Inspraak concept gemeentelijk verkeer- en vervoerplan

De verkeersstructuur in en om Terneuzen is de afgelopen decennia ingrijpend gewijzigd. Ook de komende jaren wordt er verder gewerkt aan een veilig en bereikbaar Terneuzen. Daarnaast spelen er vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, klimaat en duurzaamheid. Dit vraagt om een integrale visie op het gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer: een gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). Het concept ligt momenteel ter inzage.

Ruim een jaar is gewerkt aan dit plan. We vroegen heel veel partijen en inwoners om met ons mee te denken. Hierbij is ook over de grens gekeken. Een belangrijk uitgangspunt bij het GVVP is dat het een plan van, vóór en dóór de gemeente Terneuzen is.

Inzien en inspraakprocedure

De concept eindrapportage GVVP ligt vanaf vrijdag 17 september tot en met 29 oktober 2021 digitaal ter inzage. Via de website www.terneuzen.nl/gvvp is het plan te downloaden en in te zien. Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk een zienswijze over de concept eindrapportage GVVP in te dienen.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar Gemeente Terneuzen, o.v.v. GVVP, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Digitale reacties kunt u sturen naar gvvp@terneuzen.nl. Graag in uw reactie uw naam en contactgegevens.

Vervolg

De ingediende zienswijzen worden geanalyseerd en meegenomen in het definitieve plan dat we ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het concept GVVP? Dan kunt u contact met ons opnemen via emailadres gvvp@terneuzen.nl.