Wijziging werkwijze bestemmingsplanprocedures

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Dit betekent dat er per 1 februari een verandering komt in de werkwijze rondom bestemmingsplanprocedures.

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, krijgt u te maken met een ‘omgevingsplan’. Het omgevingsplan komt in de plaats van de huidige bestemmingsplannen. Het wijzigen van een omgevingsplan is pas mogelijk na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Nieuwe werkwijze vanaf 1 februari 2022

Om de overgangsfase zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn maatregelen noodzakelijk. Daarom starten wij vanaf 1 februari 2022 geen nieuwe procedures op waarvoor een wijziging van een bestemmingsplan nodig is. Dit heeft te maken met de tijd om de besluitvorming rond een bestemmingsplan goed en zorgvuldig te laten verlopen.

Uitzondering

Voor alle lopende projecten waarmee de gemeenteraad of het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd en het bestemmingsplan moet worden aangepast, geldt dat uiterlijk 1 april 2022 een concept bestemmingsplan bij de gemeente binnen moeten zijn. Als dit het geval is dan kunnen we de bestemmingsplanprocedure nog doorlopen.

Alternatieven

Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen vaak ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden gerealiseerd. Kunnen plannen niet meer als bestemmingsplan worden opgepakt en is een omgevingsvergunning geen optie? Dan begeleidt de gemeente die projecten - in overleg met de aanvrager - op een andere, passende wijze.

Nieuwe regels voor aanvragen na 1 oktober 2022

Het indienen van aanvragen omgevingsvergunning blijft mogelijk tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor aanvragen die na 1 oktober 2022 worden ingediend, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet.

Voorbehoud

Mocht de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigen, dan verschuift ook de deadline voor het indienen van bestemmingsplanwijzigingen. Uiteraard berichten wij hierover zodra er meer bekend is.

Vragen of meer informatie?

Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0115.