Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Als het besluit direct gevolgen voor u heeft dan kunt u bezwaar maken. U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn gaat in op de dag ná de dag dat het besluit bekend wordt gemaakt.

Het indienen van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit is gratis.
 

Bezwaarschrift indienen

 

Indienen van uw bezwaar

U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn gaat in op de dag ná de dag dat het besluit bekend wordt gemaakt.

U stuurt uw bezwaar naar het College van Burgemeester en Wethouders, de Burgemeester of de Raad. In het besluit (beschikking) zelf is vermeld aan wie u het bezwaarschrift moet richten.

In uw bezwaarschrift moet u de volgende punten opnemen:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw (digitale) handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift online indienen door de knop 'Bezwaarschrift indienen' te gebruiken. U logt dan in met uw DigiD.  U kunt uw bezwaarschrift ook per post indienen. Het adres is: postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Afhandeling van uw bezwaar

Na de bezwaartermijn van 6 weken heeft de gemeente 12 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Binnen die 12 weken kan de gemeente de termijn met maximaal 6 weken verlengen tot 18 weken. Een bezwarencommissie houdt een hoorzitting. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Daarna brengt de bezwarencommissie een advies uit aan degene die het besluit heeft genomen. Dit kan het College van Burgemeester en Wethouders, de Burgemeester of de Raad zijn.

Voorlopige voorziening vragen

Tijdens de bezwaarschriftperiode blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. U kunt aan de voorzieningenrechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’. De rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) tijdelijk schorsen. Er mag dan bijvoorbeeld geen gebruik worden gemaakt van die vergunning. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

In beroep bij de rechtbank

U krijgt een brief met de beslissing op uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.

Meer informatie