Resultaten onderzoek naar bedrijfscultuur Dethon bekend

Er blijkt geen sprake te zijn van angstcultuur of intimidatie binnen Dethon. Dat schrijven de onderzoekers van Berenschot in hun rapport. Maar er is wel werk aan de winkel, zoals het verbeteren van de klachtenprocedure en het verder verbeteren van de leiderschapsstijl. De aanleiding voor het onderzoek is het zwartboek Dethon, in oktober 2020 aangeboden door de SP. Volgens het zwartboek zou er sprake zijn van een structurele onheuse bejegening van medewerkers en een angstcultuur. Dat blijkt onjuist.

Het Dagelijks Bestuur van Dethon, bestaande uit drie wethouders van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, heeft dit onderzoek laten uitvoeren. De onderzoeksvraag voor Berenschot luidde: Voer een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek uit naar de achtergrond van de verschenen Rapportage zwartboek Dethon 2020 en leg een relatie met de aanwezige bedrijfscultuur. Met andere woorden; is er in de organisatie sprake van een klimaat van onheuse bejegening en/of sociale onveiligheid, die verder gaat dan alleen de meldingen die zijn gedaan? De onderzoekers hebben bewust niet onderzocht of de specifieke meldingen in het zwartboek waar zijn of niet waar. Het onderzoek is breder getrokken naar de algehele cultuur binnen Dethon en hoe medewerkers het ervaren om bij Dethon te werken. U kunt hier de rapportage 'Cultuur- en zwartboekonderzoek Dethon' van organisatieadviesbureau Berenschot lezen.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek richt zich op vijf thema’s: werkbeleving, samenwerking met leidinggevende, klachtenprocedure, HR-beleid en meldingen uit het zwartboek. Het onderzoek is gedaan vanuit het perspectief van medewerkers en vanuit leidinggevenden. Het onderzoek is als volgt opgebouwd:

  • Enquête. Alle 825 medewerkers in dienst van Dethon zijn uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Deze is door 358 medewerkers ingevuld, een respons van 43%.
  • Interviews. Aanvullend hebben de onderzoekers in totaal 95 gesprekken gevoerd met medewerkers. Berenschot heeft willekeurig een selectie gemaakt uit een anonieme lijst met personeelsnummers. De geïnterviewden zijn evenredig verdeeld over de verschillende vestigingen, afdelingen en functies binnen het bedrijf.
  • Individuele meldingen. Berenschot heeft daarnaast medewerkers en oud-medewerkers de mogelijkheid gegeven om zelf een gesprek aan te gaan, zonder dat zij hiervoor uitgenodigd waren. Hier hebben 20 medewerkers gebruik van gemaakt. Het is niet bekend of dit dezelfde medewerkers zijn die meldingen hebben gedaan bij de SP inzake het zwartboek. Alle meldingen zijn anoniem behandeld.

De onderzoekers hebben daarnaast relevante documenten bestudeerd. Er is in het rapport onderscheid gemaakt tussen feiten en meningen om uiteindelijk tot een onafhankelijk oordeel te komen.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een klimaat van structurele onheuse bejegening en / of sociale onveiligheid. “Ondanks dat een aantal medewerkers dit oprecht zo beleeft, is dit niet de heersende bedrijfscultuur. Dethon is een prachtige organisatie, waar veel energie in zit. Mensen proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. De leidinggevenden zijn betrokken en laten met name hun intrinsieke betrokkenheid zien om de mensen goed te begeleiden”, concluderen de onderzoekers.

Aanbevelingen

Berenschot doet ook aanbevelingen: de onderzoekers treffen problemen en knelpunten aan waar Dethon mee aan de slag moet. Zo is het belangrijk dat er een goed laagdrempelig vangnet komt voor medewerkers  die klachten hebben of iets willen melden. Bijvoorbeeld een vangnet door laagdrempeliger iemand te laten functioneren als vertrouwenspersoon. Verder luidt de aanbeveling om te investeren in een positieve leiderschapsstijl, die geborgd is in de hele organisatie. De opleiding en het takenpakket van de assistent leidinggevenden (voorlieden) verdienen aandacht en moeten verbeteren. Tot slot zijn er organisatorische verbeterpunten; zoals het herpositioneren van de afdeling personeel & organisatie, het verbeteren van de communicatiestrategie en te zorgen voor uniformiteit en duidelijkheid over de uitvoering van regels. Dethon werkt sinds begin 2020 aan bovenstaande punten in het programma DethonSterk. Dit wordt door de onderzoekers als een sterk punt gezien.

Reactie management en Dagelijks Bestuur

Het management neemt de aanbevelingen van het onderzoek serieus. De aanbevelingen worden omgezet naar een actieplan met concrete verbeteringen. Zodoende kunnen deze verbeteringen meegenomen worden in het transitieproces dat loopt bij Dethon. Het Dagelijks Bestuur vindt het positief dat er geen sprake is van sociale onveiligheid bij Dethon. Dat neemt niet weg dat ieder individueel probleem goed opgelost moet worden. Er is dus wat betreft het bestuur werk aan de winkel.

Tweede onderzoek

Vanuit het zwartboek zijn tevens meldingen gedaan over mogelijke financiële misstanden bij Dethon. Het Dagelijks Bestuur van Dethon heeft hiervoor eveneens opdracht gegeven tot een nauwkeurig onderzoek door een extern onderzoeksbureau. De verwachting is dat het onderzoeksrapport voor deze zomer gereed is.