Terneuzen reserveert plus uit 2020 voor toekomstige tegenvallers

De gemeente Terneuzen mag voor het jaar 2020 € 4,3 miljoen meer bijschrijven dan vooraf was begroot op de jaarrekening. Dit resultaat komt voornamelijk door incidentele meevallers en door lagere uitgaven (minder kapitaallasten en personeelskosten). Ook waren er werkzaamheden die door corona niet uitgevoerd konden worden.

Corona

Corona is van invloed geweest op de financiën. Enerzijds had de gemeente minder lasten op het gebied van bijvoorbeeld representatie, scholing, energie en evenementen. Anderzijds maakten extra kosten voor noodopvang voor kinderen, afvalverwerking, het uitvoeren van de TOZO, een groter beroep op de bijstand en betaalde de gemeente de subsidies en zorgkosten door ter compensatie. Daarnaast had de gemeente lagere inkomsten door lagere opbrengsten uit eigen bijdragen voor Wmo en het peuteraanbod, lagere opbrengsten van leges en belastingen. Het rijk stelde diverse compensatieregelingen beschikbaar.

Vooruitzicht niet positief

Over 2020 is er een voordelig rekeningresultaat, door incidentele meevallers. Maar de komende jaren zijn de vooruitzichten niet positief door ontwikkelingen. Naast het Sociaal domein zijn dat de herverdeling gemeentefonds en de verwachte uitgaven aan onderwijshuisvesting. Verder wordt er uiteraard rekening gehouden met negatieve effecten door het coronavirus/COVID-19. Het grootste gedeelte van het positief saldo van € 8,6 miljoen 2020 neemt Terneuzen op in de algemene reserve (7,1 mln). Daarmee verbetert Terneuzen zijn financiële positie om tegenvallers op te vangen. Een deel van de uitgaven wordt uitgevoerd in 2021 en daarom wordt het budget doorgeschoven.

Speerpunten

In 2020 hebben we geïnvesteerd om de Westkade Sas van Gent weer toegankelijk te maken voor autoverkeer. De Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet' tussen Rijk en de regio is gestart voor een programma met achttien projecten. We hebben de leefbaarheid van het stadcentrum Terneuzen verbeterd en zijn gestart met de planvorming van de schakel Axelsedam/Beurtvaartkade. Op het gebied van duurzaamheid stelde de gemeenteraad voor de Energietransitie en het landelijk Klimaatakkoord de Regionale Energie Strategie Zeeland vast. In juni is het Integraal huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste opgaven op het gebied van onderwijshuisvesting in de komende jaren.

Investeringen

In 2020 gaf de gemeente € 12,2 miljoen uit aan investeringen. De uitgaven gingen voor het grootste deel naar wegen (€ 3,2 mln), rioleringen (€ 4,2 mln), bouw nieuwe bibliotheek Kop van de Noordstraat (€ 1 mln), wonen en bouwen (€ 0,9 mln), veerhavengebied (€ 0,8 mln) en afvalverwerking (€ 0,5 mln).

Bekijk hier Jaarrekening 2020 en de Jaarrekening 2020 in een oogopslag.