Schriftelijke inspraakreacties

 

Naar aanleiding van het verzoek aan de gemeente om medewerking  te verlenen voor het plan Sasse Poort zijn er 6 schriftelijke reacties ontvangen.

Hieronder worden de ontvangen formele reacties weergegeven

Reactie 1

Geachte heer de Jong,
Nu de verplaatsing van de AH en Lidl en alle bijbehorende stappen meer en meer concreet worden willen wij u vragen om bij het ontwerpen de oude lijnen van de stad Sas van Gent mee in overweging te nemen. Als voorbeeld noemen we de Statie waarbij oude lijnen van ravelijnen en bastions gebruikt zijn en waarbij een wateropvang gecreëerd is die deel van de oude vestinggracht was. Ook de ligging van de nieuwe Redoute is gebaseerd op bovenstaand genoemd lijnenspel van de oude vesting. Ook bij de nieuwe vestigingen van de supermarkten zal hemelwater opvang nodig zijn. Er zijn mogelijkheden te bedenken die respect tonen aan het verleden. Ook zou het goed zijn indicaties te creëren waar zich vroeger bijvoorbeeld ravelijn, lunet, glacis etc. bevond. Wij zijn graag bereid mee te helpen denken.

Met hartelijke groet,
Co Vercouteren,
Voorzitter Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent

Reactie 2

Beste,
Graag wil ik via deze weg gebruik maken van de mogelijkheid tot inspraak op agendapunt 18 “instemmen met kaders gebiedsontwikkeling Sas van Gent. Hoewel de meningen over de verhuis verdeelt zijn is Sas van Gent wil ik mij nu richten op de bouwplannen van het huidige Lidl terrein. Deze is direct verbonden aan mijn bakkerij. Volgens de plannen wordt alles rondom de bakkerij gesloopt waardoor ons pand als enige overeind blijft staan op de hoek. We hebben dit eens bekeken en dat wordt een heel raar zicht. Daarnaast worden de eerste woningen bijna direct tegen de bakkerij aangebouwd en dus zeer kort op onze productieruimte waar we voornamelijk ‘s nachts aan het werk zijn. Wij zijn bang de nieuwe buurtbewoners gaan klagen over geluid en/of geuroverlast. Er zijn voorbeelden voor handen van bakkerijen die hier in het verleden mee te maken hebben gehad en noodgedwongen hun deuren konden sluiten. Ook zal er volgens die plannen een aantal parkeerplekken voor onze winkel verdwijnen. Zoals u wel zal begrijpen zijn dit allemaal punten waar wij bezwaar tegen hebben. Ik wil u vragen om hier zorgvuldig naar te kijken.

Met vriendelijke groeten,
Bennie de Putter
Bakkerij A. de Putter en zn.
Sas van Gent

 

Hieronder worden de ontvangen overige reacties weergegeven

Reactie 3

Geacht college,
Geachte Commissie Omgeving,
 
Beste dames en heren,
 
De PZC publiceerde vorige week een artikel met de kop: “Verplaatsing supermarkten in Sas van Gent geen gelopen race, ‘buurman’ kunstmestfabriek Rosier staat niet te trappelen”. Volgens het artikel zou de raad eind deze maand beslissen nadat eerst de Commissie Omgeving het voorstel had besproken. Op deze manier hebben wij als Stadsraad Sas van Gent kennis kunnen nemen van het voorstel c.a. van het college hetgeen op de agenda van de Commissie Omgeving staat onder punt 18. Jaren geleden heeft uw wijkwethouder aan ons de mededeling gedaan dat er verzoeken c.q. plannen zijn tot verplaatsing van AH en LIDL en verder de daaraan gekoppelde zaken. Regelmatig is aan de Stadsraad door de gemeentelijke vertegenwoordiger mededeling gedaan over de voortgang van deze zaak. Gelet op diverse uitlatingen en gebruiken konden en mochten wij er op vertrouwen dat wanneer er iets concreets te melden was, dit aan ons voorgelegd zou worden. Schetst onze verbazing dat nu ineens concrete plannen aan de Commissie voorgelegd worden en vervolgens ter besluitvorming aan de Raad, zonder dit door u aan ons voor te leggen en zelfs niet door u in de inspraak te brengen. U zult het met ons eens zijn dat de verhuizing van beide supermarkten naar de Sasse Poort en de daaraan gekoppelde zaken en gevolgen zoals nieuwbouw woningen etc. etc., een grote invloed heeft op de Sasse samenleving en de toekomst van onze kern. Als Stadsraad Sas van Gent zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u dit dossier eerst aan de bewoners van Sas van Gent ter inspraak brengt alvorens het te behandelen in uw Commissie en Gemeenteraad. Dit verzoek zien wij niet als een inspraakreactie doch een verzoek van procedurele aard.
 
Met dank en groet,
Stadsraad Sas van Gent,
H. de Jaeger, secretaris,
R. De Beleir, voorzitter.

Reactie 4

Beste raadsleden,

Het was voor mij sinds de opstart van de Leutfabriek Sas van Gent geleden dat ik een commissievergadering heb gevolgd. Ik spreek hier specifiek over de commissievergadering omgeving van woensdag 13 mei met betrekking tot het onderwerp “Instemmen met kaders gebiedsontwikkeling Sas van Gent”. Bij enige verbazing is het mij niet ontgaan dat veel raadsleden hun mening baseren op facebook berichtjes. Het beheren van een pagina als “je bent van ’t Sas als” is geen eenvoudige taak, zeker als je niet meer in Sas van Gent woont. Hierdoor lopen discussiepunten uit op enorme probleemvraagstukken die voor niemand meer te behappen zijn. De hamvraag is iedereen ondertussen vergeten, maar we zijn wel rijkelijk gevuld met een enorme ballast aan negatieve kritieken. We mogen niet vergeten dat verandering altijd weerstand zal oproepen. Hierbij zullen de tegenstanders zich in het algemeen sneller laten horen dan de voorstanders. Daardoor krijgen verschillende raadsleden de indruk dat alles en iedereen tegen een plan als de verhuizing van de supermarkten terwijl er veel Sassenaren dit toch ook als positief ervaren.

Echter iedere morgen word ik tussen 5 en 6 uur gewekt door een vrachtauto die door de straat dendert om de Lidl van voorraad te voorzien. Het hele huis trilt van onder tot boven met scheuren tot gevolg. Op zich niet vreemd, want de huizen zijn gebouwd jaren 1920-1940 en toen bestonden er nog niet van zulke zware voertuigen. Dus kort en bondig: ja, ik zal blij zijn dat dit vrachtverkeer uit het centrum verdwijnt.

Daarnaast rijden er dagelijks tientallen auto’s door de straten om nog even een boodschapje te doen. Het veiligheidsaspect snel rijdende auto’s in combinatie met kinderen en ouderen ga ik verder niet uitdiepen, maar ik hoop dat u mijn punt begrijpt.
Maar waar zijn die mensen die te voet om boodschappen gaan? Dat die in de toekomst 250 meter verder moeten lopen lijkt me in het kader van vitaliteit een positieve zaak. Voor de enkeling die dit echt niet kan, zal in mijn optiek nu ook al iets geregeld moeten worden, dus wat is hier het werkelijke probleem?
Wat ik zeker miste tijdens de commissievergadering, is dat niemand het over de plaats Hulst had. Hier staan de supermarkten aan het Stationsplein meer dan 250 meter van de binnenstad en vele ouderen, dus wellicht is het eens waard om eens iets van Hulst te kopieren?

Door het plan zal de binnenstad er stukken beter uit gaan zien en zullen er weer huizen bijkomen in Sas van Gent, iets waar nu duidelijk een tekort is. Dit plan ligt al jaren op de plank en laat u niet weerhouden om de kansen hier van in te zien. Mijn vraag is dus u niet te laten meeslepen door de negativiteit van een facebookpagina, maar met het feit dat we met dit plan in Sas van Gent een positieve stap voorwaarts kunnen maken.


Met hartelijke groet,
Rodney Hofman
Tramstraat 21C
4551 EJ  Sas van Gent

Reactie 5

Beste raadsleden,

In navolging op de commissievergadering die ik “live” mocht aanschouwen, heb ik gemeend u toch nog een een mail te sturen, Ik merkte dat u allen veel reacties op facebook heeft gezien, helaas zijn hier veel criticasters waarbij de positieve berichten ondergesneeuwd worden, en de positievelingen geen reactie meer posten Vandaar toch nog dit mailtje want ik merk aan veel medebewoners en ondernemers dat men positief tegenover deze verhuizing staat, ze geven wel aan "het is iets verder, maar het zal wel beter worden” en we hebben de woningbouw nodig en in het centrum zal dit zeker voor meer reuring zorgen dan er nu is.

Denk zeker dat dit een grote kans is voor de leefbaarheid in Sas van Gent, Als oud voorzitter van Ov Sas* en als lid van Vitaal Sas al sinds 2016 betrokken bij deze discussie.
Alle voors en tegens afgewogen gedurende die jaren samen met andere ondernemers, maar het belangrijkste is voor mij toch wel het waarborgen van deze 2 supers voor Sas van Gent. Uiteindelijk zijn we hier rijkelijk mee bedeeld als woonkern. Sommige spreken dat de reuring verdwijnt uit onze kern, vraag me dan af welke reuring en laten we eerlijk zijn welke winkels hebben we nog. We mogen ons gelukkig prijzen met de speciaalzaken, maar een aankoop daar die doe je niet in combinatie met het kopen van een krop sla.

Met de verplaatsing van deze supermarkten zorgen we ook voor het sterk verminderen van de overlast, overlast van de vrachtwagens [4 tot 5 per dag per locatie] maar ook minder verkeershinder van het cola toerisme [belgen] en niet te vergeten de andere bezoekers uiteindelijk komt bijna iedereen met de auto boodschappen doen.

Laten we met u, de ondernemers en bewoners onze schouders onder de beleving van Sas [flaneren] zetten, samen met heemkundige kring kunnen we er best een aantrekkelijke route van maken om bezoekers van de supers te verleiden tot een wandeltochtje door ons mooie Sas.

bijgesloten nog een facts en figures,
met vriendelijke

groet

Jan Vinke
betrokken Sassenaar, ondernemer, maar ook eigenwijs :-)

Reactie 6

Geachte Burgemeester en Wethouders,

Namens Stichting Ondernemers Kanaalzone Zuid (OKZ), willen we onderstaand schrijven laten opnemen bij de agenda voor de raadsvergadering onder het item wat hoort bij Sas van Gent.

De verhuizing van de twee supermarkten naar De Sasse Poort heeft veel tongen losgemaakt in Sas van Gent. Als ondernemersvereniging, Stichting OKZ, hebben wij onder de leden en niet-leden ondernemers, uit Sas van Gent de meningen gepeild over de geplande verhuizing en de invulling van de bestaande locaties.

Laten we voorop stellen dat het hebben van twee grote supermarkten in een kern van de omvang van Sas van Gent een groot goed is. Met de geplande verhuizing zal de oppervlakte van deze supermarkten vergroten en het assortiment en dienstverlening uitgebreid worden. Met de geplande woningbouw op de huidige locaties krijgt Sas van Gent ook op dat gebied een nieuwe impuls. Een impuls waar het al lang op zit te wachten.

Echter gebaseerd op de ontvangen reacties, recent en uit de voorbije jaren, kunnen wij niet anders dan de verhuizing toejuichen.

Hierbij maken we de kanttekening dat er in Sas van Gent altijd ondernemers zijn die in meer of mindere mate nadelige gevolgen hebben van deze verhuizing. Wij horen deze geluiden en gaan deze belangen, waar mogelijk, behartigen. De gemene deler is dat een kern als Sas van Gent een positieve impuls krijgt door de geplande verhuizing!

Laten we als ondernemers en bewoners onze schouders steken onder de plannen en de kansen aangrijpen.

Hartelijke groet,
Namens het bestuur van OKZ