Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft. Dit doet u binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

Kosten

Het indienen van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit is gratis.

Bezwaarschrift indienen

Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij de gemeente zijn ingediend.

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen aan het College van Burgemeester en Wethouders, de Burgemeester of de Raad. In het besluit (beschikking) zelf is vermeld aan wie u het bezwaarschrift moet richten.

In uw bezwaarschrift moet u de volgende punten vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw (digitale) handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift online indienen door naar het digitaal formulier Bezwaarschrift indienen te gaan en in te loggen met uw DigiD.  U kunt uw bezwaarschrift ook per post indienen door het op te sturen naar postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Afhandeling van uw bezwaar

Na de bezwaartermijn van 6 weken heeft de gemeente 12 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Binnen die 12 weken kan de gemeente de termijn met maximaal 6 weken verlengen tot 18 weken. Een bezwarencommissie behandelt uw bezwaar.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftperiode blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. U kunt aan de voorzieningenrechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’. De rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) tijdelijk schorsen. Er mag dan bijvoorbeeld geen gebruik worden gemaakt van die vergunning. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Meer informatie

Bezwaar en beroep