Registratie aanduiding (naam) politieke groepering

Wilt u als politieke groepering meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022?  Dan kunt u zich laten registreren bij het centraal stembureau van de gemeente Terneuzen. De aanduiding (partijnaam) registreren wij in een door het centraal stembureau bijgehouden register. Ook worden een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde aangewezen (bestuursleden). Zij zijn bevoegd de aanduiding (partijnaam) over te dragen aan de indiener van de kandidatenlijst.

De bevoegde bestuurders moeten het registratieverzoek indienen. Uit de statuten en het gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel blijkt wie dat zijn.

Heeft er geen registratie (of te laat) plaatsgevonden? Dan wil dit niet zeggen dat de groepering niet aan de verkiezing mag meedoen. Dit kan namelijk wel. De groepering mag dan alleen geen aanduiding (partijnaam) boven de lijst plaatsen. De blanco lijst krijgt dus alleen een nummer.

Het is niet nodig voor iedere verkiezing opnieuw te registreren. Als de groepering bij de nieuwe verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert, blijft de registratie voor de gemeenteraad gehandhaafd. Men hoeft dus geen zetel te halen.

Verzoek registratie aanduiding (naam)

 

Tijdstip registratie

Registratie kan het hele jaar door.
Let op: is een registratieverzoek ingediend na de 42e dag van de kandidaatstelling? Dan blijft het verzoek bij de eerstvolgende verkiezing buiten beschouwing. Het verzoek geldt dan dus pas voor de daaropvolgende verkiezing.

De laatste dag voor het indienen van een registratieverzoek voor de verkiezing van de gemeenteraad op 16 maart 2022, is 20 december 2021. Hierna ingediende verzoeken blijven, voor deze verkiezing, buiten beschouwing (Art. G3-1 Kieswet).

Doorwerking registratie

Politieke groeperingen die een aanduiding hebben laten registreren bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten, hoeven de aanduiding niet meer apart voor de gemeenteraadsverkiezing te laten registreren.
Kijk voor het huidige register op de website van Kiesraad.

De landelijke of provinciale gemachtigde en plaatsvervanger, zijn weer bevoegd om indieners van lijsten te machtigen om de geregistreerde partijnaam boven de lijst te plaatsen.

Ook de (plaatselijke) partijen die bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven zich niet opnieuw te laten registreren. (de zogenaamde permanente registratie)

Deze huidige politieke groeperingen in Terneuzen moeten zich niet laten registreren:

 • TOP/GEMEENTEBELANGEN (G)
 • GROENLINKS (L)
 • CDA (L)
 • SP (Socialistische Partij) (L)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid) (L)
 • 50PLUS (L)
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (L)
 • Sociaal Terneuzen (G)
 • VVD (L)
 • Democraten 66 (D66) (L)
 • ChristenUnie (L)
 • 55 terneuzen (G)
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (L)

(G = gemeentelijk geregistreerd)
(L =  landelijk geregistreerd)

Uitzondering doorwerking

De ‘hogere’ registratie werkt niet door als op lokaal niveau de partijnaam al door een politieke groepering wordt gevoerd (artikel G4 Kieswet). Er is wel een apart besluit nodig van het centraal stembureau om de doorwerking te blokkeren.

Welke documenten zijn nodig voor de registratie?

Een politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overlegd:

 1. Een afschrift van de notariële akte, waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd. Uit de statuten moet blijken dat het een politieke groepering is, die zich voor de belangen van de gemeenschap in de gemeente gaat inzetten. Dit is vereist voor de acceptatie van de registratie;
 2. Een recent bewijs van inschrijving in het handelsregister, afgegeven door de Kamer van Koophandel;
 3. Een bewijs van storting van een waarborgsom van €112,50;
 4. Een verklaring van de groepering waarbij een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde wordt aangewezen.
 5. Het formulier “verzoek tot registratie van een aanduiding”. Dit formulier verstrekt de gemeente.
Wat registreren?

Het is mogelijk de aanduiding (partijnaam) waarmee men op de kandidatenlijst vermeld wil staan, te laten registreren. Dit kan zijn:

 • De volledige naam van de groepering;
 • De afkorting van de naam van de groepering;
 • Beide.

De partijnaam die is geregistreerd, moet op de kandidatenlijst worden vermeld.

Waarborgsom

De waarborgsom voor de registratie van de naam / aanduiding van een politieke groepering bedraagt €112,50. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL50 BNGH 0285101854 ten name van  gemeente Terneuzen. Onder vermelding van  ‘waarborgsom registratie’ en de naam van de groepering.
Deze waarborgsom krijgt u terug als u bij de eerstvolgende verkiezing, na de beslissing op het registratieverzoek, een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

Afwijzingsgronden voor een verzoek om registratie

Wat zijn afwijzingsgronden voor een verzoek om registatie?

 • De partijnaam is strijdig met de openbare orde;
 • De partijnaam stemt geheel of gedeeltelijk overeen met een al geregistreerde partijnaam. (gemeenteraad, provinciale staten, tweede kamer);
 • De partijnaam is misleidend voor de kiezers (bijv. AOW-partij);
 • De partijnaam bevat meer dan 35 letters of andere tekens (zie richtlijn Kiesraad)[1]
 • De partijnaam stemt geheel of gedeeltelijk overeen met die van een door een rechterlijke uitspraak verboden rechtspersoon;
 • Op dezelfde dag worden twee verzoeken om registratie van geheel of in hoofdzaak dezelfde  partijnamen ingediend. In dat geval moeten we beide verzoeken afwijzen.

De gemachtigde ontvangt de beslissing van het centraal stembureau. Dit maken we openbaar op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

[1] Richtlijn Kiesraad: Bij toepassing van deze regel worden ook cijfers meegeteld. Leestekens, verbindingsstreepjes, haakjes en spaties worden buiten beschouwing gelaten. Deze interpretatie van de wettelijke bepalingen is gestoeld op het gestelde tijdens de parlementaire behandeling van de Kieswet 1989.

Beroep

Tegen een beslissing met betrekking tot de registratie, kunt u uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de openbare kennisgeving, of nadat de beslissing geacht wordt te zijn geweigerd, beroep aantekenen. U doet dit bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Als er niet binnen een redelijke termijn een beschikking is afgegeven, is de beslissing geweigerd.

Schrapping

Uit het gemeentelijk register schrappen wij de daarin voorkomende partijnamen, wanneer:

 • de politieke groepering heeft opgehouden te bestaan;
 • de politieke groepering daar zelf om vraagt;
 • de politieke groepering als rechtspersoon (de vereniging) door de rechter wordt ontbonden;
 • voor de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezing geen geldige kandidatenlijst is ingediend.

Meer informatie over het registeren van een partijnaam, vindt u op de website van Kiesraad.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Contactpersonen: