Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen), wethouder, 1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (inclusief wonen en bouwen)
 • Financiën
 • Gronden
 • Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs (primaat vanuit ruimtelijke ordening en financiën en in samenwerking met de portefeuillehouder onderwijs)
 • Wijkwethouder voor Binnenstad/Java, Biervliet, Sas van Gent en Sluiskil

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
 • Lid Algemene Vergadering Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District
 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering PZEM
 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering GBE Aqua B.V.
 • Plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Privé nevenfuncties

 • Voorzitter Harmonie de Vereenigde Vrienden, wisselend tijdsbeslag, geen bezoldiging
 • Voorzitter Sasse Leutesnokkers, wisselend tijdsbeslag, geen bezoldiging


Telefoon
14 0115
06 - 227 957 31
e-mail
f.vanhulle@terneuzen.nl