Ben van Assche (ChristenUnie), wethouder (0,75 fte), 4e loco burgemeester

Portefeuille

  • Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Milieubeheer inclusief klimaat en duurzaamheid

Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Duurzaamheid, Mobiliteit en Projectrealisatie.

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

  • Lid AB en DB Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)
  • Lid AB Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV) en hieruit voortvloeiend voorzitter en bestuurslid van de Gemeentelijke Vervoerscentrale
  • Vertegenwoordiger Provinciaal Overlegplatform Verkeer en Vervoer (POVV)
  • Lid Taakgroep Westerschelde
  • Lid Stuurgroep Handhavingsuitvoeringsprogramma Zeeuwsch-Vlaanderen
  • Plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
  • Plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (ZSP) / North Sea Port
  • Plv. vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering PZEM

Adres
B. van Assche
Ooievaar 8
4533 EA Terneuzen
Telefoon
14 0115
06 - 825 436 01
e-mail
b.vanassche@terneuzen.nl