is het schrijven van een ‘Plan van aanpak ruimtelijke ordening’. Dit in de vorm van een ruimtelijke onderbouwing.

Deze ruimtelijke onderbouwing beschrijft en motiveert de beoordeling van de planologische aanvaardbaarheid op de door de aanvrager voorgestelde locatie.

Wij willen de in de Beleidsregel genoemde criteria zorgvuldig beoordelen. Daarom moet de aanvrager voor zijn voorgestelde locatie in de ruimtelijke onderbouwing alle planologisch ruimtelijk relevante aspecten beschrijven en motiveren. Naast de in de Beleidsregel genoemde aspecten kan het daarbij ook gaan om bijvoorbeeld bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, waterhuishouding, archeologie, externe veiligheid en de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.

Wet BIBOB
Er moet een compleet ingevuld en ondertekend vragenformulier in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) worden overlegd, tenzij de aanvraag om omgevingsvergunning enkel ziet op het opheffen van het planologisch strijdige gebruik (‘c-vergunning’).

Indienen aanvraag omgevingsvergunning 2e fase

Pas nadat we de omgevingsvergunning 1e fase hebben verleend, kan de aanvrager een aanvraag omgevingsvergunning 2e fase (voor de activiteit ‘bouwen’) indienen. Wij gaan daarna in overleg met de vergunninghouder aan wie we de omgevingsvergunning 1e fase hebben verleend.

Beoordeling / ondersteuning door deskundigen
Wij hebben een interne adviescommissie (hierna: de commissie) samengesteld die adviseert bij de beoordeling. Van de beoordeling stellen we een beoordelingsrapportage op. De commissie bestaat uit vier leden met in ieder geval de volgende expertises:

  1. expertise op ruimtelijke ordening gebied;
  2. expertise op verslavingsgebied;
  3. expertise op gebied van openbare orde en veiligheid en
  4. expertise op het gebied van leisure.

Indien nodig vragen wij ook andere deskundigen om te adviseren over specifieke onderdelen. Deze adviseurs maken geen deel uit van de commissie. Zij hebben geen rol bij het toekennen van punten aan de aanvragen.

Vragen over de verdelingsprocedure?

Van 29 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020 kunnen aanvragers ons schriftelijk vragen om verduidelijking van de in de Beleidsregel beschreven verdelingsprocedure. Op dinsdag 11 augustus om 14.30 uur organiseren wij een bijeenkomst waar men mondeling vragen kan stellen. Voor die bijeenkomst moeten aanvragers zich aanmelden. Dit kan tot maandag 10 augustus 12.00 uur. Op uiterlijk 26 augustus 2020 plaatsen wij de geanonimiseerde vragen met bijbehorende antwoorden op onze website www.terneuzen.nl in een Nota van Inlichtingen. Na publicatie hiervan rekenen wij erop dat de procedure duidelijk is en dat aanvragers, mits zij aan de gestelde eisen voldoen, aanvragen indienen die voldoen aan de gestelde eisen en vormvereisten.

U kunt uw vragen schriftelijk stellen (Postbus 35, 4530 AA Terneuzen) of via het e-mailadres automatenhal@terneuzen.nl. Dit e-mailadres kunt u niet gebruiken voor formele aanvragen. Let op: de maximale grootte van bijlagen die u kunt sturen is 9 megabyte per email.

Leges

Voor iedere aanvraag die wij op grond van deze procedure in behandeling nemen, zijn leges verschuldigd. Het tarief voor het aanvragen en wijzigen van een exploitatievergunning is gewijzigd. Er is sprake van schaarse vergunningen. We vergunnen maar één aanvraag vergunnen. Daarom is het mogelijk om gedeeltelijke teruggave van leges te krijgen als we de vergunning weigeren. Dit geldt zowel bij de exploitatievergunning als de omgevingsvergunning.

Wet- en regelgeving en formulieren bijwerken

Wet op de kansspelen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Verordening Speelautomatenhallen Terneuzen 2019
Omgevingsloket online
Bibob Vragenformulier Wabo-vergunningen > kopje Formulieren > vragenformulier Wabo-vergunningen
Bibob Vragenformulier overige beschikkingen > kopje Formulieren > vragenformulier overige beschikkingen
Beleidsregel verdeling schaarse speelautomatenhal Terneuzen 2020
Oproep tot mededinging 
Legesverordening 2020