Subsidie voor projecten uit tweede ronde Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ wordt 20 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen heeft in de tweede ronde zes projecten goedgekeurd. Er zijn zeventien projecten aangemeld voor de Regio Deal. In januari 2021 kregen de eerste negen projecten goedkeuring, voor twee laatste projecten loopt de behandeling nog.

Zes projecten in de tweede ronde

De projecten die het college in deze tweede ronde goedkeurde zijn: ‘Participatieplatform Zeeland’, ‘Lokale Deal Terneuzen’, ‘Geen label, toch hulp’, ‘Leefbaar, Duurzaam en Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen’, ‘Zorghuis van de toekomst’ en ‘Masteropleiding Vitaliteit, destination development in rural coastal areas’. De genoemde projecten ontvangen in totaal € 2,2 miljoen subsidie vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie: Projecten tweede ronde Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen.

Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Op 13 juni 2020 is de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet' tussen Rijk en de regio ondertekend. Doel van deze Regio Deal is het versterken van de sociale structuur en samenhang van het gebied door inwoners, bedrijven en organisaties zelf aan de slag te laten gaan. De ambitie: een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn. In totaal is 20 miljoen euro beschikbaar. Het Rijk heeft 7,5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van deze plannen. Regionale overheden leggen eenzelfde bedrag bij. Nog eens vijf miljoen euro komt van private partijen.

Participatie

De bedoeling is dat inwoners uit Zeeuws-Vlaanderen via de projecten actief worden betrokken bij vraagstukken die spelen in de regio: hoe gaan we om met krimp, wegloop van voorzieningen, verduurzaming, enzovoort. Dit met als doel om de kwaliteit van de leefomgeving van de Zeeuws-Vlamingen aantrekkelijk te houden of te verbeteren.

Derde ronde

De Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen omvat in totaal zeventien projecten. Negen projecten ontvingen in december hun beschikking. De laatste twee projectvoorstellen voor de Regio Deal zijn recent door het college in behandeling genomen. Het college staat positief tegenover deze voorstellen. Het betreft een voorstel gericht op het aantrekken en vasthouden van talent voor Zeeland (‘Arbeidsmarkt voor iedereen’) en een voorstel waarbij werkgevers en overheid samen zorgen voor een plek op de arbeidsmarkt voor iedereen (‘Talenten aan de Slag in Zeeland’).