Geanonimiseerde vragen en antwoorden

V: In de plantekening staan 3 supermarkt-locaties getekend. In het plan kom ik maar 2 supermarkten tegen. Is er al een invulling voor die 3e supermarkt?Hebben de kleuren van de gebouwen (blauw), (geel) en (rood) een functie op het terrein?

A: Op de locatie aan de Westkade komen de supermarkten Albert Heijn en Lidl, deze zijn nu ook al in Sas van Gent gevestigd en gaan verhuizen. Een derde supermarkt komt er niet. Op het perceel aan de Westkade is wel ruimte voor nog een derde gebouw/functie. Hier is echter nog geen invulling/kandidaat voor. De kleuren die de gebouwen in het Masterplan hebben gekregen hebben geen betekenis

V: Hoe bouwt men de nieuwe woningen op de locatie Lidl. Ik neem aan dat er niet geheid word ivm oude woningen en het verval ervan met vibraties met constructie werkzaamheden.

A: Wanneer funderingspalen benodigd zijn zal er gekozen worden voor boorpalen. Deze methode geeft geen trillingen tijdens het aanbrengen. Voor de aanvang van de werkzaamheden wordt een bouwkundige opname van de woningen die in de directe nabijheid staan uitgevoerd. Dit gebeurd door een erkend expertisebureau. Dit bureau zal ook de huiseigenaren tijdig verwittigen. Deze opname dient als bewijsstuk wanneer er toch nog onverwacht schade zal optreden. Tevens zal door de bouwaannemer een CAR verzekering worden afgesloten.

V: Wie gaat het aan te planten groen onderhouden? Op dit moment is in Sas veel groen waar het niet hoort en achterstallig onderhoud. Wellicht verstandig om vooraf na te denken welke bomen/planten weinig of geen onderhoud vergen en/of verlies van onderhoud vragende zaken met zich meebrengen

A: Deze suggestie gaan we zeker meenemen bij het ontwerp van de openbare ruimte. Wij willen de openbare ruimte graag samen met bewoners/ondernemers vorm gaan geven.

V: Hoe worden de woningen rondom het perceel aan de Westkade afgeschermd?

A: Tussen het perceel aan de Westkade en de omliggende woningen is een groenstrook gepland.

V: Is er al iets te zeggen over de appartementen die er gebouwd gaan worden zoals, Kostprijs, Indeling etc. Ik ben geïnteresseerd omdat het totale plan mij aanspreekt.

A: Op dit moment is deze detail informatie nog niet bekend. U moet denken aan appartementen met een grootte van ca. 70 tot 90 m2.

V: Gevreesd wordt dat door de sloop van de panden Stationsstraat 13 en 11 het pand van de bakker kan verzakken en de zijgevels uit de panden 9 en 15 kunnen vallen. Voorgesteld wordt om van de panden 11 &13 twee woningen te maken met een inpandige garage, en dan een doorgang naar Tramstraat.

A: Er zal eerst een bouwkundige studie plaatsvinden voordat de panden Stationsstraat 11 en 13 gesloopt worden. Dit gebeurt om gevaar van beschadigingen/verzakkingen te voorkomen. Als dit bouwkundig onderzoek is uitgevoerd weten we welke mogelijkheden er zijn om een doorgang te realiseren. Uiteraard heeft, bij het realiseren van de doorgang en de verdere inrichting van de locatie en het openbare gebied, de beeldkwaliteit en het aanzicht van de Stationsstraat alle aandacht.

V: Sommige woningen aan de Stationsstraat hebben een achteruitgang aan de parking v/d lidl, dit is zeer gemakkelijk ook bij eventuele calamiteit. Na het bouwen van een nieuwe schutting door de Lidl zijn de poortjes weer gewoon terug gestoken. Vroeger liep er een brandgang achter de huizen. Voorgesteld wordt om een achteruitgang te behouden en een gemetselde muur aan te brengen met poortjes.

A: Bij het ontwerp van de woningen en infrastructuur zal er rekening gehouden worden met de achteruitgang van de woningen aan de Stationsstraat. Op welke wijze een en ander vorm gegeven kan worden moeten we bij het ontwerp bekijken.

V: Een grotere Ah en Lidl zal een grotere stroom van Belgische klanten naar Sas ten gevolg hebben. Vanuit Assenede is dit al een ramp, zeer veel verkeer over de Westdam en door Sas van Gent. Is het niet mogelijk om de Suikerdijk open te stellen voor verkeer?  

A: Via de Suikerdijk wordt al het vrachtverkeer geleid. We willen het vrachtverkeer voor de bedrijven (op het bedrijventerrein) en de supermarkten via de Suikerdijk laten rijden. De personenwagens die naar de supermarkten gaan willen we via de Westkade het terrein op laten rijden. Zo kunnen we het vrachtverkeer van het personenverkeer scheiden.

V: Is er op het terrein ook ruimte voor horeca?

A: Op het terrein van de nieuwe supermarktlocatie is geen horeca voorzien.

V: Wordt er rekening gehouden met de hoogte van de nieuwe woningen in de Zuidstraat? Bewoners van De Rooden Leeuw zijn bezorgd over hun uitzicht, privacy en lichtinval. Volgens de schets hebben wij de indruk dat ze erg dicht bij ons gebouw komen te staan, met name bij onze balkons.

A: De woningen komen los te staan van de bestaande bebouwing. De woningen moeten nog worden ontworpen. Ook de exacte locatie en positionering van de woningen staat niet vast en moet bij het ontwerp bekeken worden. Bij het ontwerp wordt uiteraard rekening gehouden met de door u aangegeven zaken.

V: Met Markt 4 en de bedrijvigheid eromheen is er voor ons, bewoner van de Zuidstraat, steeds minder parkeerplaats. Ook sinds er wat gewone parkeerplaatsen zijn veranderd in invalideparkeerplaatsen. Het parkeerterrein aan de Wilhelminastraat verdwijnt. Zijn er straks toch voldoende parkeerplaatsen.

A: De bestaande parkeerplaatsen voor de supermarkten in het centrum worden inderdaad vervangen voor woningen. Voor de nieuwe woningen zullen ook, op basis van de parkeernormen, voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Hiervoor zal een parkeerbalans worden opgesteld, die zal worden opgenomen in het bestemmingsplan. Deze ontwikkeling mag namelijk niet leiden tot extra parkeerdruk op het openbaar gebied.

V: Is het mogelijk dat het 3e winkelpand wordt opgevuld door een Etos? Dit is ook onderdeel van de Ahold groep. Aangezien de drogisterij in Sas nu leeg verkoop aan het houden is en er binnenkort mee stopt.

A: In het huidige plan zitten nu enkel de twee supermarkten. Kleinschalige detailhandel (zoals een drogisterij wordt genoemd) is hierbij niet voorzien. Het 3e perceel zit niet in dit plan. De ontwikkeling hiervan komt op een later moment.

V: Er is al een vraag gesteld mbt het onderhoud, maar gezien de huidige klimaatverandering lijkt het mij verstandig om te kijken naar groen dat bestand is tegen langdurige droogte. Verder zou ik willen pleiten voor groen waar ook vogels, insecten en vlinders etc. wat aan hebben.


A: Wij gaan uw suggesties meenemen bij het ontwerp van de openbare ruimte in het plan.

V: De huurhuizen die op de plaats van A.Heijn komen staan, zijn dit levensbestendige woningen. Waar je als je ouder wordt niet meer moet verhuizen.

A: De huurwoningen die hier gebouwd gaan worden zijn woningen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Het type woning dat hier gebouwd gaat worden is nog niet bekend. Op dit moment is het programma voor de AH en Lidl locatie nog niet gereed, maar voor de invulling in het centrum van Sas van Gent zijn levensloopbestendig of eengezinswoningen het meest voor de hand liggend. Ook een mix van deze 2 types is denkbaar.

V: Wat gebeurt er met de groenstrook achter de Sassepoort, tegenover de Eikenstraat?

A: De strook achter de Sasse Poort, tegenover de Eikenstraat, zit niet in het plan. Deze strook is bestemd als bedrijventerrein waar wonen en werken mogelijk is. De bestemming van dit terrein veranderd niet.

V: -Wanneer wordt duidelijk welke garageboxen verdwijnen?-Welke oplossing is er voor de huurders van de boxen die verdwijnen?-Wordt dit door de projectontwikkelaars geregeld of door de eigenaar(s) van de boxen?-Worden de verdwijnende boxen op een andere plek heropgebouwd?-Bevindt deze nieuwe plek zich in de buurt?

A: Er gaan inderdaad garageboxen verplaatst worden om een doorgang te kunnen maken richting de Sasse Poort. De garageboxen die verdwijnen worden op een andere locatie teruggebouwd in de nabijheid van de huidige locatie. Hoeveel boxen en op waar exact deze worden teruggebouwd wordt momenteel besproken met de eigenaar van de garageboxen. De eigenaar van de garageboxen zal dit uiteindelijk met zijn huurders bespreken/communiceren. Op de schetsen zoals opgenomen in het Masterplan, waar de doorgang op getekend staat, kan je al grofweg zien welk deel van de huidige boxen zullen verdwijnen. Dit is nog niet op detailniveau bekend.

V: Door de sloop van de panden Stationsstraat 11 en 13 ontstaat er een vreemd uitziende kant van het pand Stationsstraat 15. Het pand is niet ontworpen om op zichzelf te staan, het ziet er niet uit. Gevreesd wordt voor scheuren en verzakkingen. Daarnaast verdwijnen er een aantal parkeerplekken. Maak aan het einde van het Schulpenpad een doorgang voor langzaam verkeer.

A: Er zal eerst een bouwkundige studie plaatsvinden voordat er iets met de panden nr 11 en 13 zal gebeuren. Dit gebeurt om gevaar van beschadigingen/verzakkingen te voorkomen. Als dit bouwkundig onderzoek is uitgevoerd weten we welke mogelijkheden er zijn om een doorgang te realiseren.
Uiteraard krijgt bij het realiseren van een doorgang de verdere inrichting van de locatie en de beeldkwaliteit en ook het aanzicht van de panden aan de Stationsstraat alle aandacht. Bekeken wordt welke mogelijkheden er zijn om een oplossing te vinden voor het geschetste probleem van uiterlijk van het pand.
De parkeerruimte voor de panden Stationsstraat 11 en 13 ligt in openbaar gebied. De ontwikkeling zal moeten voorzien in voldoende parkeermogelijkheid. Bij de inrichting van het gebied zal worden voorzien in voldoende parkeren.

V: Wat ik mij afvraag, is er genoeg parkeerruimte, nu er zoveel nieuwe huizen komen.
Heeft het appartement een eigen parkeerplaats voor de bewoners, of moeten die ook gewoon op straat parkeren.

A: Voor de 12 appartementen is de ontwikkelaar voornemens aan de Wilhelminalaan (waar nu ook parkeerplaats van AH is), garages te maken. Deze behoren dan als eigendom bij de appartementen. Voor de nieuwe woningen zullen ook, op basis van de parkeernormen, voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Deze ontwikkeling mag namelijk niet leiden tot extra parkeerdruk op het openbaar gebied.