Voorkeurslocatie voor nieuwbouw voortgezet onderwijs Terneuzen bekend

Het voortgezet onderwijs in Terneuzen heeft nieuwe huisvesting nodig om het onderwijs goed en toekomstgericht te organiseren. De keuze voor een locatie is daarbij een belangrijke eerste stap. We hebben twee locaties onderzocht, Zeldenrustlaan en Vliegende Vaart. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 13 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders de resultaten van de verkenning gepresenteerd aan de raad. Ook heeft het college zijn voorkeur voor locatie Vliegende Vaart toegelicht.

De locatie Vliegende Vaart biedt kansen en mogelijkheden, zoals de realisatie van een onderwijscampus en is voordeliger. Het college heeft de gemeenteraad daarom voorgesteld dit plangebied aan te wijzen als de locatie voor de nieuwe onderwijshuisvesting. De nieuwe huisvesting voor het Lodewijk College is een omvangrijke investering en een keuze voor minimaal 40 tot 50 jaar. Het project omvat meer dan de realisatie van huisvesting voor de middelbare school.

Campus biedt kansen

Op locatie Vliegende Vaart is ruimte voor passend onderwijs, maar ook voor een onderwijscampus met een aanbod van onderwijs, sport en cultuur. Het aanbod van de (sport)verenigingen op deze locatie kan worden benut. Wethouder Sonja Suij (onderwijs): “De voorkeur voor de Vliegende Vaart komt voort uit de kansen en effecten die huisvesting op deze locatie biedt, zoals de mogelijkheid voor een brede sport- en onderwijscampus. De campus voorziet tijdens en na schooltijd in een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen voor alle jeugd.”

Ruimte voor inpassing en groei

De locatie biedt niet alleen ruimte voor de middelbare school, maar ook voor het huisvesten van het middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Het college ziet kansen en mogelijkheden om hier op termijn ook het speciaal onderwijs aan toe te voegen. Omdat er veel ruimte is, is een goede ruimtelijke inpassing mogelijk. Het college ziet ook dit als meerwaarde van deze locatie. De ruimte voor toekomstige uitbreiding sluit aan bij de behoefte en ambitie om als regio veel nieuwe inwoners aan te trekken.

Ambities bestuursakkoord

De locatie sluit met de genoemde plussen aan bij de ambities uit het bestuursakkoord. De realisatie van een ‘brede school’ kan een impuls zijn voor onderwijs, sport, beweging, gezondheid, vitaliteit, sociale samenhang en samenwerking. Daarnaast kan volgens het college juist via dit gecombineerde concept een onderscheidende en aantrekkelijke voorziening ontstaan.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid voor leerlingen, onderwijspersoneel en andere betrokkenen en goede bereikbaarheid vindt het college belangrijke randvoorwaarden. De locatie Vliegende Vaart voldoet hieraan. De locatie is goed bereikbaar met de fiets en met de auto. Ook is er ruimte voor openbaar vervoer en om de verschillende verkeersstromen te scheiden.

Financiën

Wethouder Frank van Hulle (financiën): “Naast de kwalitatieve afweging hebben we te maken met een financiële afweging. Een eerste kostenraming laat zien dat realisatie van nieuwe huisvesting op de locatie Vliegende Vaart circa vijf miljoen euro minder kost. Daarnaast is er bij een keuze voor locatie Vliegende Vaart de mogelijkheid om de locatie Zeldenrustlaan te herontwikkelen. We raamden hiervoor een opbrengst van circa 2,5 miljoen euro.”

Vervolg

Binnenkort gaan wij met betrokken partijen, omwonenden van de beoogde locatie(s) en omliggende bedrijven in gesprek over de voorkeurslocatie Vliegende Vaart. Betrokkenen ontvangen hiervoor op korte termijn een uitnodiging. De gemeenteraad neemt in haar raadsvergadering op donderdag 15 december 2022 een definitief besluit over de ontwikkellocatie voor nieuwe onderwijshuisvesting.