Algemene informatie

De binnenstad van Terneuzen is volop in ontwikkeling. Dit biedt kansen en uitdagingen voor de stad op het gebied van wonen, winkelen, horeca, cultuur, recreatie, openbare ruimte en verkeer. Al deze functies komen samen in een binnenstad. Ze staan niet los van elkaar. Ontwikkelingen op het gebied van wonen hebben bijvoorbeeld invloed op de openbare ruimte en andersom. Omdat alles met elkaar samenhangt, willen we samen met u een totaalplan maken voor de binnenstad van Terneuzen.

Totaalplan

De binnenstad van Terneuzen heeft dringend behoefte aan een stap vooruit. Dit begint wat ons betreft met een goed verhaal waarin we met elkaar afspreken waar we naartoe willen met de binnenstad. Én, met heldere en concrete stappen hoe we dit samen gaan realiseren. Kortom een totaalplan met haalbare ontwikkelingen.

Geen dingen opnieuw doen

Er liggen al diverse plannen, ideeën, onderzoeken en initiatieven. Ook zijn er diverse projecten in uitvoering. Denk hierbij aan de Kampanje of Nieuwstraat Zuid. Ook zijn we met diverse partijen actief in gesprek, zoals de wijkraad Binnenstad-Java en de pandeigenaren in de Denktank Vastgoed. We gaan dingen niet opnieuw doen, maar gaan verder met wat er al ligt en in gang is gezet. We willen wél meer samenhang krijgen, nieuwe initiatieven lostrekken en de samenwerking in de binnenstad stimuleren.

KuiperCompagnons en TwynstraGudde

Voor het maken van dit totaalplan hebben we bureau KuiperCompagnons in de arm genomen. Zij werken daarin samen met TwynstraGudde. KuiperCompagnons is gespecialiseerd in het maken van het verhaal van de binnenstad. Echter, we willen ook haalbare resultaten. Dat is waar TwynstraGudde in gespecialiseerd is.

Plan van aanpak

KuiperCompagnons en TwynstraGudde hebben een plan van aanpak gemaakt om het totaalplan te realiseren. Hierin zitten diverse momenten waarop ze met u van gedachten willen wisselen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een groepsgesprek zijn, een individueel gesprek of via een (digitale) inloopavond. Zodra we de planning weten, hoort u dit van ons. Dit zal waarschijnlijk in april zijn. Uw mening is zeer belangrijk voor ons. Alleen samen komen we tot een mooi totaalplan voor de binnenstad van Terneuzen.

Stap 1: voorbereiding en binnenstadsdialoog

KuiperCompagnons heeft voor deze fase met heel veel mensen in de binnenstad gesproken. De resultaten van de binnenstadsdialoog zijn vastgelegd in een beeldverslag in de vorm van een poster.

Stap 2: verkenningen en koers bepalen

Stap 2 is inmiddels gestart. Er is een klankbordgroep samengesteld. Deze klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van alle stakeholders in de binnenstad: bewoners, ondernemers, vastgoed, cultuursector, zorg, citymarketing etc. De klankbordgroep is op 21 juli een eerste keer bij elkaar gekomen.

Vergroenen van de binnenstad

Woon jij in de binnenstad van Terneuzen? Dan mag je meedenken over het groener maken van de wijk. Vooruitlopend op de toekomstige plannen om de binnenstad grondig op te knappen, willen we samen met bewoners de wijk vergroenen. Meer informatie vind je op deze pagina.

Binnenstad

We spreken over een totaalplan voor de binnenstad. Graag geven we duidelijkheid over welk gebied we met de binnenstad bedoelen. Dit is uiteraard breder dan alleen de wijk. Ook Java valt hieronder en een deel van de Kennedylaan. Zie het kaartje hieronder ter verduidelijking.

Afbakening strategische visie binnenstad