Terneuzen heeft sluitende begroting maar blijft voorzichtig

De gemeente Terneuzen heeft voor de komende jaren een sluitende begroting. Toch blijft Terneuzen voorzichtig. Want er zijn grote opgaven en onzekere ontwikkelingen die effect kunnen hebben op de financiële positie. Zo moeten voor het sociaal domein de kosten structureel fors omlaag. En het is nog onbekend hoe groot de impact is van de coronacrisis. Verder zijn omvangrijke investeringen voorzien in onderwijshuisvesting, ook in de periode na de meerjarenraming. Daarnaast krijgt de gemeente mogelijk minder geld van het Rijk uit het gemeentefonds.

De meerjarenbegroting laat per jaar de volgende cijfers zien: € 1.174.000 (2021), € 583.000 (2022), € -413.000 (2023) en € 536.000 (2024). In 2023 gebruikt Terneuzen de algemene reserve als buffer om de begroting sluitend te maken. Het uitgangspunt blijft dat de belastingen niet meer stijgen dan de inflatie volgens consumentenprijzen (CPI). Uitzondering is de toeristenbelasting, deze gaat van € 0,80 naar € 1,60. Daarmee komt Terneuzen meer in lijn met de tarieven van de andere Zeeuwse gemeenten.

Sociaal domein
Het uitgangspunt van de gemeente Terneuzen is dat het sociaal domein budgetneutraal is. Dit betekent dat de uitgaven voor het sociaal domein maximaal gelijk zijn aan de budgetten die de gemeente voor het domein beschikbaar heeft. Om dit te realiseren is er een forse taakstelling opgenomen en moeten de kosten worden teruggebracht. Frank van Hulle, wethouder Financiën: “De kosten voor het sociaal domein zijn bij ons, zoals ook bij andere gemeenten, veel hoger dan de bijdragen van het Rijk. Dat is een grote zorg omdat gemeenten dat verschil dan zelf moeten betalen. We blijven daarom met andere gemeenten nadrukkelijk pleiten voor een verhoging van de Rijksbijdragen voor het sociaal domein.”

Corona
Deze meerjarenbegroting is opgesteld in een tijd die beheerst wordt door corona. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact van deze crisis op de gemeente is. “Maar het is zeker dat de effecten – zowel economisch als maatschappelijk – langdurig en breed gevoeld gaan worden”, zegt Frank van Hulle. “Terneuzen wil juist in deze onzekere tijd positief naar de toekomst kijken en blijven werken aan vernieuwingen.”

Ambities
De gemeentelijke ambities komen in uiteenlopende thema’s terug in de begroting. De gemeente stimuleert initiatieven voor duurzaamheid en werkt aan klimaatadaptatie. Verder bereidt Terneuzen zich voor op een optimale uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. De gemeente geeft verder prioriteit aan goede oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Terneuzen blijft inzetten op samenwerking, onder meer via de Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen. Ook wil de gemeente het stadscentrum van Terneuzen aantrekkelijker maken door te zorgen voor een compacter winkelgebied en het wonen in de binnenstad versterken door variatie in woningaanbod en leefomgeving.

Investeringen
Vanaf 2021 de investeringen onderwijshuisvesting volgens het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgenomen, Rivierenbuurt 8,2 miljoen, Hoek 7,6 miljoen en Othene 0,2 miljoen. Voor 2022 staat het kunstgrasveld voor de voetbalvereniging Terneuzense Boys geraamd (€ 240.000). De planvorming voor de herinrichting van het gebied Axelsedam staat in 2021 op de rol en de uitvoering start in 2022 zodat deze investering kan aansluiten op allerlei actuele ontwikkelingen in en rond het stadscentrum.

Over de begroting neemt de gemeenteraad in november een besluit.