TERNEUZEN ZET KOMENDE JAREN FINANCIËN IN VOOR GROTE OPGAVEN

Het nieuwe college van B&W van de gemeente Terneuzen wil de financiën voor de komende jaren inzetten voor grote opgaven. Zo staat het in de kaderbrief aan de gemeenteraad. De kaderbrief is een financiële vertaling van het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’.

Wethouder van financiën Frank van Hulle: “Het uitgangspunt is en blijft een sluitende begroting en we hebben rekening te houden met ongewone omstandigheden, zoals het stijgend prijspeil, de nasleep van de Covid-19 crisis en de onstabiele situatie in de wereld. Ook de herijking van het gemeentefonds en de gevolgen daarvan voor het sociaal domein is een mogelijk risico. Maar met de huidige financiële situatie is dit mogelijk en verantwoord.We vinden het belangrijk om financiële ruimte te creëren voor noodzakelijke investeringen, want er liggen grote opgaven voor ons. De ambities uit het Bestuursakkoord zoals de investeringen in onderwijshuisvesting en het totaalplan binnenstad zijn belangrijke onderwerpen voor de komende jaren. Voor de uitvoering van deze plannen nemen wij respectievelijk € 60 en € 17 miljoen euro op. Daarnaast nemen we een financiële voorziening ter hoogte van € 600.000 op voor de uitvoering van de ambities in het Bestuursakkoord.”

Wonen & leefbaarheid
We werken aan het totaalplan binnenstad en de transformatie van de woongebieden. We willen investeren in een nieuwe regionale woonvisie waarbij we de focus niet meer leggen op krimp.

Sociaal Domein
De voorzieningen in het sociaal domein zijn er voor mensen die ondersteuning of hulp nodig hebben. Door de toenemende vraag en het uitblijven van reële compensatie van het Rijk neemt het financiële tekort binnen het Sociale domein toe. We vangen het tekort op in de algemene middelen en blijven voor het Rijk inzichtelijk maken dat de beschikbare middelen voor het sociaal domein ontoereikend zijn.

Jeugd & onderwijs
We investeren fors in onderwijshuisvesting in Terneuzen, Hoek, Westdorpe en Zaamslag. Voor de nieuwe huisvesting voor het Lodewijk College gaan wij onderzoek doen naar twee locaties: Zeldenrustlaan en Vliegende Vaart. Door de sterk gestegen bouwkosten bedragen de geraamde kosten nu rond de 60 miljoen.

Klimaat & duurzaamheid
Voor klimaat en duurzaamheid liggen enorme maatschappelijk opgaven. We verwachten hiervoor extra geld van het Rijk te ontvangen. Deze middelen zullen we inzetten voor deze transities. Om van het gas af te gaan stellen we WijkUitvoeringsPlannen op. We onderzoeken of we gebouwen én bedrijven kunnen verduurzamen met het restwarmtenet Kanaalzone. Voor onze industrie is de overgang van gas naar waterstof heel belangrijk. Er zijn plannen voor tien waterstoffabrieken. Verder zijn er grote investeringen nodig voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur voor energietransport; 380kV leidingen voor Borsele-Terneuzen, 380kV leidingen voor windparken op zee naar Terneuzen en voor restwarmtenet Kanaalzone. Voor klimaatadaptatie is het van belang om meer waterberging te creëren. Dit kan goed gecombineerd worden met natuurontwikkeling.

Economie & arbeidsmarkt
De huidige bedrijventerreinen kennen een gezonde invulling en lopen vol. We zien mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerrein Terneuzen Zuid. De arbeidsmarkt is krap. We willen de arbeidsparticipatie verhogen en nieuwe inwoners aantrekken. Dit doen we in samenwerking Zeeuwse en Vlaamse partners; Z4, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, Expat Center Zeeland, het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, Stad Gent en onderwijsinstellingen. De behoefte aan extra arbeidskrachten is opgenomen in de ambitie om in de regio te groeien naar 125.000 inwoners.