Handen op elkaar voor klimaatbestendig Zeeland

Op woensdag 25 mei hebben bestuurders van ruim 25 Zeeuwse organisaties laten zien dat ze actief aan de slag gaan om Zeeland klimaatbestendiger te maken. In de intentieverklaring die ze ondertekenden, gaven ze aan welke rol ze voor zichzelf zien vastgelegd. Ook ondertekenden zestien Zeeuwse overheden het Convenant Uitvoering Klimaatadaptatiestrategie Zeeland.

In deze inspanningsverklaring staat hoe ze de komende jaren samenwerken om zo goed mogelijk bij te dragen aan het klimaatadaptief maken van onze provincie. Vanuit Terneuzen ondertekenden onder andere wethouder Laszlo van de Voorde (wethouder Transities klimaat en duurzaamheid), Leendert Muller (Multraship), Brenda De Haan Jasperse (Natuur & Zo) en Ruben Karel (Clavis).

Waterberging en vergroenen

Laszlo van de Voorde: “Klimaat en duurzaamheid hebben extra aandacht gekregen in ons nieuwe bestuursakkoord. Als gemeente willen we koploper worden bij de transitie naar een duurzame toekomst. We werken een actieplan uit op basis van de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KASZ). Belangrijk onderdeel is meer (tijdelijke) waterberging in het groen en openbaar gebied van kernen, bedrijfsterreinen en in het buitenge¬bied. Waterberging kunnen we goed combineren met natuurontwikkeling. Ook het vergroenen van onze buitenruimte (pleinen en straten) is belangrijk.”

Schade en overlast door klimaatverandering

In 2021 stelden alle Zeeuwse overheden de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) vast. In deze strategie staat hoe we de schade en overlast door hitte, neerslag, droogte en overstromingen willen beperken. Alle overheden nemen de KASZ op in hun eigen beleid en/of Omgevingsvisie. Wilt u zelf ook bijdragen aan het klimaatbestendig maken van onze provincie? Kijk dan op www.zeelandverandertmee.nl. De Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Zeeland vindt u op de website van de Provincie Zeeland.